PRojekt: PRÍRODNÝ AMFITEÁTER - DOSKOČISKO

Gabiónové lavičky pre verejnosť - Kalvária - Doskočisko...

NOVINKY Z DOSKOčISKA

Doskočisko 2015: Montáž ochranných sietí na ovocné stromy a kríky - participatívna komunita Ružomberok

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Výsadba ovocných stromov je samostatnou kapitolou participatívneho rozpočtu v Ružomberku. Participatívna komunita sa snaží o navrátenie úžitkových stromov do katastrálneho územia mesta, či už v intraviláne, alebo extraviláne. Občania mesta Ružomberok chcú zachovávať domorodý ráz výsadby a zároveň poukázať na fakt, že ovocné stromy vždy boli súčasťou mesta a jeho blízkeho okolia. Tento rok prišla na rad aj montáž ochranných sietí. 

Čítať ďalej...

Doskočisko 2015: Montáž lavičiek a krbového roštu - participatívna komunita Ružomberok

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Participatívna komunita Ružomberok sa aj v roku 2015 podielala na zveľaďovaní prírodného amfiteátra: Doskočiska na Kalvárií. Občania sa dohodli na dokončení krbu v podobe doinštalovania krbového roštu. Okrem toho namontovali členovia participatívnej komunity v blízkosti krbu aj úplne novú gabiónovú lavičku. Zhodli sa aj na dokončení stredovej lavičky a následnej povrchovej úprave už existujúcich lavičiek z predošlých rokov. 

Čítať ďalej...

PRoject 2014 - Inštalácia krbu - Doskočisko

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Jedným so základných zámerov participatívnej komunity v Ružomberku  v roku 2014 bola aj inštalácia pevného ohniska - záhradného krbu v prírodnom amfiteátri na Kalvárii na mieste Doskočiska. Občania mesta Ružomberok sa tak rozhodli predovšetkým z toho dôvodu, že v tejto oddychovej lokalite (celé územie Ružomberskej kalvárie) sa nenachádza ani jedno oficiálne miesto na kladenie ohňa. Ružomberčania tak zakladajú ohne na Kalvárii na vlastné riziko. Okrem toho, aj v samotnom prírodnom amfiteátri na Doskočisku už došlo niekoľkokrát k poškodzovaniu prírody  nekontrolovaným zakladaním nových a nových ohnísk (v blízkosti ovocných stromov, ale aj lavičiek). Ak sa na túto problematiku pozrieme z ešte širšej perspektívy, tak v Ružomberku s výnimkou Čutkovskej doliny neexistuje žiadne oficiálne miesto na zakladanie ohňov, ktoré by mohli využívať občania mesta. Ak si to porovnáme napríklad s okolím Bratislavy (Malé Karpaty), tak vidíme veľký rozdiel. Malé Karpaty sú posiate takýmito prvkami a miestami na spoločenské vyžitie v prírode. Samozrejme sme si vedomí, že v okolí Ružomberka sa nachádza veľmi vzácne prírodné dedičstvo a bohatstvo, no ignorovaním potreby „trávenia času v prírode pri ohni" sa tento Slovenský skvost vôbec neuchráni. Práve naopak je v ešte väčšom ohrození. Tento projekt chce ukázať vedeniu mesta, ako rozumne pracovať s takouto potrebou, ako ju naplniť bez ohrozenia prírody, alebo aspoň to, ako minimalizovať možnosť vzniku požiaru...

Čítať ďalej...

PRoject 2013 - Prírodný amfiteáter - Doskočisko

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Zámerom tohto projektu je revitalizovať verejný priestor – areál skokanského mostíka na Kalvárii pri Ružomberku, ktorý pôvodne slúžil pre verejnosť na športovú a oddychovú činnosť. V súčasnom stave je objekt úplné schátralý, čo je na škodu verejnej obce, pretože obyvatelia mesta Ružomberok a nielen oni, boli a sú zvyknutí toto miesto navštevovať. Pokúsime sa opätovne toto miesto oživiť, aby tak v okolí Ružomberka pribudla ďalšia oddychová, športová, kultúrna, rekreačná a tvorivá zóna pre všetkých ľudí, ktorí budú mať záujem ju navštíviť, alebo aktívne prispieť pri jej zveľaďovaní...

Čítať ďalej...

First Previous
  • 1
First Last