Preskoč na obsah

PRoject 2014- Revitalizácia verejných športovísk - Roveň

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Ďalšiu možnosť ako si zašportovať na sídlisku Roveň má mládež staršia ako 10 rokov ak navštívi druhé basketbalové ihrisko. Nachádza sa na ulici Za dráhou v tesnej blízkosti mestskej materskej škôlky. Pri ihrisku sa nachádzajú dve lavičky a jeden kôš na odpadky. Ihrisko je bez umelého osvetlenia, čo znamená, že je obyvateľom sídliska k dispozícii iba počas slnečného svetla. Neosvetlenie ihriska je aj dôvodom častej devastácie smetného koša, ktorý sa tu nachádza. Keďže je to druhé basketbalové ihrisko na sídlisku Roveň, rozhodli sa občania z participatívnej komunity, že ho premenia na multifunkčné športovisko, ktoré bude tunajším obyvateľom poskytovať trojakú možnosť športového vyžitia. Popri basketbale sem budú môcť chodiť záujemcovia hrávať stolný tenis a cvičiť workout...

  • Kataster: Ružomberok
  • Číslo parcely: 1-30397/301
  • Číslo LV: 17033
  • Výmera: 888m2
  • Druh: Zastavané plochy a nádvoria
  • Umiestnenie: Intravilán

Práve toto ihrisko bolo vytypované ako vhodné pre projekt, ktorý bude zafinancovaný z participatívneho rozpočtu v roku 2014. Dôvod bol celkom jednoduchý: ihrisko sa nachádza v zastavanom území mesta, no zároveň sa nachádza v takzvanom "mŕtvom bode", čo je najvhodnejšia pozícia pre budovanie športovísk nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti obytných zón.  Okrem toho je toto ihrisko relatívne často navštevované mládežníkmi takmer počas celého roka. Preto sa občania z participatívnej komunity rozhodli, že tu nainštalujú niekoľko športových prvkov, ktoré tak spestria možnosť športovať na sídlisku Roveň s počtom obyvateľov okolo 4000 obyvateľov.  Samozrejme výber nebol jednoduchý. Najväčšie limity projektu boli kladené zo strany rozpočtu. Keďže celková alokovaná čiastka na rok 2014 bola len 4500 €, museli občania z participatívnej komunity dôkladne analyzovať možnosti jednotlivých prvkov, ktoré v športovej sfére existujú a vyberať tie, ktoré budú najoptimálnejšie spĺňať požiadavky zo strany zadávateľov (občanov). Okrem finančných limitov je v tomto prípade dôležité aj ďalšie obmedzenie, ktorým je nevyužitý priestor v tesnej blízkosti basketbalového ihriska. Vzhľadom na to, že nie je vôbec veľký, bolo potrebné nájsť také prvky, ktoré by spĺňali aj proporčné limity.  Zároveň je dôležité, aby sa jednotlivé športy vhodne dopĺňali. Zámerom bolo, aby sa mohli pokojne hrať ti cvičiť všetky tri športy súčasne. Zo všetkých možností sa podarilo vybrať dve, ktoré spĺňali všetky kritéria.

Prvým športovým prvkom, ktorý prešiel výberom je outdoor-ový  stôl na stolný tenis. Ani tento výber nebol najjednoduchší. Vybraná konštrukcia stola mala okrem dvoch vyšších spomínaných limít aj tretiu - vandalizmus. Ako to všeobecne býva zvykom vo verejnom priestore je akýkoľvek mobiliár odkázaný sám na seba a svoje schopnosti (v inom prípade ho chráni osvetlenie, či kamerový systém). Preto bolo potrebné nájsť stôl, ktorý vydrží nápor vandalov, ktorý by ho chceli poškodiť či odcudziť. Z viacerých možností sme nakoniec vybrali celobetónový stôl s kovovou sieťkou. Okrem toho, že je oveľa pevnejší a ťažší ako štandardné hliníkové stoly na vonkajšie použitie, bola aj jeho cena celkom optimálna pre potreby participatívnej komunity. S výškou ceny cca 750€ vrátene dovozu na Slovensko z Čiech  (slovenského dodávateľa betónových stolov na stolný tenis sme zatiaľ nenašli) sa stal jednoznačným víťazom betónový stôl od nemenovanej českej firmy.  

Druhým prvkom, ktorý prešiel výberom participatívnej komunity boli preliezky na cvičenie workout-u. Aj v tomto prípade boli občania limitovaný vyššie uvedenými faktormi. Najväčším limitom sa v tomto prípade opäť ukázala cena. Pri dohľadávaní najvhodnejšie dodávateľa nám padala sánka. Cenu od 1500 € za jeden workoutový prvok sú dnes samozrejmosťou. Pritom konštrukcia takéhoto prvku nie je vôbec náročná. Ale ako to v dobe kapitalizmu býva zvykom: to čo je žiaduce a "IN" je zároveň aj patrične ocenené (predražené). Po dlhom hľadaní sa nám však podarilo nájsť workout-ové prvky za obstojnú cenu a projekt revitalizácie basketbalového ihriska začal dostávať reálne kontúry. Workout-ové prvky prídu do Ružomberka síce až z Bratislavy, ale cena dvoch prvkov sa vyrovná jednému, ktorý by sme zakúpili v Žilinskom kraji.    

 

Projektová dokumentácia

Názov projektu:  Revitalizácia verejných športovísk - Roveň                                           

Predkladateľ projektu: Participatívna komunita - Ružomberok

Východisková situácia:

V súčasnosti sú na sídlisku Roveň bezplatne občanom k dispozícii iba dve basketbalové ihriská. Občania z participatívnej komunity považujú tento stav za nedostatočný. Tento problém však nie je výsledkom nedostatku verejných priestorov, ktoré by boli vo vlastníctve mesta. Dokonca v tomto prípade nejde ani o nedostatok financií. Pri analýze verejných športovísk zistila participatívna komunita, že zatiaľ čo za posledných 20 rokov evidujeme veľký boom "politiky budovania detských ihrísk", tak na mládež a dospelých sa akosi zabúda. Ako hlavný dôvod vidíme nesprávny systém tvorenia a schvaľovania investičných akcii, ktoré často krát nevychádzajú z reálneho stavu a potrieb občanov. Ak sa pozrieme na počet detských ihrísk ktoré pribudli na Rovni za posledné dve dekády a porovnáme ho s počtom ihrísk pre mládež vo veku od 10 do 18 rokov, alebo športoviskami pre dospelých, zbadáme veľkú priepasť medzi reálnymi číslami. Táto problematika sa týka celého mesta a to predovšetkým z dôvodu absencie systematického postupovania pri zabezpečovaní športovej platformy pre všetky vekové kategórie.   

  

Cieľ:

Zabezpečiť možnosť pre športovanie  a aktívne trávenie voľného času priamo v meste a bezplatne. Skvalitniť a diverzifikovať príležitosti športového vyžitia pre občanov a podporiť komunitné chápanie sídliska, kde občania trávia svoj voľný čas spolu vo verejnom priestore.   

 

Cieľová skupina:

Primárnou cieľovou skupinou je mládež vo veku od 10 do 18 rokov, ktorá nemá v súčasnosti veľa možností ako tráviť voľný čas vo verejnom priestore, samozrejme ak nerátame návštevu pohostinstiev či inú, niekedy až kriminálnu činnosť.  Sekundárnou cieľovou skupinou sú vyššie vekové kategórie (18+).

Pokračovanie projektu:

Po dokončení prvej fázy projektu (osadenie športových prvkov), je možné ďalej pracovať na skvalitňovaní v prvom prípade starých prvkov (lavičky a odpadkové koše), ako aj nových prvkov - podložie pre stôl na stolný tenis, inštalácia stĺpov na tenis, nohejbal, či volejbal. Rovnako je možné doplniť športovisko napríklad o hádzanárske bránky.  

Aktivity:

  1. Osadenie stolu na stolný tenis (zloženie stola)
  2. Osadenie workoutových prvkov na cvičenie (zabetónovanie základov)
  3. Kosenie športoviska
  4. Nahlásenie a následná oprava odpadkového koša.

 

Rozpočet:

Rozpočet na projekt celkovo: 2060.075 €

 

Stôl na stolný tenis: 542,26 €

Kovová sieťka na stôl: 56,47€

Doprava z ČR: 134,445 €

Workout prvok č.1 - (rebrina a hrazdy): 681,2 €

Workout prvok č.2 - (bradlá): 565,7 €

Rýchloschnúci betón - 80 €

 

...Fotografie z realizácie...

 

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last