Preskoč na obsah

Sumár ankety - Ružomberok SME aj MY! Stanica...

Autor/ka: Albín Bella & Ľubica Dopaterová

Na prvom verejnom stretnutí z cyklu Ružomberok SME aj MY bola k dispozícii anketa prostredníctvom ktorej mohli občania vyjadriť svoj názor na viaceré otázky, týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy a pripravovanej rekonštrukcie železničnej a autobusovej stanice. Prinášame vám sumár tejto ankety. Dotazník č.1 vypĺňalo deväť žien vo veku 18 až 28 rokov, desať mužov vo vekovom rozmedzí 21-51 rokov a dvaja respondenti, ktorí pohlavie ani vek neuviedli. Svoje stanovisko ku konkrétnym bodom dotazníka bolo možné uviesť v päťčíselnej škále vyjadrujúcej od kvalitatívne najlepšieho (1) po kvalitatívne najhoršie (5) hodnotenie.

Otázka č.1: Ako by ste ohodnotili samosprávu mesta Ružomberok v oblasti transparentnosti správy vecí verejných?
Odpovedalo 20 účastníkov.

 • Najlepšie hodnotenie neuviedol ani jeden respondent
 • 25% odpovedí dáva transparentnosti mesta známku 2.
 • Pre priemerné hodnotenie (3) sa rozhodlo 15% zúčastnených
 • Až 55% zúčastnených by transparentnosti udelilo štvorku.
 • Jeden respondent zakrúžkoval číslo 5

Otázka č.2: Ako by ste ohodnotili Vašu možnosť spolupodieľať sa pri správe vecí verejných v meste Ružomberok?
Odpovedalo 20 účastníkov.

 • Ani pri tejto otázke nepadlo ohodnotenie 1
 • Najpočetnejšou odpoveďou bola dvojka, ktorú zvolilo 35% účastníkov
 • Trojkou hodnotilo svoje možnosti 30% odpovedí
 • O stupeň nižšiu kvalitu vníma 20% odpovedajúcich.
 • Pre najnižšie hodnotenie sa rozhodlo 15% zúčastnených

Otázka č.3: Ako by ste ohodnotili Váš záujem spolupodieľať sa na správe vecí verejných?
Odpovedalo 20 účastníkov.

 • Šiesti zúčastnení (30%) svoj záujem potvrdili najvyšším hodnotením.
 • Polovica respondentov sa umiestnila na o stupeň nižšiu úroveň
 • Zhodne (po 10%) účastníkov si udelilo hodnotenie 3 a 4.
 • Poslednú možnosť nezakrúžkoval ani jeden z odpovedajúcich.

Otázka č.4: Aké by malo byť podľa vás ideové zameranie mesta?

Z možností viacnásobného výberu odpovedajúci určili ako najperspektívnejší cestovný ruch (16 odpovedí), nasledovalo vzdelávanie (13 odpovedí), priemysel (12 odpovedí), služby v oblasti zdravotníctva ( 11 odpovedí), športové zameranie (10 odpovedí) a nakoniec poľnohospodárske (5 odpovedí).
Možnosť doplnenia zoznamu využili respondenti, ktorí pripísali kultúru, módu či logistiku.

Otázka č.5:A: Ako by ste ohodnotili prepojenie autobusovej a železničnej stanice s centrom mesta?
Odpovedalo 20 účastníkov.

 • Maximálnu spokojnosť vyjadril jeden respondent.
 • Hodnotenie 2 udelilo 15% odpovedí.
 • Priemerne sa v tejto otázke vyjadrili štyria (20%)
 • 40% odpovedí bolo na predposlednom bode škály – 4.
 • Štyria respondenti (20%) zakrúžkovalo päťku.

 

       B: čo by ste zmenili?

 • Viacnásobné návrhy na komplexnú zmenu
 • Lávka pre chodcov a cyklistov (2x)
 • Peší prístup zo stanice do centra (3x)
 • Rozptylové plochy pre čakajúcich (2x)
 • Parkovanie
 • Návrh stanice  v jednej osi s ulicou Mostová
 • Nejednoznačné prepojenie na historické centrum mesta
 • Kvalitu stanice a jej prostredie, hmotové stvárnenie, použité materiály
 • Služby

 

Otázka č.6: Súhlasili by ste s preložením cestnej komunikácie na severnú stranu Váhu?
Odpovedalo 20 účastníkov.

 • Odpoveď „Áno" – 8 respondentov (40%)
 • Odpoveď „Asi áno" – 5 respondentov (25%)
 • Odpoveď „Neviem" – 1 respondent (5%)
 • Odpoveď „Asi nie" – 1 respondent (5%)
 • Odpoveď „Nie" – 5 respondentov (25%)

Otázka č.7: Napíšte, čo Vás najviac oslovilo z dnešných prezentácií urbanistických štúdií mesta.

Voľná otázka priniesla spätnú väzbu v podobe odpovedí:   pestrosť a rozmanitosť návrhov, riešenie železničnej stanice, návrh postupného fázovania projektov malými zmenami, lepšie prepojenie Likavky a mesta, zefektívnenie pešej prepravy, zlepšenie služieb a vybavenosti v okolí stanice, vybudovanie bližšieho kontaktu s Váhom, prepojenie staníc s Mostovou ulicou, rozšírenie zelene v oblasti stanice, možnosti dopravy, jednoduchosť niektorých návrhov, znásobenie parkovacích miest a obchodných a spoločenských priestorov.

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last