Zápis zo stretnutia - 6.4. 2013 - ZELENÉ MESTO a URBANIZMUS

Autor/ka: Albín Bella

Uplynulý týždeň prebehlo v Björnsonovom dome ďalšie stretnutie občanov (zúčastnilo sa ho 17 občanov) mesta Ružomberok, ktorí sa zapájajú do procesu Participatívneho rozpočtu (PR) v Ružomberku. Stretnutie (sobota 6.4. 2013) bolo špecifické tým, že sa ho zúčastnili zástupcovia dvoch participatívnych pracovných skupín (PPS), konkrétne Zeleného mesta a Urbanizmu. Tentokrát ich spájala viac ako len snaha zapojiť sa do projektu PR, pretože ústrednou témou stretnutia bola pripravovaná revitalizácia "Mariánskeho námestia", ktorá sa týka obidvoch PPS, nakoľko sa v tomto priestore uvažuje (v prvej fáze) nad inštaláciou drobnej architektúry a výsadbou zelene. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca ÚHA Ing.arch. Pavol Šrankota, ktorý odprezentoval pracovnú štúdiu, na základe ktorej sme sa občanov pýtali na ich predstavy a podnety týkajúce sa budúcej podoby odychovej zóny Majere, resp. Mariánskeho námestia. Prostredníctvom facilitácie participatívneho procesu sa ku slovu dostali všetci zúčastnení občania a tu vám prinášame ich podnety.

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia - 23.3. 2013 - ZELENÉ MESTO

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Dňa 23.3. 2013 sa uskutočnilo v Björnsonovom dome ďalšie stretnutie participatívnej pracovnej skupiny Zelené mesto (PPSZM). Na stretnutí sa zúčastnilo 7 ľudí. Ústrednou témou stretnutia bola pripravovaná revitalizácia "Mariánskeho námestia". Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca Útvaru hlavného  architekta (ÚHA) Ing. arch. Pavol Šrankota, ktorý občanom odprezentoval "pracovnú štúdiu" Mariánskeho námestia.   

Čítať ďalej...

Mariánske námestie - Útvar hlavného architekta - overovacia štúdia

Autor/ka: Albín Bella

Začiatkom roka oslovili participatívne pracovné skupiny Urbanizmus a Zelené mesto Útvar hlavného architekta (ďalej len ÚHA) v úmysle nadviazať spoluprácu. Výsledkom je proces, ktorý môžeme charakterizovať ako verejné participatívne územné plánovanie. Jeho cieľom je odprezentovať občanom mesta Ružomberok plánované revitalizačné akcie a poskytnúť im priestor na vyjadrenie vlastného názoru na pripravované zásahy zo strany mesta. Tetno proces je inovatívny prodevštkým svojou otvorenosťou a participatívnosťou voči občanom, ktorí majú možnosť spolupodieľať pri vytváraní zadania, ktoré sa v prípade Mariánskeho námestie stane podkladom pre verejnú urbanisticko-architektonickú súťaž. ÚHA tak obrazne povedané, otvára dvere do svojej dielne a vyzýva občanov, aby sa do tohto prcesu zapojili. Uvedomujeme si, že ÚHA má dostatočnú technickú legitimitu na vytváranie štúdií aj bez participácie občanov, na druhú stranu mu tento proces poskytuje legitimitu aj zo strany ideového zamerania konkrétneho priestoru. ÚHA tak môže predkladať Komisii pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie, resp. účastníkom súťaže, návrhy ktoré sú výsledkom konsenzuálnej dohody medzi oficiálnou a odbornou zložkou samosprávy a občanmi ako konečnými užívateľmi revitalizovaného priestoru.

Čítať ďalej...

Mariánske námestie - participatívny mechanizmus

Autor/ka: Albín Bella

V minulom roku (2012) vyčlenilo MsZ v Ružomberku čiastku 3000 eur na vytvorenie projektovej dokumenátcie, ktorá by navrhovla riešenie revitalizácie územia Mariánskeho námestia. V súčasnoti ÚHA rokoje so zástupcami samosprávy o možnosti vyhlásiť urbanistcko-architektonickú súťaž na vyhotovenie štúdie danej loklaity. Vybraná štúdia by sa tak stala podkladom na revitalizáciu územia. V tejto súvislosti požiadali participatívne pracovné skupiny Zelené mesto a Urbanizmus, zastúpené občianskym združením Tvorivý rozvoj, ÚHA o možnosť zrealizovania verejného územného participatívneho plánovania danej lokality. ÚHA s týmto procesom súhlasil a poskytol občanom vlastné štúdie Mariánskeho námestia.

Čítať ďalej...

Urbánne hry - Mariánske námestie - leto 2012

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Cieľom akcie ASI TAK ATAK je spoločné hľadanie alternatív budúceho využitia prázdneho verejného priestoru v ktorom má byť v budúcnosti vybudované nové námestie, jeho dočasné obsadenie a oživenie. Na mieste vybudujeme exteriérovú "obývačku",  umiestnime dočasné súsošie, spoločne naplánujeme chodníky, hrisko a/alebo zeleň. Zároveň budeme podávať informácie o možnostiach a mechanizmoch aktívnej občianskej participácie. Zozbierané údaje a podnety budeme databázovať a poskytneme ako podklady pre úrad hlavného architekta.

 

Čítať ďalej...