Preskoč na obsah

Multifunkčné športovisko? - Bystrická cesta

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Samostatnou kapitolou pri analýze verejných športovísk v meste Ružomberok je multifunkčné športovisko pred základnou školou na Bystrickej ceste. Len veľmi ťažko je možné nazývať priestor predškolou multifunkčným ihriskom, i keď na to predsa len dva dôvôdy máme. Prvým je obrovský potenciál, ktorý tento verejný priestor predstavuje. Druhým dôvodom, prečo si tento priestor zaslúži názov multifunkčné športovisko je existencia multifunkčného ihrisko na jeho území. Je potrebné však jedným dychom dodať, že multifunkčné ihrisko, ktoré sa pred základnou školou na Bystrickej ceste nachádza až také verejné nie je. Predovšetkým z toho dôvodu, že pri jeho využívaní niekým iným ako žiakmi ZŠ, je potrebné zaplatiť 7€ za hodinu času stráveného na ihrisku. Napriek tomu zohráva tento verejný priestor na sídlisku Roveň veľmi dôležitú úlohu. S celkovou nevyužitou plochou cca 7500m2 sa tu otvára priestor na viaceré menšie investičné akcie, či jednu väčšiu, ktorá by riešila predmetné územie ako celok.

  • Kataster: Ružomberok
  • Číslo parcely: 6462/1
  • Číslo LV: 0
  • Výmera (m2): 11772
  • Druh: ostatné plochy
  • Umiestnenie: Intravilán

Ako v každom prípade keď ide o prácu s verejným priestorom aj tu je na mieste rozvaha. Máme na mysli sériu stretnutí a komunikáciu medzi obyvateľmi danej lokality, zástupcami mesta a odborníkmi z radov architektov a urbanistov. Veľké nevyužívané plochy uprostred sídliska vyžadujú veľkú mieru citlivosti pri definovaní ich funkcie. Je tu hneď niekoľko faktorov, ktoré treba brať do úvahy. Prvou je verejná funkcia, ktorú tento priestor niekoľko rokov vytvára. Po odstránení plota ohraničujúceho pozemok školy, sa areál otvoril a využíva  ho aj široká verejnosť. Problematika využívania priestoru konkrétnou cieľovou skupinou je problémom aj dnes. Ako sme už spomínali vyššie, na tomto území sa nachádza multifunkčné ihrisko, ktoré je však pre verejnosť spoplatnené. V prípade revitalizácie celého areálu treba vhodne zadefinovať jeho využívanie pre viaceré cieľové skupiny, aby sa nestalo, že tak veľký areál bude slúžiť iba žiakom základnej školy. Už teraz občania mesta pociťujú deficit verejných území, ktoré by im boli bezplatne k dispozícii a zároveň by im poskytovali široké spektrum trávenia voľného času. Lebo ak sa prístup do tohto areálu v budúcnosti spoplatní bude to na škodu sociálneho života sídliska. 

Vhodným príkladom ako riešiť túto problematiku je športový areál v obci Rabča na severnej Orave. Aj v Rabči sa podarilo vybudovať veľký športový areál z eurofondov. V tomto areáli sa nachádza ihrisko s umelou trávou pre potreby futbalistov a hádzanárov, atletická dráha, priestor pre skoky do piesku, či miesto na hod guľou, ale aj ihrisko s umelou trávou pre potreby tenistov, nohejbalistov, či volejbalistov. Samozrejme v Rabči nezabudli ani na priaznivcov basketbalu, pre ktorých je k dispozícii ihrisko s gumeným podložím. To, čo je najviac fascinujúce, je cieľová skupina, ktorá môže areál využívať. Ten je otvorený bezplatne pre všetky vekové kategórie. Týka sa to aj návštev z iných obcí a miest. Preto ak je takáto otvorená správa športového areálu možná v obci so 4800 obyvateľmi, nazdávame sa, že podobný systém využívania je reálny aj vo volebnom obvode Roveň s počtom obyvateľov 4228. Druhým dôležitým faktorom je, že areál sa nachádza v blízkosti dvoch panelových domov. Preto treba určite brať do úvahy aj faktor hlučnosti, ktorý bude vznikať ako vedľajší účinok športovania.  Na základe uvažovania a skúsenosti je zrejmé, že ihriská pre kolektívne športy by mali byť umiestňované tak, aby priveľmi nerušili obyvateľov priľahlých panelákov. Samozrejme s určitým hlukom počítať treba, ale to je už "údel" bývania na sídlisku, kde je viac priestoru pre verejný a spoločenský život ako na ten súkromný. Tretím faktorom je zohľadnenie platformy už existujúcich ihrísk a priestorov na spoločenské stretávanie na sídlisku Roveň. Popri športovej funkcii by bolo vhodné, aby tento priestor poskytoval obyvateľom aj iné možnosti využitia. Dnes je viac než žiaduce, aby bol verejný priestor týchto rozmerov naplnení polyfunkciou. Pri rozlohe akou disponuje tento priestor, by nebolo od veci zabezpečiť aj pohodlné sedenie pre rodičov, či divákov, ktorý by športové dianie sprevádzali. Mám tu na mysli oddychovú zónu, ktorej súčasťou by bola zeleň a drobný mobiliár. Uvedomujeme si, že mesto podobný projekt začalo realizovať na jeseň minulého roka pod Kľačnom v celkovej hodnote 350 000€. Ibaže, projekt ktorý je v súčasnosti nedokončený podľa nás zhltol priveľa financii.

 
 
Vysvetlenie je jednoduché: predražený mobiliár. Navyše ak k tomu pridáme odfláknutú robotu zo strany firmy (stačí sa pozrieť na pódium z gabiónov , ktoré realizujúca firma vyhotovila za peniaze v horšej kvalite než sú lavičky z gabiónov v Prírodnom amfiteátri na kalvárii, ktoré zhotovili dobrovoľníci v spolupráci s OZ Tvorivý Rozvoj), tak sa niet čo čudovať, že by občania z participatívnej komunity a dúfame, že nielen oni, chceli mať prístup k definovaniu tejto potenciálnej investičnej akcie v meste Ružomberok. Úlohou participatívnej komunity v roku 2015 bude pripravovanie pokladov pre takúto diskusiu medzi poslancami, občanmi a odborníkmi v prípade, že by mesto o vyššie uvedenú investíciu malo záujem.  Už len dodávame, že k nekvalitným projektom a nerozumným investíciám pripravujeme samostatnú sekciu, ktorá bude mapovať realizovanie investičných akcii zo strany mesta. 

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last