Preskoč na obsah

Hudobný parčík

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok

Anotácia – krátky opis projektu:

V tesnej blízkosti Mestského úradu v Ružomberku sa nachádza malý parčík, v ktorom sú osadené dve lavičky pod lipami. Súčasťou parčíka je aj výsadba v podobe štandardného ružového záhonu. Občania mesta Ružomberok priniesli niekoľko podnetov, ako tento parčík oživiť a prilákať doň viac ľudí. Podľa ich návrhov by mohlo ísť napríklad o interaktívnu zvukovú inštaláciu, ktorá by bola umiestnená na pozostatkoch dvoch elektrických stĺpov a malé sedenie so šachovnicou, ktoré by slúžilo občanom na skrátenie voľnej chvíle napríklad v prípade, že niekoho čakajú pred Mestským úradom. Občania navrhli aj transformáciu už existujúcej výsadby (ružového záhonu a živého plota) do viac kreatívnej a voľnej podoby s jej následným doplnením (napríklad iné farby ruží, iné trvalky). Celý zásah by mal byť veľmi jednoduchý a finančne nenáročný.

 

Projektová dokumentácia

Názov projektu:  Hudobný parčík

Predkladateľ projektu a realizátori: Participatívna komunita Ružomberok

Východisková situácia: Predmetný priestor je vedený na katastrálnej mape ako parcela č. 807 registra "C". Pozemok je v zastavanom území obce a je definovaný ako pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie. Jeho výmera je 1193 m2. List vlastníctva nie je k danej nehnuteľnosti založený. Susedné pozemky sú buď mestské, alebo má v nich mesto väčšinový podiel. V parčíky sú dve lavičky priamo pod vysokými lipami. Parčík je pozdĺžne asi do troch štvrtín rozdelený živým plotom, pričom z jednej strany živého plota je záhon z ruží v obdĺžnikovom tvare asi o rozmere 5x2m. Na konci parčíka sa nachádza príjemná čistinka s dvoma starými elektrickými stĺpmi. Z nej je priehľad cez "Letkove schody" až na ulicu Mostová. Celý parčík obchádza ulica Veľký závoz. Parčík sa nachádza na celkom zachovalej mestskej hradbe, ktorej súčasťou sú aj ďalšie záhrady a terasy. Priestor má potenciál stať sa príjemným miestom na oddych a zábavu, ale jeho celkový vzhľad a úprava je dosť povrchná. Aj preto navrhli občania mesta Ružomberok tento priestor oživiť prostredníctvom interaktívnych umeleckých a spoločenských prvkov. 

Cieľ:

Hlavným cieľom projektu je na základe podnetov od občanov mesta Ružomberok revitalizácia verejného priestoru v parčíku pri Mestskom úrade. Parčík by sa mal stať priestorom pre umenie a spoločenské aktivity. Občania navrhli, aby sa parčík stal domovom rôznorodých umeleckých, predovšetkým hudobných prvkov, ktoré budú poskytovať občanom mesta možnosť umelecky sa vyžiť priamo v centre mesta. Malo by ísť o rôzne typy zvonkohier či píšťal, ktoré budú "samohrajúce", tzn. že budú fungovať na základe prúdenia vzduchu spôsobeného vetrom. Druhým typom budú dychové a bicie nástroje, ktorté budú vyžadovať spoluúčasť človeka pri produkovaní zvuku. Zvukové prvky budú nainštalované v rozmedzí medzi dvomi elektrickými stĺpmi, ktoré poslúžia ako vhodný základ pre ich nainštalovanie. Priestor medzi stĺpmi by bol zároveň doplnený spevnenou plochou, na ktorej sa dá sedieť (pasívne počúvanie zvukov), ale i stáť (aktívne hranie na hudobných nástrojoch). V rámci priestoru spevnenej plochy občania navrhovali aj umiestnenie trvácnej šachovnice, ktorá by slúžila ako platforma pre spoločenské hry (dáma, šach). Figúrky by si však museli doniesť samotní hráči a záujemcovia o pobyt v tomto verejnom priestore. Nakoniec občania navrhovali upraviť aj už existujúcu výsadbu, ktorá je príliš fádna (obdĺžniková forma), na niečo menej strohé, na kruhy, trojuholníky (rôznofarebné ruže a trvalky), možno pergolové prvky pre popínavé typy ruží a iné trvalky.           

 

Cieľová skupina:

Revitalizovaný priestor bude slúžiť všetkým občanom mesta a jeho návštevíkom, ktorí budú tadiaľto prechádzať (ulicou Veľký závoz). Priestor bude kultúrne a umelecky ladený a poskytne občanom možnosť umelecky sa vyžiť priamo v centre mesta. Parčík je v tesnej blízkosti MÚ, preto poslúži aj všetkým ľuďom, ktorí budú na niekoho pred budovou, alebo v jej okolí čakať. Územie je v miernom kopci a na hrane mestskej hradby, preto by tu nemali byť ponechané malé deti bez dozoru dospelých, resp. bude treba postupom času dobudovať na hradbe bezpečnostné zábradlie napríklad obrastené zeleňou alebo umelecky spracované. Priestor nie je inak limitovaný pre jeho návštevníkov. 

Pokračovanie projektu:

Ako pokračovanie projektu je možné chápať výzvu zo strany občanov revitalizovať aj susednú záhradu, ktorá je umiestnená na terase/okraji mestskej hradby. Celá terasa je zarastená náletovými drevinami a jednoročnými rastlinami, ktoré znemožnujú prístup k mestskej hradbe. Po vyčistený priestoru by tu mohol vzniknúť pekný rekreačný priestor priamo na mestskej hradbe. Väčšinovým majiteľom susedného pozemku je mesto Ružomberok. Rovnako je možné spestriť výsadbu v podobe rôznofarebných ruží a iných domorodých trvaliek, ako aj jej vizuálnu kompozíciu. V súvislosti s inštaláciou zvukových prvkov je možné postupne pridávať nové prvky alebo ich obmieňať podľa potreby a funkčnosti/trvácnosti.

Aktivity:

Inštalácia zvukových prvkov

Zvuková inštalácia by pozostávala z dvoch úrovní - na vyššej úrovni mimo dosahu človeka by boli na oceľovom lanku zavesené kovové segmenty zo zvonkohier, ktoré by boli "ovládané vetrom", na nižšej úrovni by bola tiež na oceľovom lanku medzi stĺpmi v dosahu človeka (možno) drevená zvonkohra.

 

Osadenie spevnenej plochy a trvalej šachovnice

Sedenie á la "zenový ostrovček" by mohol byť drevený štvorec, plošina, cca 30 cm nad zemou s verejnou šachovnicou v strede.

Kliknutím na obrázok vstúpite do fotogalérie projektu...

 

Iné prvky

Na (medzi) stĺpy by sa dali povešať aj iné objekty, možná je priestorová inštalácia napríklad z farebných fólií, ktorá by hádzala do priestoru pod sebou zaujimavé tiene, alebo kohút ukazujúci smer vetra a podobne.