Analyzovanie a skvalitňovanie služieb mesta Ružomberok PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 2016

Cyklobox : konštrukcia

 

NOVINKY Z RUŽOMBERKA

FotoAnalýza využívania mobiliáru v meste - Ružomberok

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Fotografie nevyužívaného mobiliáru v meste...

Čítať ďalej...

PRoject 2014 - Inštalácia krbu - Doskočisko

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Jedným so základných zámerov participatívnej komunity v Ružomberku  v roku 2014 bola aj inštalácia pevného ohniska - záhradného krbu v prírodnom amfiteátri na Kalvárii na mieste Doskočiska. Občania mesta Ružomberok sa tak rozhodli predovšetkým z toho dôvodu, že v tejto oddychovej lokalite (celé územie Ružomberskej kalvárie) sa nenachádza ani jedno oficiálne miesto na kladenie ohňa. Ružomberčania tak zakladajú ohne na Kalvárii na vlastné riziko. Okrem toho, aj v samotnom prírodnom amfiteátri na Doskočisku už došlo niekoľkokrát k poškodzovaniu prírody  nekontrolovaným zakladaním nových a nových ohnísk (v blízkosti ovocných stromov, ale aj lavičiek). Ak sa na túto problematiku pozrieme z ešte širšej perspektívy, tak v Ružomberku s výnimkou Čutkovskej doliny neexistuje žiadne oficiálne miesto na zakladanie ohňov, ktoré by mohli využívať občania mesta. Ak si to porovnáme napríklad s okolím Bratislavy (Malé Karpaty), tak vidíme veľký rozdiel. Malé Karpaty sú posiate takýmito prvkami a miestami na spoločenské vyžitie v prírode. Samozrejme sme si vedomí, že v okolí Ružomberka sa nachádza veľmi vzácne prírodné dedičstvo a bohatstvo, no ignorovaním potreby „trávenia času v prírode pri ohni" sa tento Slovenský skvost vôbec neuchráni. Práve naopak je v ešte väčšom ohrození. Tento projekt chce ukázať vedeniu mesta, ako rozumne pracovať s takouto potrebou, ako ju naplniť bez ohrozenia prírody, alebo aspoň to, ako minimalizovať možnosť vzniku požiaru...

Čítať ďalej...

PRoject 2014 - Revitalizácia verejných športovísk - Plavisko

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Druhým športoviskom v meste Ružomberok, ktoré sa rozhodla participatívna komunita v roku 2014 aspoň symbolicky revitalizovať je verejné priestranstvo v okolí športovej haly na Plavisku, známej pod menom T 18. Špecifikom tohto priestoru je, že sa nachádza v tesnej blízkosti obytnej zóny, ale aj rieky Revúca. Umiestnenie a rozloha pozemku boli jedným z kľúčových dôvodov, prečo sa občania mesta rozhodli umiestniť pingpongový stôl práve sem. Okrem spomínanej športovej haly (T18), sa v jej blízkosti nachádza aj ďalšie basketbalové ihrisko a niekoľko lavičiek na sedenie. Napriek tomu považuje participatívna komunita toto priestranstvo za slabo využívané, nakoľko je jeho potenciál oveľa väčší. Nehovoriac o tom, že sa jedná o jedno z dvoch basketbalových ihrísk, ktoré sa v tejto mestskej časti (Plavisko) nachádzajú. Ak k ním ešte pripočítame „Detské dopravné ihrisko Mesta Ružomberok"  dostaneme úplný zoznam športovísk nachádzajúcich sa v tomto verejnom priestore. Zámerom projektu však bolo podporiť predovšetkým mládež (10+), ktorej sa na území Mesta Ružomberok pri práci s verejným priestorom nevenuje veľká pozornosť. Zámerom bolo túto situáciu zmeniť...

Čítať ďalej...

Autor/ka:

Anotácia – krátky opis projektu:

Súčasťou centrálnej mestskej zóny v Ružomberku je aj areál bývalého skokanského mostíka. Občania mesta Ružomberok navrhli, aby sa na mieste spravilo akési memento areálu tohto zimného športu, ktoré by všetkým pripomínalo zašlú slávu zimných športovcov z Ružomberka. Cieľom projektu je revitalizácia priestoru prostredníctvom drobných urbánnych a permakultúrnych (výsadbových) zásahov. Malo by ísť o vybudovanie jednoduchého sedenia, výsadbu predovšetkým úžitkových stromov a inštaláciu umeleckého prvku s tematikou zimných športov. Občania považujú za dôležité zachovať génia loci tohto miesta a tým ho zviditeľniť nielen v očiach domácich obyvateľov, ale aj návšetvníkov z iných miest.   

Čítať ďalej...

Hudobný parčík

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok

Anotácia – krátky opis projektu:

V tesnej blízkosti Mestského úradu v Ružomberku sa nachádza malý parčík, v ktorom sú osadené dve lavičky pod lipami. Súčasťou parčíka je aj výsadba v podobe štandardného ružového záhonu. Občania mesta Ružomberok priniesli niekoľko podnetov, ako tento parčík oživiť a prilákať doň viac ľudí. Podľa ich návrhov by mohlo ísť napríklad o interaktívnu zvukovú inštaláciu, ktorá by bola umiestnená na pozostatkoch dvoch elektrických stĺpov a malé sedenie so šachovnicou, ktoré by slúžilo občanom na skrátenie voľnej chvíle napríklad v prípade, že niekoho čakajú pred Mestským úradom. Občania navrhli aj transformáciu už existujúcej výsadby (ružového záhonu a živého plota) do viac kreatívnej a voľnej podoby s jej následným doplnením (napríklad iné farby ruží, iné trvalky). Celý zásah by mal byť veľmi jednoduchý a finančne nenáročný.

Čítať ďalej...

Verejná požičovňa bicyklov

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok

Anotácia – krátky opis projektu:

Cieľom projektu je vybudovať verejnú požičovňu bicyklov na parkovisku pri Mestskom úrade (ďalej len MÚ) v Ružomberku. Na tomto mieste chcú občania vybudovať krytú úschovňu verejných bicyklov pre všetkých obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, aby tak podporili myšlienku využívania environmentálnych dopravných prostriedkov v najprašnejšom meste na Slovensku. Bicykle, ktoré budú použité na tento účel, budú mladými ľuďmi recyklované, opravené a znovu spojazdnené. Súčasťou projektu je vypracovanie interaktívnej mapy mesta Ružomberok, ktorá bude zobrazovať rôznorodé kultúrne, architektonické a rekreačno-športové „krásy" mesta (BP – beautiful points).

Čítať ďalej...

Ružomberská zeleň - DOKUMENT

Autor/ka: Martin Šefranko

Čítať ďalej...

ZÁPISNICE

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 15.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

V sobotu 15. 6.  sa uskutočnilo ďaľšie stretnutie participatívnej komunity Ružomberok. Cieľom stretnutia bolo bližšie definovať projektové zámery od občanov v roku 2013. Na stretnutí sme preberali tri témy:

1. Verejná požičovna bicyklov

2. Revitalizácia predstaničného územia

3. Cyklochodník: Stanica - KU

Na stretnutí mala najväčšie zastúpenie pracovná skupina Zelené mesto, to sa však výrazne nepričinilo k úzkemu profilovaniu témy a preberali saja urbánne a kultúrne zásahy v tomto priestore. Všetkým zúčastneným bolo jasné, že jednotlivé zásahy budú na seba nadväzovať a preto je potrebné chápať jednotlivé aktivity ako komplementárne (dopĺňajúce sa). Občania dospeli k nasledovným záverom...

Čítať ďalej...

First Previous Next Last
NOVINKY ZO SLOVENSKA

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last
AKTUÁLNE v RK

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj
Čítať ďalej...

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj
Čítať ďalej...

First Previous Next Last