Analyzovanie a skvalitňovanie služieb mesta Ružomberok PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 2016

Cyklobox : konštrukcia

 

NOVINKY Z RUŽOMBERKA

Centralná mestská zóna - participatívny mechanizmus

Autor/ka: Albín Bella

Jedným z cieľov participatívnej pracovnej skupiny Urbanizmus (PPSU) v tomto roku je umožniť občanom spolupodieľať sa na formovaní územného plánu centrálnej mestskej zóny (CMZ), na ktorej urbanisticko-architektonické riešenie by mala byť vypísaná verejná súťaž. Snahou PPSU je zapojiť občanov do tohto procesu prostredníctvom verejných diskusných stretnutí, na ktorých budeme od občanov viacerými spôsobmi získavať podnety týkajúce sa podoby a funkcie CMZ. Občania môžu do tohto procesu vstúpiť buď vypísaním dotazníkových lístkov, alebo priamo diskusným vstupom na stretnutí. Do úvahy prichádza aj zapojenie sa do verejných workshopov, ktoré sa na jednotlivých stretnutiach zrealizujú priamo nad mapami CMZ. Celý proces je transparentný, verejný, participatívny a otvorený každému občanovi. Vypracovali sme schematický postup participácie občanov v tomto procese, ktorého výsledkom je nasledujúca schéma verejného participatívneho územného plánovania...

 

Čítať ďalej...

RUŽOMBEROK SME AJ MY vol. 3

Autor/ka: Jozef Veselovský

Tretie diskusné stretnutie z cyklu Ružomberok sme aj my sa uskutočnilo 15.3.2013 v Galérií Ľ Fullu. Na úvod bol predstavený harmonogram stretnutí, ktoré budú v galérií prebiehať  každý tretí piatok  až do konca augusta 2013, s cieľom prezentovať koncepcie rozvoja centra mesta, diskutovať  o nich, zbierať občianske podnety a pripomienky.

Čítať ďalej...

Interaktívna digitálna mapa - Ružomberok

Autor/ka: Albín Bella

Projekt Interaktívna digitálna mapa mesta Ružomberok (IDMR) vznikol na základe podnetov od občanov zapojených do participatívnej komunity Ružomberok. Mapa (IDMR) je neustále aktualizovanou platformou pre poslancov mestského zastupiteľstva a ich činnosť, ale aj pre občanov a ich aktivity, predovšetkým v oblasti ekológie, architektúry a sociológie. Zámerom projektu nie je, ako by sa mohlo niekomu zdať, nekonštruktívne kritizovať činnosť poslancov. Naopak, cieľom je vypracovať konštruktívnu analýzu kritických bodov (critical points) v meste, ktoré sa tak môžu stať podkladom pre prácu poslancov, ale aj občanov.

Čítať ďalej...

Rámcová koncepcia PR pre RK - wikiprotokol

Autor/ka:

1. Východiská a ciele
2. Orgány participatívnych procesov
3. Participatívny strom
4. Participatívna komunita – pravidlá a fungovanie
5. Koordinačná rada
6. Spôsoby participácie
7. Obsah participácie
8. Procesy

Čítať ďalej...

Participatívny rozpočet pre Ružomberok - pilotný projekt - harmonogram

Autor/ka: Albín Bella

Participatívna (tematická) komunita Ružomberok 2012

V priebehu roka 2012 sa občania na stretnutiach venovali nasledovným témam:

a)     Zelené mesto – environmentálne problémy a ekologické fungovanie mesta

b)     Mládež – problematika detských ihrísk a skúšobní pre mládežnícke kapely

V roku 2013 spúšťame pilotný projekt PR pre RK, ktorého priebeh bude vyzerať nasledovne:

Čítať ďalej...

First Previous First Last
ZÁPISNICE

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 15.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

V sobotu 15. 6.  sa uskutočnilo ďaľšie stretnutie participatívnej komunity Ružomberok. Cieľom stretnutia bolo bližšie definovať projektové zámery od občanov v roku 2013. Na stretnutí sme preberali tri témy:

1. Verejná požičovna bicyklov

2. Revitalizácia predstaničného územia

3. Cyklochodník: Stanica - KU

Na stretnutí mala najväčšie zastúpenie pracovná skupina Zelené mesto, to sa však výrazne nepričinilo k úzkemu profilovaniu témy a preberali saja urbánne a kultúrne zásahy v tomto priestore. Všetkým zúčastneným bolo jasné, že jednotlivé zásahy budú na seba nadväzovať a preto je potrebné chápať jednotlivé aktivity ako komplementárne (dopĺňajúce sa). Občania dospeli k nasledovným záverom...

Čítať ďalej...

First Previous Next Last
NOVINKY ZO SLOVENSKA

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last
AKTUÁLNE v RK

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj
Čítať ďalej...

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj
Čítať ďalej...

First Previous Next Last