Participatívna pracovná skupina - URBANIZMUS - manifest

Autor/ka: Albín Bella

Udalosti (nielen) poslednej doby potvrdili nevyhnutnosť zvýšenej občianskej angažovanosti v otázkach územného plánovania a ďalšieho rozvoja mesta. Strata záujmu verejnosti o participáciu na formovaní verejného priestoru nahráva rôznym záujmovým skupinám a lobistom, ktorých ciele sú spravidla v prudkom rozpore s obrazom „mesta pre ľudí".

Pri tejto príležitosti sa občianske združenie Tvorivý Rozvoj v spolupráci s participatívnou pracovnou skupinou Urbanizmus v meste rozhodli zorganizovať sériu podujatí zameranú na komunikáciu s občanmi, či už formou verejných stretnutí a prezentácii, alebo aktivitami priamo vo verejnom priestore, zameranými na aktívny zber informácií a „dynamické verejné zvažovanie" .

Čítať ďalej...

ZÁPISY Z PRACOVNÝCH STRETNUTÍ

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 15.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

V sobotu 15. 6.  sa uskutočnilo ďaľšie stretnutie participatívnej komunity Ružomberok. Cieľom stretnutia bolo bližšie definovať projektové zámery od občanov v roku 2013. Na stretnutí sme preberali tri témy:

1. Verejná požičovna bicyklov

2. Revitalizácia predstaničného územia

3. Cyklochodník: Stanica - KU

Na stretnutí mala najväčšie zastúpenie pracovná skupina Zelené mesto, to sa však výrazne nepričinilo k úzkemu profilovaniu témy a preberali saja urbánne a kultúrne zásahy v tomto priestore. Všetkým zúčastneným bolo jasné, že jednotlivé zásahy budú na seba nadväzovať a preto je potrebné chápať jednotlivé aktivity ako komplementárne (dopĺňajúce sa). Občania dospeli k nasledovným záverom...

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 1.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Dňa 1.6. 2013 sa v Bjornsonovom dome na Námestí Slobody č. 10 v Ružomberku stretli všetky pracovné skupiny, ktoré sa zapájajú do projektu "Participatívny rozpočet v Ružomberku". Cieľom ich stretnutia bolo odštartovanie záverečnej fázy participatívneho mechanizmu, ktorým je vytvorenie projektových zámerov. Projektové zámery sa následne prehodnotia prostredníctvom verejného zvažovania. Na tomto  stretnutí sa odprezentujú všetky projektové zámery a umožní sa občanom pripieť ich "hlasom". Potom a vyberie sa jeden z nich ten, ktorý bude najviac spĺňať idey projektu. Následne prebehne internetové hlasovanie, kvôli všeobecnému prehľadu vôle občanov a nakoniec sa projketový zámer, ktorý zísak najväčšiu podporu predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie a verejné obstarávanie. Na stretnutí sa občania dohodli, že vyvoria projektové zámery, ktoré budú zahŕňať potreby všetkých participatívnych pracovných skupín a skvalitnnia služby, ktoré v súčasnoti poskytuje mestská samospráva občanom. Prinášame vám priebežné navrhy týchto projektových zámerov.

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia - 6.4. 2013 - ZELENÉ MESTO a URBANIZMUS

Autor/ka: Albín Bella

Uplynulý týždeň prebehlo v Björnsonovom dome ďalšie stretnutie občanov (zúčastnilo sa ho 17 občanov) mesta Ružomberok, ktorí sa zapájajú do procesu Participatívneho rozpočtu (PR) v Ružomberku. Stretnutie (sobota 6.4. 2013) bolo špecifické tým, že sa ho zúčastnili zástupcovia dvoch participatívnych pracovných skupín (PPS), konkrétne Zeleného mesta a Urbanizmu. Tentokrát ich spájala viac ako len snaha zapojiť sa do projektu PR, pretože ústrednou témou stretnutia bola pripravovaná revitalizácia "Mariánskeho námestia", ktorá sa týka obidvoch PPS, nakoľko sa v tomto priestore uvažuje (v prvej fáze) nad inštaláciou drobnej architektúry a výsadbou zelene. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca ÚHA Ing.arch. Pavol Šrankota, ktorý odprezentoval pracovnú štúdiu, na základe ktorej sme sa občanov pýtali na ich predstavy a podnety týkajúce sa budúcej podoby odychovej zóny Majere, resp. Mariánskeho námestia. Prostredníctvom facilitácie participatívneho procesu sa ku slovu dostali všetci zúčastnení občania a tu vám prinášame ich podnety.

Čítať ďalej...

UDIALO SA V RUŽOMBERKU

Verejná prezentácia urbanistických štúdií mesta Ružomberok - vol. 2

Autor/ka: Mestská televízia Ružomberok

Čítať ďalej...

Architektúra a urbanizmus v Ružomberku

Autor/ka: Mestská televízia Ružomberok

Čítať ďalej...

Verejná prezentácia urbanistických štúdií mesta Ružomberok - vol. 1

Autor/ka: Mestská televízia Ružomberok

 

Čítať ďalej...

Mesto a jeho (kon)text... PERMAKULTÚRA...

Pripájam aj základné dokumenty o permakultúre v meste...
Čítaj ďalej o Mesto a jeho (kon)text... PERMAKULTÚRA... »

Mesto a jeho (kon)text... kam sa podeli ľudia?

Mesto je miestom kde sa jednotlivci môžu jednoduchšie predať...
Čítaj ďalej o Mesto a jeho (kon)text... kam sa podeli ľudia? »

Mesto a jeho (kon)text... po stopách AGORY...

Zatiaľ len veľmi laicky...čo Vás prvé napadne, keď sa povie MESTO?
Čítaj ďalej o Mesto a jeho (kon)text... po stopách AGORY... »