Analyzovanie a skvalitňovanie služieb mesta Ružomberok PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 2016

Cyklobox : konštrukcia

 

NOVINKY Z RUŽOMBERKA

Sumár ankety - Ružomberok SME aj MY! CMZ a SOLO

Autor/ka: Ľubica Dopaterová & Albín Bella

Na druhom stretnutí z cyklu RUŽOMBEROK SME aj MY sme distribuovali anketu, ktorej úlohou bolo získať spätnú väzbu od občanov v súvislotsi s prezentáciami prác študentov Fakulty Architektúry na STU V Bratislave. V sále bolo síce takmer 50 ľudí no anketu nevyplnili všetci. Tí, čo tak urobili, prispeli svojimi podnetmi k mapovaniu potrieb občanov a ich predstáv o centrálnej mestskej zóne. V závere ankety pripájame aj foto dokumentáciu z akcie.

Čítať ďalej...

Multifunkčná zóna - Klačno - Útvar hlavného architekta - overovacia štúdia

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Ďaľšou investičnou akciou mesta Ružomberok v roku 2013 je revitalizácia územia na Klačne. V priestoroch medzi rímsko-katolíckym kostolom a skateparkom sa má v blízkej dobe vybudovať za 200 000 eur multifunkčná zóna pre obyvateľov najväčšieho sídliska v našom meste (4300 obyvateľov). Našim cieľom je zapojiť čo najväčšie množstvo občanov do procesu vytvárania podkladov pre danú revitalizáciu. Preto sme sa po dohode s Útvarom hlavného architekta (ďalej len ÚHA) rozhodli sprostredkovať ľuďom z Klačna štúdie, ktoré sa stanú podkladom pre revitalizáciu. Prostredníctvom participatívneho procesu sa od nich pokúsime získať čo najviac podnetov, týkajúcich sa tejto zóny a posunieme ich priamo ÚHA. Občania budú môcť napríklad prostredníctvom online dotazníku prejaviť svoje názory k štúdiám a pomôcť tak pri ich dokončovaní. Rovanko tak môžu prísť na stretnutie participatívnych pracovných skupín Urbanizmus alebo Zelené mesto a priamo tam zadefinovať ich potreby a predstavy. Našou snahou bude aj v spolupráci s ÚHA zapracovať podnety občanov do finálnej podoby štúdie revitalizácie multifunkčnej zóny na Klačne.   

Čítať ďalej...

Mariánske námestie - Útvar hlavného architekta - overovacia štúdia

Autor/ka: Albín Bella

Začiatkom roka oslovili participatívne pracovné skupiny Urbanizmus a Zelené mesto Útvar hlavného architekta (ďalej len ÚHA) v úmysle nadviazať spoluprácu. Výsledkom je proces, ktorý môžeme charakterizovať ako verejné participatívne územné plánovanie. Jeho cieľom je odprezentovať občanom mesta Ružomberok plánované revitalizačné akcie a poskytnúť im priestor na vyjadrenie vlastného názoru na pripravované zásahy zo strany mesta. Tetno proces je inovatívny prodevštkým svojou otvorenosťou a participatívnosťou voči občanom, ktorí majú možnosť spolupodieľať pri vytváraní zadania, ktoré sa v prípade Mariánskeho námestie stane podkladom pre verejnú urbanisticko-architektonickú súťaž. ÚHA tak obrazne povedané, otvára dvere do svojej dielne a vyzýva občanov, aby sa do tohto prcesu zapojili. Uvedomujeme si, že ÚHA má dostatočnú technickú legitimitu na vytváranie štúdií aj bez participácie občanov, na druhú stranu mu tento proces poskytuje legitimitu aj zo strany ideového zamerania konkrétneho priestoru. ÚHA tak môže predkladať Komisii pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie, resp. účastníkom súťaže, návrhy ktoré sú výsledkom konsenzuálnej dohody medzi oficiálnou a odbornou zložkou samosprávy a občanmi ako konečnými užívateľmi revitalizovaného priestoru.

Čítať ďalej...

Mariánske námestie - participatívny mechanizmus

Autor/ka: Albín Bella

V minulom roku (2012) vyčlenilo MsZ v Ružomberku čiastku 3000 eur na vytvorenie projektovej dokumenátcie, ktorá by navrhovla riešenie revitalizácie územia Mariánskeho námestia. V súčasnoti ÚHA rokoje so zástupcami samosprávy o možnosti vyhlásiť urbanistcko-architektonickú súťaž na vyhotovenie štúdie danej loklaity. Vybraná štúdia by sa tak stala podkladom na revitalizáciu územia. V tejto súvislosti požiadali participatívne pracovné skupiny Zelené mesto a Urbanizmus, zastúpené občianskym združením Tvorivý rozvoj, ÚHA o možnosť zrealizovania verejného územného participatívneho plánovania danej lokality. ÚHA s týmto procesom súhlasil a poskytol občanom vlastné štúdie Mariánskeho námestia.

Čítať ďalej...

VIDEO: Zeleň v meste - Ružomberok

Autor/ka: Martin Šefranko

Video pochádza od autora, ktorý je členom participatívnej komunity Zelené mesto. Dokumentuje aktuálny stav jedného z Ružomberských sídlisk - sídlisko SNP alebo aj Roveň. Autor kriticky a autenticky zachytáva hlavné podnety od občanov a návrhy poslancov mestského zastupiteľstva.

Čítať ďalej...

Diskusný cyklus: Ružomberok SME aj MY!

Autor/ka: Ing. arch. Jozef Veselovský

Pracovná skupina Urbanizmus (PSU) vznikla na základe verejnej požiadavky širšieho spektra občanov zaujímajúcich sa o ďalší rozvoj mesta Ružomberok. Ide o otvorenú skupinu, momentálne tvorenú architektmi, študentmi architektúry a inými aktívnymi občanmi mesta. Kauzy, respektíve zložité, netransparentné a z pohľadu občana nevydarené procesy ako napr. výstavba tržnice, devastácia kaštieľa sv. Žofie, urbanizácia Hrabovskej doliny, rekonštrukcia židovskej synagógy, výstavba auparku, či novej čerpacej stanice pohonných hmôt napovedajú, že zvýšený občiansky záujem o aktuálne prebiehajúce procesy týkajúce sa urbánnej politiky mesta môže pôsobiť ako prevencia proti opakovaniu chýb z minulosti.

Čítať ďalej...

Sumár ankety - Ružomberok SME aj MY! Stanica...

Autor/ka: Albín Bella & Ľubica Dopaterová

Na prvom verejnom stretnutí z cyklu Ružomberok SME aj MY bola k dispozícii anketa prostredníctvom ktorej mohli občania vyjadriť svoj názor na viaceré otázky, týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy a pripravovanej rekonštrukcie železničnej a autobusovej stanice. Prinášame vám sumár tejto ankety. Dotazník č.1 vypĺňalo deväť žien vo veku 18 až 28 rokov, desať mužov vo vekovom rozmedzí 21-51 rokov a dvaja respondenti, ktorí pohlavie ani vek neuviedli. Svoje stanovisko ku konkrétnym bodom dotazníka bolo možné uviesť v päťčíselnej škále vyjadrujúcej od kvalitatívne najlepšieho (1) po kvalitatívne najhoršie (5) hodnotenie.

Čítať ďalej...

ZÁPISNICE

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 15.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

V sobotu 15. 6.  sa uskutočnilo ďaľšie stretnutie participatívnej komunity Ružomberok. Cieľom stretnutia bolo bližšie definovať projektové zámery od občanov v roku 2013. Na stretnutí sme preberali tri témy:

1. Verejná požičovna bicyklov

2. Revitalizácia predstaničného územia

3. Cyklochodník: Stanica - KU

Na stretnutí mala najväčšie zastúpenie pracovná skupina Zelené mesto, to sa však výrazne nepričinilo k úzkemu profilovaniu témy a preberali saja urbánne a kultúrne zásahy v tomto priestore. Všetkým zúčastneným bolo jasné, že jednotlivé zásahy budú na seba nadväzovať a preto je potrebné chápať jednotlivé aktivity ako komplementárne (dopĺňajúce sa). Občania dospeli k nasledovným záverom...

Čítať ďalej...

First Previous Next Last
NOVINKY ZO SLOVENSKA

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last
AKTUÁLNE v RK

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj
Čítať ďalej...

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj
Čítať ďalej...

First Previous Next Last