Preskoč na obsah

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 15.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

V sobotu 15. 6.  sa uskutočnilo ďaľšie stretnutie participatívnej komunity Ružomberok. Cieľom stretnutia bolo bližšie definovať projektové zámery od občanov v roku 2013. Na stretnutí sme preberali tri témy:

1. Verejná požičovna bicyklov

2. Revitalizácia predstaničného územia

3. Cyklochodník: Stanica - KU

Na stretnutí mala najväčšie zastúpenie pracovná skupina Zelené mesto, to sa však výrazne nepričinilo k úzkemu profilovaniu témy a preberali saja urbánne a kultúrne zásahy v tomto priestore. Všetkým zúčastneným bolo jasné, že jednotlivé zásahy budú na seba nadväzovať a preto je potrebné chápať jednotlivé aktivity ako komplementárne (dopĺňajúce sa). Občania dospeli k nasledovným záverom...

Verejná požičovňa bicyklov

1. Momentálne máme 3 staré bicykle, ktoré prejdu procesom "recyklácie" a budú slúžiť občanom. Našim cieľom je spojazdniť 7 bicyklov, tzn. že potrebujme zohnať ešte štyri, ktoré by takémuto účelu slúžili.

2. Na stretnutí padol návrh na umiestnenie bicyklov v blízkosti čajovne Aquila (doterjší návrh bol na parkovisku za MiÚ). Stále riešime otázku prevádzky tejto požičovne, keďže mechanizmy používané vo svete sú momentálne nereálne z hľadiska finančnej náročnosti. Pôvodný nápad hovoril o spolupraci s mestskou políciou (ďalej MP) v Ružomberku, ktorá v súčasnosti sídli na MiÚ. V jej kancelárii by sa bolo možné po dohode s MP zaragistrovať a zapožičať si bicykel. Mesto Ružomberok však v súčasnosti uvažuje o presťahovaní MP na iné miesto a preto prišli občania s návrhom spolupráce s OZ S.T.O.P.K.A., ktorá sídli kúsok odtiaľ.  Samozrejme celú vec treba prekonzultovať so zastupcami OZ  S.T.O.P.K.A., ktorí  priestor čajovne Aquila spravujú. Občania z pracovnej skupiny Kultúra súhlasili s návštevou a konzultáciami k tejto téme.

3. Stále čakáme na prvý nákres z dielne pracovnej skupiny Urbanizmus, ktorá prisľúbila návrh vypracovať. Doteraz vieme, že majú predefinovanú len približnú sumu 250 Eur na strešnú kritinu, 300 Eur na konštrukciu a  30 na spojovací materiál. Samozrejme náklady sa môžu meniť, ale toto je optimálna suma na realizáciu.

4. Začali sme vypracovávať ONLINE verziu "mapy krásnych miest" (Beautiful points), ktorá bude slúžiť návšetvníkom mesta, alebo aj našim občanom a bude mapovať všetky zaujímavé miesta mesta Ružomberok a jeho okolia (okres Ružomberok). 

V prípade že, máte akékoľvek pripomienky k tekto téme, zapojte sa do diskusie

 

Revitalizácia predstaničného námestia

1. Občania odsúhlasili predbežný koncept revitalizácie predstaničného námestie, konkrétne jeho pracovnú verziu, ktorá bola odprezentovaná na stretnutí. Padlo aj niekoľko podnetných návrhov, ako ďalej postupovať.

2. Oslovenie zástupcov spoločnosti ŽSR, Mesta Ružomberok a Obce Likavka a predstavenie zámeru revitalizácie predstaničného námestia (Bella A.). Je potrebné vypracovať relevantné podklady na stretnutie, aby si dotyční vedeli urobiť aspoň akú takú predstavu.

3. Vypracovanie urbanistickej štúdie revitalizácie. Občania z pracovnej skupiny Urbanizmus prisľúbili vypracovanie architektonicko-urbanistického návrhu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre komunikáciu s vyššie uvedenými orgánmi, ako aj medzi občanmi samotnými. (Veselovský a spol.)

4. Oprava, premiestnenie a využitie reklamnej plochy lavičiek, ktoré sú v súčasnosti k "dispozícii" na stanici, ako aj premiestnenie "reklamnej mapy" mesta . Z tohto dôvodu treba navštíviť právne oddelenie MiÚ a zistiť čo najviac informácii o vlastníkovi a prenájme, atď. (Žeee Robertooo devil a prosím bez výhovoriek o "bielej tme" enlightened)

5. Opýtať sa na autobusovú zástavku -  vlastník, možnosť využitia na kultúrne účely, ... pradvepodobne tiež právne oddelenie (Opäť Žeee Robertooo devil a bez "bielej tmy" enlightened). Osloviť umelcké subjekty kvôli spolupráci pri vypĺňaní obsahu. Padali návrhy týkajúce sa maľovania farbami na sklo (ľahko odstrániteľné), ktoré by mohli dodať zástavke vytrážový štýl...slnko...farby... Rovnako treba zistiť cenové relácie plexiskla, respektíve vodotesných vitrín.

6. Uvažovalo sa nad vyriešením dopravy, konkrétne ide o prísun ľudí, ktorých niekto len dovezie (nie BUS). Kde budú parkovať, resp. zastavovať.  Suchý a mokrý variant.

7. Opýtať sa na kvetináče na stanici aj mimo a na ich možnosť použitia, výmena výsadby, premiestnenie, zakomponovanie do drobnej architektúry (Bella A.).

8. Boli už vypracované návrhy na výsadbu, berieme ich ako archetypálne prvky, ktoré sa dajú rôznym spôsobom kombinovať a upravovať. Zo zelene to vyzerá optimálne na: a) nižšia výsadba - borovice, náletové javory a iné trvalky; b) vyššia výsadba - hrab, javor,  ...sú to nenáročné rastliny na starostlivosť

9. Stojan na bicykle. materiál zo šrotu a  jeho umelecké stvárnenie, alebo nové stojany v závislosti od cenových relácii. Uvažovať nad jeho optimálnym umiestnením.

10. Umelecký prvok uprostred sedenia  - osloviť ŠÚV, resp. pedagógov, ktorý vraj robia kovové inštalácie - objekty, ktoré by sme chceli umiestniť na stanici (Žeee Robertooodevil). Padol návrh, že by bolo vhodné prepojiť to aj s textom - básne, časti poviedok, alebo len myšlienky, meniteľné.

11. Doriešiť informačné tabule, respektíve vhodnú informačnú mapu mesta.

12. Fajčiarska zóna - v súčasnosti priamo pri vstupe do stanice, nič príjemné...treba uvažovať o niečom inom, "vymedzenejšom".

13. Určite som na niečo zabudol wink

V prípade, že máte veľa ďalších podnetov, zapojte sa do diskusie...

 

Cyklochodník: Stanica - KU

Ing. Arch. Pavol Šrankota z ÚHA odprezentoval pracovné výsledky, ktoré vyzerajú nasledovne:

1. odhadovaná cena cyklochodníka je 35 000 EUR (projekt sa dá fázovať)

2. Po komunikácii so zástupcami Vojenskej nemocnice, je zrejmé, že majú  záujem podieľať sa na tomto projekte.

3. Po komunikácii so zástupcami povodia Váhu je zrejmé, že majú  záujem podieľať sa na tomto projekte.

4. Napriek finančnej výške projektu, sme sa rozhodli ďalej pokračovať  na jeho príprave: vytvorenie štúdie,  propagácia myšlienky a komunikácia so zástupcami mesta Ružomberok.

5. Je potrebné získať občiansku podporu tomuto projektu – akcie Critical Mass alebo iné, ktoré by manifestovali záujem o cyklodopravu v meste Ružomberok a zároveň jej úplnú absenciu.

 

Viac informácii získate v diskusii o projektových zámeroch.

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last