Preskoč na obsah

PRoject: SKOKANSKÝ MOSTÍK - CENTRUM

Pozostatky zo skokanského mostíka v centre mesta...

Anotácia – krátky opis projektu:

Súčasťou centrálnej mestskej zóny v Ružomberku je aj areál bývalého skokanského mostíka. Občania mesta Ružomberok navrhli, aby sa na mieste spravilo akési memento areálu tohto zimného športu, ktoré by všetkým pripomínalo zašlú slávu zimných športovcov z Ružomberka. Cieľom projektu je revitalizácia priestoru prostredníctvom drobných urbánnych a permakultúrnych (výsadbových) zásahov. Malo by ísť o vybudovanie jednoduchého sedenia, výsadbu predovšetkým úžitkových stromov a inštaláciu umeleckého prvku s tematikou zimných športov. Občania považujú za dôležité zachovať génia loci tohto miesta a tým ho zviditeľniť nielen v očiach domácich obyvateľov, ale aj návšetvníkov z iných miest.   

 

 

Projektová dokumentácia

Názov projektu:  Skokanský mostík - centrum                                         

Predkladateľ projektu a realizátori: Participatívna komunita Ružomberok

Východisková situácia:

Predmetné územie sa nachádza vedľa Kláštorných schodov. Na katastrálnej mape je vedené ako parcela č. 1106  registra "C" a je charakterizované ako pozemok lúky a pasienky trvalo porastené trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce a jeho výmer je 1522 m2. Vlastníkom pozemku je mesto Ružomberok. Územie sa nachádza v centre mesta neďaleko Námestia Andreja Hlinku, Piaristického gymnázia a Liptovského Múzea. Jedná sa o areál bývalého skokanského mostíka. Spomínaný verejný priestor slúžil športovým účelom a ešte v roku 1985 tu bolo namotované plastové podlažie, ktoré umožňovalo celoročný tréning. Celkovo boli v Ružomberku tri skokanské mostíky (Malinô Brdo, Kalvária, U muzea), z ktorých v súčasnosti nestojí už ani jeden. Priestor bol v nedávnej minulosti využívaný mladými ľuďmi jazdiacimi na špeciálnych bicykloch prispôsobených na skákanie. Dostal neformálny názov "Dirt park". V súčasnosti sa bike-eri presťahovali do novootvoreného Skateparku na Klačne. Po mostíku dnes zostali už len betónové pätky a múrik (a pamätné fotografie). Občania mesta navrhli vybudovať na týchto základoch malý "objekt" sedenia z dreva. 

Fotografie súčasného stavu a vizualizácie revitalizácie...

 

Cieľ:

Hlavným cieľom projektu je opätovne oživiť verejný priestor v centre mesta, ktorý bol kedysi plný ľudí. Územie má veľký spoločenský potenciál, nakoľka sa nachádza v centrálnej mestkej zóne a v jeho blízkosti sa nachádza aj Katolícka univerzita. Na základe podnetov od občanov pôjde o "symbolický zásah" v dvojakom zmysle. Symbolický preto, lebo chce pripomínať "génia loci" tohto miesta a zviditeľniť niekdajšiu športovú činnosť ružomberčanov v oblasti zimných športov, ale aj preto lebo v roku 2013 by malo ísť len o prvú etapu projektu za veľmi nízke náklady. V priestore bude vybudované sedenie, ktorého konštrukcia bude z dreva. Malo by ísť o posedenie pre cca 10-15 ľudí. Nachádzajú sa tu však aj rovinaté plochy na ktorých je možné po vykosení rozprestrieť deky v piknikovom duchu. Celý urbánny zásah bude vhodne doplnený výsadbou úžitkových stromov a údržbou už rastúcej zelene, ako aj umeleckým stvárnením "historického ducha miesta" a zvukovou inštaláciou, ktorá bude umiestnená v blízkosti sedenia. 

 

Cieľová skupina:

Revitalizovaný priestor bude slúžiť všetkým občanom mesta ako aj jeho návštevníkom. Okolo miesta prejde denne veľa ľudí, ktorý sa presúvajú z Námestia Andreja Hlinku cez Kláštorné schody na námestie Š. N. Hýroša, alebo smerom k Liptovskému múzeu a Galérii Ľudovíta Fullu, čo predstavuje predovšetkým návšetvníkov z iných miest, ktorí vyhľadávajú v meste Ružomberok napríklad vyššie uvedené kultúrno-umelecké inštitúcie. Okrem toho sa v tesnej blízkosti nachádza aj rektorát Katolíckej univerzity, tým sa tento priestor otvára aj pre študentov.  

Pokračovanie projektu:

Vzhľadom na výhodnú polohu miesta a jeho rozmery uvažujú občania do budúcna aj z väčším urbanistickým zásahom. Na stretnutiach sa hovrilo o možnosti položenia celodrevenej konštrukcie na betónový základ, ktorý tu zostal po skokanskom mostíku. Išlo by o akýsi pavilón, ktorý by bol pripomienkov niekdajšieho športového areálu, poskytoval by "úkryt" v prípade nepriaznivého počasia a zároveň možnosť pohodlného sedenia a pekného výhľadu smerom do mesta a okolitú prírodnú scenériu. Celý areál sa potupne môže premeniť na jeden veľký park, kde bude možné tráviť voľné chvíle a to pre všetky vekové kategórie. V areáli plánujú občania postupne vysádzať rôznorodé ovocné stromy, ktoré v súčasnosti takmer úplne vymizli z centrálnej mestskej zóny, napriek tomu, že sa v nej v minulosti hojne vyskytovali, čo dôkazom sú aj ovocné stromy (jablone) priamo na mieste, ale aj všade v okolí mestských hradieb a na ich terasách. Nakoniec je možné v areáli robiť rôzne výstavy, inštalovať rôzne umelecké prvky, vizuálne, zvukové  a podobne.

Aktivity:

Urbánny zásah - sedenie

Permakultúrny zásah - výsadba úžitkových stromov

Občania mesta Ružomberok navrhli, aby sa v okolí architektonického objektu vysadila úžitková zeleň. Malo by ísť predovšetkým o ovocné stromy a kríky, ako aj bylinné špirály. Priestor má vhodnú lokalizáciu, aby tu mohol vzniknúť "Central park", ktorý v meste stále chýba. Väčšina parkov je buď v súkromných rukách, alebo sa transformovali na námestia (prípad Námestia Š.N. Hýroša). Výsadba zelene prebehne v súlade s permakultúrnymi príncípmi výsadby, aby tak nenarúšala ráz krajiny a jej špecifiká. Z toho dôvodu navrhli občania vysádzať v tejto lokalite domorodé úžitkové stromy. Máme tým na mysli lokálne ovociny. Cieľom výsadby je okrem návratu ovocných stromov do urbánnych priestorov, aj spevnenie terénu ktorý je v tejto lokalite svahový. KOreňe stromov tak zabezpečia pôdu pred jej eróziou a znehodnocovaním.