ÚVOD

Diskusný cyklus: Ružomberok SME aj MY!

Autor/ka: Ing. arch. Jozef Veselovský

Pracovná skupina Urbanizmus (PSU) vznikla na základe verejnej požiadavky širšieho spektra občanov zaujímajúcich sa o ďalší rozvoj mesta Ružomberok. Ide o otvorenú skupinu, momentálne tvorenú architektmi, študentmi architektúry a inými aktívnymi občanmi mesta. Kauzy, respektíve zložité, netransparentné a z pohľadu občana nevydarené procesy ako napr. výstavba tržnice, devastácia kaštieľa sv. Žofie, urbanizácia Hrabovskej doliny, rekonštrukcia židovskej synagógy, výstavba auparku, či novej čerpacej stanice pohonných hmôt napovedajú, že zvýšený občiansky záujem o aktuálne prebiehajúce procesy týkajúce sa urbánnej politiky mesta môže pôsobiť ako prevencia proti opakovaniu chýb z minulosti.

Čítať ďalej...

Sumár ankety - Ružomberok SME aj MY! CMZ a SOLO

Autor/ka: Ľubica Dopaterová & Albín Bella

Na druhom stretnutí z cyklu RUŽOMBEROK SME aj MY sme distribuovali anketu, ktorej úlohou bolo získať spätnú väzbu od občanov v súvislotsi s prezentáciami prác študentov Fakulty Architektúry na STU V Bratislave. V sále bolo síce takmer 50 ľudí no anketu nevyplnili všetci. Tí, čo tak urobili, prispeli svojimi podnetmi k mapovaniu potrieb občanov a ich predstáv o centrálnej mestskej zóne. V závere ankety pripájame aj foto dokumentáciu z akcie.

Čítať ďalej...

Centralná mestská zóna - participatívny mechanizmus

Autor/ka: Albín Bella

Jedným z cieľov participatívnej pracovnej skupiny Urbanizmus (PPSU) v tomto roku je umožniť občanom spolupodieľať sa na formovaní územného plánu centrálnej mestskej zóny (CMZ), na ktorej urbanisticko-architektonické riešenie by mala byť vypísaná verejná súťaž. Snahou PPSU je zapojiť občanov do tohto procesu prostredníctvom verejných diskusných stretnutí, na ktorých budeme od občanov viacerými spôsobmi získavať podnety týkajúce sa podoby a funkcie CMZ. Občania môžu do tohto procesu vstúpiť buď vypísaním dotazníkových lístkov, alebo priamo diskusným vstupom na stretnutí. Do úvahy prichádza aj zapojenie sa do verejných workshopov, ktoré sa na jednotlivých stretnutiach zrealizujú priamo nad mapami CMZ. Celý proces je transparentný, verejný, participatívny a otvorený každému občanovi. Vypracovali sme schematický postup participácie občanov v tomto procese, ktorého výsledkom je nasledujúca schéma verejného participatívneho územného plánovania...

 

Čítať ďalej...

RUŽOMBEROK SME AJ MY vol. 3

Autor/ka: Jozef Veselovský

Tretie diskusné stretnutie z cyklu Ružomberok sme aj my sa uskutočnilo 15.3.2013 v Galérií Ľ Fullu. Na úvod bol predstavený harmonogram stretnutí, ktoré budú v galérií prebiehať  každý tretí piatok  až do konca augusta 2013, s cieľom prezentovať koncepcie rozvoja centra mesta, diskutovať  o nich, zbierať občianske podnety a pripomienky.

Čítať ďalej...

Sumár ankety - Ružomberok SME aj MY! Stanica...

Autor/ka: Albín Bella & Ľubica Dopaterová

Na prvom verejnom stretnutí z cyklu Ružomberok SME aj MY bola k dispozícii anketa prostredníctvom ktorej mohli občania vyjadriť svoj názor na viaceré otázky, týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy a pripravovanej rekonštrukcie železničnej a autobusovej stanice. Prinášame vám sumár tejto ankety. Dotazník č.1 vypĺňalo deväť žien vo veku 18 až 28 rokov, desať mužov vo vekovom rozmedzí 21-51 rokov a dvaja respondenti, ktorí pohlavie ani vek neuviedli. Svoje stanovisko ku konkrétnym bodom dotazníka bolo možné uviesť v päťčíselnej škále vyjadrujúcej od kvalitatívne najlepšieho (1) po kvalitatívne najhoršie (5) hodnotenie.

Čítať ďalej...

Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla