Preskoč na obsah

PRoject: REVITALIZÁCIA PREDSTANIČNÉHO NÁMESTIA

Predstaničné námestie v lete...

Revitalizácia predstaničného námestia

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok
Anotácia – krátky opis projektu:
Navrhovali sme pomoc s rekultiváciou malého parku pri stanici a hovorili sme o odstránení bilboardov z plota - tieto vraj mali byť odstránené k 30.6.2013. Priľahlý bufet aj s pozemkom je v súkromnom vlastníctve - majiteľa poznáme a pokúsime sa ho kontaktovať s návrhom na výpomoc (minimálne projekčnú). S premiestňovaném jestvujúcich lavičiek (i viacnásobným) by nemal byť problém. Ich výmenu resp. opravu komunikujeme s majiteľom - tento nám má dať aj cenovú ponuku (možno aj bezcenovú) na prenájom reklamných plôch (celopološná zmluva jednej firmy so ŽSR). Operovať môžeme aj na stenách čakárne v interieri stanice.
 
 
 
 
Projektová dokumentácia
Názov projektu: Revitalizácia predstaničného námestia
Predkladateľ projektu: Participatívna komunita Ružomberok
 
Východisková situácia:
 
Predstaničné námestie je súčasťou parcely č. 8066 registra "C". Tento pozemok je v katastrálnej mape vedený ako pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Výmera pozemku je 2529 m2 a je umiestnený mimo zastavaného územia obce. Vlastníkom staničnej budovy sú Železnice SR. V súčasnosti sa v priestore predstaničného námestie nachádza deväť lavičiek z ktorých väčšina je schátralá. V priestore sa nachádzajú aj dve mapy mesta Ružomberok, ktoré však neposkytujú občanom dostatok potrebných informácii (okrem názvov ulíc, reklamy a zástavok MHD). Územie, ktoré chceme revitalizovať je " vstupnou bránou do mesta Ružomberok a prezentuje jeho komunikáciu s občanmi a návštevníkmi mesta. Celkovo je priestor z hľadiska architektúry a urbanizmu nedostatočne (koncepčne) spracovaný. 
 
   
Cieľ:
V nadväznosti na celostný koncept zásahov by tu mohlo dôjsť k vytvoreniu mikrozóny so stojanom bicyklov, sedením a galériou obrazov na zadnej stene zastávky (vhodnú zeleň považujeme za súčasť sedenia alebo ohradenia stojanov na bicykle).Čo sa týka prezentačnej plochy, navrhujeme aby nešlo o celkový polep stien, ale iba o osadenie, resp "rozvešanie množstva obrazov" (možno vo vtipných rámoch) ktoré sa budú môcť obmienať a budú prepojené s našim konceptom kunsthalle - tj. prístupné všetkým umelcom z mesta - obmieňané celoročne, poprípade zamerané na aktuálne témy. Okrem tejto zóny navrhujeme vhodne "clustrovať" jestvujúce lavičky s mestskými kvetináčmi. Lavičky môžeme zrekonštruovať a opatriť vlastnými polepmi podľa dohody.
 
Cieľová skupina:
Vlaková stanica v Ružomberku je miestom kde sa denne zdržiava veľké množstvo ľudí. Počas školského roka sú to predovšetkým študenti (KÚ, ŠÚV, gymnáziá,...) a ľudia cestujúci za prácou (Mondi, KIA, ...). Pre obdobie školských prázdnin je charakteristický zvýšený počet turistov a iných návštevníkov mesta (napr. R13). Staničný a predstaničný priestor im neposkytuje veľa možností či už na získanie potrebných informácii, alebo skrátenie čakania na spoje.
 
Pokračovanie projektu:
 
Aktivity: 
 
Kreatívna čakáreň
Dohodli sme sa s pánom prednostom stanice, že čakáreň v staničnej budove "skultúrnia" ružomberskí umelci prostredníctvom umeleckého spracovania interiéru čakárne. Funkcia čakárne sa nijako neobmedzí, zmení sa len jej vzhľad. Občania z participatívnej pracovnej skupiny Kultúra pripravia kompletnú umeleckú platformu, na základe ktorej sa bude pristupovať k úprave čakárne. Ich úlohou je pripraviť harmonogram kreatívneho spracovania čakárne, ale aj zastávky MHD v predstaničnom priestore. Občania navrhovali, aby sa jednotlivé expozície pravidelne obmieňali a vnášali tak pestrý kultúrny život do týchto priestorov, v ktorých sa denne vyskytuje značné množstvo ľudí z Ružomberka a iných miest a obcí Slovenska. Cieľom je poukázať na silné umelecko-kultúrne zázemie mesta hneď pri príchode ľudí a vzbudiť v nich záujem vyhľadávať v našom meste aj ďalšie umelecko-kultúrne inštitúcie (GĽF, Liptovské Múzeum, Kulturfabrik, synagógu - mestskú galériu moderného umenia). Ružomberská kreatívna čakáreň chce byť novou formou umeleckej platformy, ktorej základ tvorí participatívna štruktúra zosobnená občanmi mesta. Jej špecifikum spočíva v jedinečnej forme vytvárania umeleckého obsahu, ako aj v pozícii "kurátora" výstavných priestorov. V obidvoch prípadoch je to participatívna komunita, ktorá určuje náplň a formu prevedenia umeleckého zásahu v čakárni a na stenách zastávky MHD. V prípade, že majú občania vôľu spolupodieľať sa na kreovaní obsahu a formy expozícii môžu sa zapojiť do procesu prostredníctvom interakcie v participatívnej pracovnej skupine Kultúra, kde spolu s ďalšími občanmi/umelcami budú spoločne vytvárať ružomberské umenie a kultúru.          
 
 
Umelecko-informačná zastávka
Dohodli sme sa s vedením mesta, že aj zastávka MHD, ktorá sa nachádza v predstaničnom priestore bude slúžiť na informčné a umelcké účely pre občanov mesta, ale aj jeho navštevníkov. Spôsob kreovania obsahu je rovnaký ako v prípade kreatívnej čakárne a je v rukách samotných občanov mesta, ktorí sa prostredníctvom diskusii a konsenzu v pracovnej skupine Kultúra budú podieľať na jej obsahu a forme prevedenia. Zastávka by mala slúžiť aj na informačné účely a poskytovať ľuďom dôležité informácie týkajúpce sa mesta Ružomberok. Ich špecifikum spočíva opäť v participatívnosti podávania informácii. Budú to práve samotní občania mesta, ktorí budú poskytovať informácie iným občanom, alebo návštevníkom mesta. Pôjde o miesta, budovy, akcie, atď.,  ktoré sa podľa nich oplatí v našom meste vidieť a zažiť. Bude to akýsi odkaz občanov občanom. Inštalácie sa budú rovnako ako v prípade čakárne pravidelne obmieňať a prispôsbovať aktuálnemu dianiu v meste a jeho kultúrnych inštitúciách. Pokiaľ ide o technické zabezpečenie expozície, malo by ísť o tlač vo veľkoplošných formátoch, ktorá bude na zástavku nainštalovaná prostredníctvom plexiskla, ktoré spolu zo sklenou stenou zástavky bude vytvárať formu "vitríny".           
 
Sedenie v predstaničnom priestore
 
 
     
 
 
 
 
Rozpočet:
Celkový rozpočet projektu 2200 Eur