Preskoč na obsah

Mariánske námestie - Útvar hlavného architekta - overovacia štúdia

Autor/ka: Albín Bella

Začiatkom roka oslovili participatívne pracovné skupiny Urbanizmus a Zelené mesto Útvar hlavného architekta (ďalej len ÚHA) v úmysle nadviazať spoluprácu. Výsledkom je proces, ktorý môžeme charakterizovať ako verejné participatívne územné plánovanie. Jeho cieľom je odprezentovať občanom mesta Ružomberok plánované revitalizačné akcie a poskytnúť im priestor na vyjadrenie vlastného názoru na pripravované zásahy zo strany mesta. Tetno proces je inovatívny prodevštkým svojou otvorenosťou a participatívnosťou voči občanom, ktorí majú možnosť spolupodieľať pri vytváraní zadania, ktoré sa v prípade Mariánskeho námestie stane podkladom pre verejnú urbanisticko-architektonickú súťaž. ÚHA tak obrazne povedané, otvára dvere do svojej dielne a vyzýva občanov, aby sa do tohto prcesu zapojili. Uvedomujeme si, že ÚHA má dostatočnú technickú legitimitu na vytváranie štúdií aj bez participácie občanov, na druhú stranu mu tento proces poskytuje legitimitu aj zo strany ideového zamerania konkrétneho priestoru. ÚHA tak môže predkladať Komisii pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie, resp. účastníkom súťaže, návrhy ktoré sú výsledkom konsenzuálnej dohody medzi oficiálnou a odbornou zložkou samosprávy a občanmi ako konečnými užívateľmi revitalizovaného priestoru.

Jednou z takto verejne a participatívne plánovaných lokalít aj územie "Mariánskeho námestie" (zatiaľ je to len voľné priestranstvo) na Mariánskej ulici. Ako sme už uviedli na vyhotovenie konečnej podoby predmetnej lokality bude vyhlásená verejná urbanisticko-architektonická sútaž, to ale neznamená, že štúdia ÚHA bude bezpredmetná. Môže poskytovať sútažiacim mnohé dôležité podnety od útvaru samotného ako aj od občanov. Myslíme si, že občania majú čo povedať k revitalizácii tohto priestoru a to z jednoduchého dôvodu, bude to práve oni, kto bude tento priestor potom využívať. 

Mariánske námestie: (oficiálny popis z ÚHA)

1. Identifikačné údaje

Investor:  MESTO RUŽOMBEROK, Nám. Andreja Hlinku č. 1, 034 01 Ružomberok, IČO 315 737

Miesto stavby: ul. Majere, medzi školskými schodmi a ul. Podhora

Účel stavby: Revitalizácia oddychovej plochy zelene

Katastrálne územie: katastrálne územie Ružomberok

2. Opis predmetu zákazky

2.1. Názov zákazky:

Parkové úpravy priestoru pod Školskými schodmi

2.2. Požadovaný stupeň projektovej dokumentácie

 • Požaduje sa spracovanie projektovej dokumentácie v nasledovných stupňoch:
 • Projekt pre územné rozhodnutie (6 sád)
 • Projekt pre Stavebné povolenie (6 sád)
 • Projekt pre realizáciu stavby (4 sady)

2.3. Účel projektovaného diela

Účelom projektovaného diela je revitalizovať dlhodobo nedosatočne využívanú plochu zelene. Vybudovaním stavby vznikne oddychový priestor pre všetky vekové kategórie občanov a návštevníkov centra mesta, zvýši sa kvalita mestských priestorov a doplní sa chýbajúca úprava verejnej zelene v tejto časti mesta.

2.4. Opis predmetu projektovaného diela

Predmetom realizácie stavby budú zemné práce a rekultivácie, parkové úpravy, výsadba, výstavba oplotenia, výstavba fontány a drobnej architektúry, osadenie mestského mobiliáru / imobiliáru riešenie osvetlenia.

Územie určené na navrhovanú revitalizáciu je rozčlenené na nasledovné celky:

2.4.1. Rekonštrukcia cesty na ul. Majere v miestach poškodenia obnoviť pôvodným druhom dlažby.

2.4.2. Vytvorenie pešieho chodníka z betónovej dlažby a s obrubníkmi pozdĺž obidvoch strán ulice Majere s napojením na pokračovanie peších ťahov (chodník, prechod pre chodcov a pod.)

2.4.3. Zhodnotenie a návrh osvetlenia verejného priestranstva.

2.4.4. Riešenie oplotenia záhrady s uzatvárateľnými vstupmi

2.4.5. Spevnené a nespevnené plochy rámci záhrady.

2.4.6. Výstavba parkovacích miest so zakomponovanou zeleňou.

2.4.7. Návrh fontány

2.4.8. Návrh pitnej fontánky

2.4.9. Sadové a parkové úpravy s krajinárskym riešením.

Výsadba v rámci záhrady môže byť riešená tematicky a je vhodné aby bola navrhnutá krajinným alebo záhradným architektom.

2.4.10. Prvky drobnej architektúry, stojany na bicykle, lavičky odpadkové koše atď.

2.5. Umiestnenie projektovaného diela

Projektované dielo sa nachádza v katastrálnom území Ružomberok v centre mesta, tak ako je so spádovým územím viditeľné na osobitnom výkrese (Príloha č.1).

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!

2.6. Majetkovoprávne vzťahy

Výstavba je plánovaná na pozemkoch v majetku mesta a na pozemkoch v majetku p. Ing. Kovačeva. V kontaktovej polohe so stávajúcimi objektmi sa dočasne plánuje voľné parkovanie na teréne, je vhodné aby bolo dočasne kombinované so stromovou zeleňou resp. s vyššou kríkovou zeleňou napr. škumpy. Ďalšia výstavba bude závisieť na rozhodnutí investora ktorému predmetné pozemky patria, nie je však vhodné to vyhradenej polohy umierňovať vedenia inžinierskych sietí a pod. Detailnejší prehľad majetkovoprávnych vzťahov a vyčlenenie riešeného územia sú uvedené na osobitnom výkrese (Príloha č.2).

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!

2.7. Opis súčasného stavu

Navrhovaná revitalizácia plochy zelene sa nachádza v blízkosti významnej dominanty mesta, ktorou je námestie A. Hlinku, s kostolom sv. Ondreja a Mauzóleom A. Hlinku. Priestor pod školskými schodmi je v blízkej dostupnosti z historického centra najmä z ul. Podhora, Majere a Malý Závoz. Územie prechádza postupnou intenzifikáciou urbanistickej štruktúry a preto je dôležité rezervovať plochy zelene a vytvoriť oddychové priestory v rámci centrálnej mestskej zóny. Plocha je momentálne veľmi málo využívaná a navrhované riešenie upravuje plochu za dostupné prostriedky do dočasne stabilizovanej polohy. Väčšinový vlastník plochy súhlasí s takýmto využitím pre najbližších 15 rokov.

2.8. Navrhované riešenie

Stavba je riešená ako parková architektúra so stavebnou kompozičnou uzáverou priestoru a zároveň estetickým odčlenením kompozične nerovnorodej štruktúry zadných stavov objektov na ul. Podhora. Stavba je navrhovaná v rámci dynamickej kompozície priestorových prvkov formovaných mauzóleom, oporným múrom s terasami a dominantou kostola tak, aby počas pohybu k centrálnemu bodu (fontána al. pod.) a z blízkosti fontány bol kompozičný dojem vnímaný ako gradácia dominánt. Ďalej je v ploche navrhnutý vedľajší akcent umelecké dielo (socha) ktorá sa nachádza v predpolí navrhovanej dostavby. Dostavba je navrhovaná vo výhľade, no do toho času bude plocha využitá pre parkovanie so zakomponovanou zeleňou. V severnej časti plochy je navrhovaná výsadba stromovej zelene vhodnej k charakteru mauzólea, v budúcnosti sa predpokladá dotvorenie priestoru doplnením spodnej terasy s klenbovým stĺporadím s občianskou vybavenosťou pod kolonádou a presklenými plochami, tak aby sa navrhovaná stavba nesala urbanisticky a eticky destabilizujúcim prvkom. Celkové riešenie má citlivo reagovať na charakter územia v blízkosti Mauzólea a centra mesta.

2.9. Predpokladané členenie stavby a profesie

SO – 01 Revitalizácia verejného priestranstva (cesty, úpravy chodníkov a zelene)

Profesie:

 • Architektonicko-stavebné riešenie
 • Sadové a parkové úpravy
 • Spevnené a nespevnené plochy
 • Elektroinštalácie

SO – 02 Oplotenie záhrady

Profesie:

 • Architektonicko-stavebné riešenie

SO – 03 Parkovacie plochy

Profesie:

 • Terénne úpravy
 • Sadové a parkové úpravy
 • Spevnené a nespevnené plochy
 • Drobná architektúra
 • Elektroinštalácia

SO – 04 Úpravy záhrady

Profesie:

 • Terénne úpravy
 • Sadové a parkové úpravy
 • Spevnené a nespevnené plochy
 • Drobná architektúra
 • Elektroinštalácie
 • Technická infraštruktúra voda, kanalizácia
 • Zdravotechnika

Predpokladané členenie stavby a rozsah profesií môžu byť upravené počas realizácie zákazky na základe odborného posúdenia zhotoviteľa projektu v tomto zadaní predstavujú len orientačný rozsah.

2.10. Požiadavky na vyhotovenie projektovej dokumentácie

2.10.1. Projekt sa požaduje dodať v tlačenej podobe

 • 6x kompletná sada
 • 4x realizačný projekt

2.10.2. Projekt bude dodaný v elektronickej podobe

 • 2 x na CD/DVD nosiči

2.10.3. Požadované formáty elektronickej podoby:

 • ACAD, min. verzia 2000
 • PDF
 • MS WORD, EXCELL

2.10.4. Súčasť dodanej projektovej dokumentácie je aj dokladová časť, ktorá preukazuje, že navrhované technické riešenie projektu bolo odkonzultované a odsúhlasené dotknutými orgánmi

2.10.5. Projektant je povinný zabezpečiť polohopisné a výškopisné zameranie jestvujúceho stavu.

2.10.6. Projektant je povinný dielo v jednotlivých etapách spracovania konzultovať s Útvarom hlavného architekta mesta Ružomberok

2.11. Východiskové podklady použité pre projektovanie

2.11.1. Použité útvarom hlavného architekta pre spracovanie urbanistickej štúdie

 • Územný plán mesta Ružomberok
 • Pôvodné architektonické štúdie riešeného územia
 • Fotografie a obhliadka skutkového stavu
 • Katastrálna mapa z r. 2008
 • Ortofotomapa z r. 2009
 • Výškopisné a polohopisné zameranie (r. 1999)
 • Konzultácie s majiteľom časti pozemku

2.11.2. Ďalšie potrebné podklady k spracovaniu projektovej dokumentácie vyšších stupňov

 • Aktuálne výškopisné a polohopisné zameranie územia
 • Zameranie vedenia jestvujúcich inžinierskych sietí
 • Predbežné vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov a organizácií

 

Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 03401 Ružomberok

Tel.: +421 44 431 44 22, fax: +421 44 431 44 29, www.ruzomberok.sk, info@murk.sk

 

Pridávame aj tri overovacie štúdie z dielne ÚHA.

 

Štúdia č.1 - Pre zväčšenie kliknite na obrázok!

 

Štúdia č.2 - Pre zväčšenie kliknite na obrázok!

 

Štúdia č.3 - Pre zväčšenie kliknite na obrázok!

Ďalej uvádzame niekoľko ilustračných linkov pre vyjadrenie charakteru navrhovaného priestoru oddychovej zóny Majere a plánovaných možných aktivít, ktoré sú súčasťou navrhovaného riešenia:

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/51549557.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/59117162.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Gramercy-park-2007.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/37520060.jpg

http://newyorkcityminute.files.wordpress.com/2011/10/chess-in-central-park-ny.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/36841768.jpg

http://watermelonsandwanderlust.files.wordpress.com/2012/02/img_0604.jpg

http://us.123rf.com/400wm/400/400/hjalmeida/hjalmeida1009/hjalmeida100900181/7810816-two-young-student-reading-books-at-the-school-park.jp

Vaše podnety k tejto revitalizácii prijímame na emailovej adrese: tvorivyrozvoj@gmail.com

Alebo nám ich môžete prísť povedať osobne v sobotu 6. apríla 2013 od 16:30 do Björnsonovho domu (2. poschodie) v Ružomberku na verejné stretnutie participatívnych pracovných skupín

URBANIZMUS a ZELENÉ MESTO.

Nakoniec môžete vyplniť anketu v sekcii Mariánske námestie.

Tešíme sa na Vaše podnety!

 

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last