Preskoč na obsah

Kultúrne za-kútie

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok

Anotácia – krátky opis projektu:

Jeden z projektov, ktorý sa uchádza o financovanie z mestského rozpočtu v roku 2013 cez mechanizmus participatívneho rozpočtu je aj projekt s názvom Kultúrne zákutie. Ide o priestor, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti pri ružomberskej synagóge, ktorá sa má v budúcnosti stať domovom moderného umenia. Zámerom projektu je oživiť "mŕtvy priestor", ktorý je v súčasnoti len mierne udržiavaný. Občania mesta navrhli, aby sa tento priestor viac skultivoval a tým sprístupnil ľuďom. Podľa predstavy občanov by malo ísť v prvej fáze o vyrovnanie a spevnenie plochy, inštaláciu drobného mobiliáru na sedenie a jednoduchú trvale udržateľnú výsadbu v podobe domácich trvaliek. Revitalizovaný priestor by mal slúžiť predovšetkým na kultúrne a spoločenské účely. Návrh hovorí o verejnom premietaní, verejných prezentáciách či verejných diskusiách a inom kultúrnom programe.       

 

Projektová dokumentácia

Názov projektu:  Kultúrne za-kútie

Predkladateľ projektu a realizátori: Participatívna komunita Ružomberok

Východisková situácia:

Pozemok je definovaný ako parcela číslo 126/1 registra "C" evidovaná na katastrálnej mape a je charakterizovaný ako pozemok, na ktorom je dvor. Výmera pozemku je 443 m2 a jeho vlastníkom je mesto Ružomberok. Ide teda o verejný priestor, ktorým prejde denne niekoľko desiatok ľudí. Uličná štruktúra (Panská ulica) končí priamo pri pozemku a ďalej pokračuje len ako nespevnený chodník popri budove Mestskej knižnice smerom na ulicu Podhora. Priestor je vymedzený dvomi stenami budovy, ktorá patrí súkromnej osobe a plotom z pletiva, ktorého vlastníkom je tiež súkromná osoba. Na základe podnetu od občanov je zámerom projektu priestor revitalizovať, zviditeľniť a dať do užívania všetkým občanom.

Cieľ:

Zámerom projektu je revitalizovať verejný priestor, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Prostredníctvom inštalácie drobnej architektúry a vysadením zelene chceme priestor sprístupniť pre všetkých občanov mesta. V priestore by mala vzniknúť zóna vhodná na drobné kultúrne podujatia. Pôjde predovšetkým o letné kino, malé a voľné divadelné predstavenia, letné čítanie kníh, prezentácie aktivít občanov fungujúcich v rôznych občianskych platformách (OZ, NO...), verejné diskusie s poslancami a inými osobnosťami mesta Ružomberok a podobne. V prvej etape pôjde len o jednoduché zásahy, ktorých cieľom bude poukázať na potenciál miesta a začať s jeho kultiváciou. Projekt je charakterizovaný ako lowcostový (nízkoprahová zákazka) a jeho zámerom je okrem vyššie uvedeného aj načrtnúť pokračovanie uličnej štruktúry smerom na ulicu Mostovú cez pozemok, kde malo stáť nákupné centrum.   

Cieľová skupina:

Priestor bude slúžiť všetkým občanom mesta Ružomberok, ktorí tadiaľto budú prechádzať, alebo sem zámerne prídu s kultúrnym účelom. Status verejného priestoru zostane nezmenený. Okrem toho budú môcť miesto využívať aj všetci návštevníci mesta, ktorí ho "nájdu" a budú tu chcieť stráviť čas. Špecifickosť priestoru predurčuje aj osadenstvo, ktorým budú predovšetkým "kultúry chtiví" ľudia.

Pokračovanie projektu:

Projekt má potenciál pokračovať aj v ďalších rokov a to postupným inštalovaním profesionálnejších architektonických prvkov a mobiliáru. Na pozemku je možné vytoriť aj priestor pre malé deti, ktorý v centrálnej mestskej zóne absentuje s výnimkou Námestia Š. N. Hýroša. V budúcnosti uvažovali občania o vytvorení spevnenej plochy z drevného materiálu napríklad v podobe trojstupňového "pódia".

 

Aktivity:

Inštalácia  mobiliáru

 

Výsadba zelene

Občania navrhli vysadiť v priestore zeleň, ktorá by zmäkčovala inak "tvrdý" urbánny priestor. Malo by ísť o výsadbu popri stenách a plote, kde bude potrebné naviezť zeminu. Ako druh výsadbového materiálu uvažovali občania použiť domáce trvalky, ktoré nevyžadujú veľkú starostlivosť a podporujú myšlienku permakultúry. Ide predovšetkým o rastliny typu Levanduľa lekárska, Šalvia lekárska, Mäta pieporná, Medovka lekárska, Yzop lekársky, Materina dúška a podobne. V priestore je možné v prípade záujmu vysádzať aj jednoročné rastliny, napríklad Nechtík lekársky, Aksamietnica rozložitá a iné domorodé rastliny neinvázneho typu. Zámerom výberu zvolenej výsadby je poukázať na nevhodnú výsadbu v centrálnej mestskej zóne, ktorá si vyžaduje veľa starostlivosti, veľa financií (viacnásobná výsadba počas jedného roka), cudzokrajné rastliny a atď.

Rozpočet:

600 EUR