Preskoč na obsah

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Autor/ka: Utopia

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

Program podujatia sa začal v ranných hodinách wokrshopom pre záujemcov o tému PR z rôznych častí Slovenska a otvorením informačného stánku o PR v Bratislave pred budovou Primaciálneho paláca. V informačnom stánku sa striedali členovia a členky participatívnych komunít a oslovovali širšiu verejnosť, aby im poskytli základné informácie o PR a získali od nich informácie o tom, čo im v Bratislave chýba, čo ich hnevá a akým spôsobom by tieto nedostatky odstraňovali. Členovia a členky participatívnych komunít oslovili počas dňa stovky Bratislavčaniek a Bratislavčanov a ich podnety sa stali základom práce podvečerného workshopu. V jeho úvodnej časti pracovali participatívne komunity v skupinách a pripravili výstupy, ktoré v druhej časti spoločne odprezentovali všetkým zúčastneným.

Spoločný dokument participatívnych komunít:

Ťažiskové témy Bratislavy

Tento dokument je prvým krokom smerom k vytvoreniu strategického a strednodobého plánu, ktorý by predstavoval pre mechanizmus participatívneho rozpočtu v Bratislave jeho základné ciele. Zámerom tak bolo prvotné sformulovanie potrieb a zámerov jednotlivých participatívnych komunít a ich predstavenie ostatným zúčastneným. Výsledkom tohto procesu sú ťažiskové témy jednotlivých oblastí, ktoré zväčša predstavujú široko uchopené tézy poukazujúce na problémy a nedostatky verejných služieb. Je však potrebné zdôrazniť, že kritiku a široko uchopené témy dopĺňali a rozvíjali konštruktívne návrhy riešení, ktoré majú často veľmi konkrétny a rukolapný charakter. Celkovo sa kritika dotýkala miznutia a vytvárania bariér pri verejných službách a verejných priestoroch, a tiež nedostatočnej komunikácie zo strany zástupcov a úradov mesta.

Tento dokument sa formoval podľa princípov participatívneho rozpočtu, takže základom práce bolo aktívne vytváranie podmienok umožňujúcich čo najširšiu participáciu komukoľvek, kto o ňu prejaví záujem. Členovia a členky participatívnych komunít sa aktívne pokúšali zapájať širšiu verejnosť prostredníctvom zbierania podnetov a aj zapojením záujemcov pri spracovávaní podnetov a navrhovaní ťažiskových tém jednotlivých komunít.

Participatívna komunita Seniori:

Na úvod komunita informovala o dvoch projektoch schválených vo verejnom zvažovaní v rámci pilotného projektu PR z minulého roku, ktoré v súčasnosti realizuje. Ide o Komunitné centrum generácií a aktivity s ním spojené a o projekt krízovej linky pomoci.

Počas spoločnej práce aj so zapojením nových účastníkov a účastníčok sa otvorila možnosť rozšíriť projekt krízovej linky o ďalšie aspekty. V diskusii sa ukázalo, že medzi dostupnými službami a seniormi existuje informačná medzera a prístupová bariéra, ktoré by tím dobrovoľníkov mohol vyplniť aj funkciou „vybavovačov", ktorí by v prípade potreby pomáhali obyvateľom pri kontakte s rôznymi úradmi a inštitúciami. Ďalšou diskutovanou témou bolo zväčšujúce sa odcudzovanie staršej a mladšej generácie a objavil sa návrh na realizáciu letných denných táborov pre seniorov a deti.

Najdôležitejšie ťažiskové témy:

 • Podpora bezpečnosti seniorov predovšetkým v týchto oblastiach: bývanie, sociálne veci a zdravie

 • Zapĺňanie medzery medzi staršou a mladšou generáciou

 • Sprístupňovanie služieb a odstraňovanie bariér medzi službami a ich adresátmi

Participatívna komunita Zelené mesto:

Informovala o priebehu projektu Zelená hliadka schváleného vo verejnom zvažovaní v minulom roku, ktorý sa zameriava na odstraňovanie odpadu a odpadkov na území Bratislavy. Spomedzi podnetov od občanov sa spomínal nedostatok špeciálnych verejných priestorov pre psíčkarov - výbeh pre psy.

V diskusii sa opakovane spomínal nedostatok zelene a neustále pokračujúca likvidácia zelených plôch v meste a rozvíjali sa námety, ktoré by prispeli k vytvoreniu rekreačných zón pre Bratislavčanov a Bratislavčanky.

Najdôležitejšie ťažiskové témy:

 • Skvalitnenie služieb pri odstraňovaní odpadu

 • Zastavenie likvidácie verejnej zelene

 • Vytváranie ďalších verejných rekreačných zón

Participatívna komunita Doprava:

V diskusii, ktorá sa odvíjala od podnetov občanov, sa objavili témy osobnej automobilovej dopravy, verejnej dopravy a cyklodopravy. V rámci cyklistickej dopravy sa hovorilo o rozširovaní cyklotrás a otvorení centra mesta pre cyklistov. Osobnej doprave dominovalo parkovanie a požiadavka nanovo rozpracovať strategickú koncepciu pre rezidenčné a záchytné parkovanie.

Najdôležitejšie ťažiskové témy:

 • Zmena dopravných stereotypov

 • Dynamická doprava: skvalitnenie verejnej dopravy a rozvíjanie integrovanej dopravy

 • Vybudovanie nových prestupných uzlov verejnej dopravy

Participatívna komunita Kultúra:

Najdiskutovanejšou témou tejto komunity bola otázka, ako zvrátiť trend marginalizácie kultúry v čase krízy. Odpovede na túto otázku mali rôznu podobu. Najčastejšie sa hovorilo o podpore a rozvíjaní lokálnych kultúrnych aktivít, ktoré rozvíjajú aktívny prístup obyvateľov ku kultúre, o potrebe podpory pre kultúrne centrá a festivaly. Ako prvý krok sa navrhlo vytváranie verejného priestoru pre informovanie o kultúrnych aktivitách tak, aby v meste existovali plochy pre bezplatné informovanie o kultúrnych aktivitách.

Najdôležitejšie ťažiskové témy:

 • Rozvíjanie a podpora lokálnych kultúrnych aktivít

 • Vytváranie verejného priestoru pre informovanie o kultúrnych aktivitách

 • Otváranie a rozvíjanie kultúrnych centier

Participatívna komunita Mládež:

V úvodnej časti informovala komunita o jej súčasných aktivitách v rámci projektov Plavárne pre Bratislavčanov a Komunitné centrum generácií. Hovorilo sa aj o plánovaných aktivitách rámci projektu Autonómna zóna Lafranconi a diskutovalo sa o súčasných podmienkach pre mladých ľudí v Bratislave. Ako najväčší problém vnímali nedostatok možností pre šport a voľnočasové aktivity, pričom tento nedostatok spôsobujú nielen miznúce športoviská, ale aj častá neprístupnosť tých existujúcich pre verejnosť. Dôležité miesto v debate sa dostalo aj samotnému participatívnemu rozpočtu a nedostatkom v jeho propagácii a informovaní verejnosti.

Ťažiskové témy komunity:

 • Rozširovanie a sprístupňovanie športovísk

 • Spestrenie a vytváranie širšieho priestoru pre voľnočasové aktivity

 • Propagácia a širšia informovanosť o práci participatívnych komunít a participatívneho rozpočtu

Participatívna komunita OpenData:

V tejto komunite sa diskutovali možnosti a nedostatky konceptu Otvorenej samosprávy a potreby nielen tejto komunity, ale predovšetkým občanov Bratislavy vzhľadom na zverejňovanie informácií. Objavila sa tak požiadavka na vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny s úradníkmi zodpovednými za informovanie verejnosti o fungovaní samosprávy, ktorá by spolupracovala pri definovaní zdrojov informácií a popise procesov ich zverejňovania a spracovávania. Jej cieľom by malo byť zmapovanie procesov samosprávy a nastavenie obojstranných tokov informácií, teda od samosprávy k občanovi a spätne od občana k samospráve. Hovorilo sa aj o mestských podnikoch a sformulovala sa požiadavka na sprístupnenie informácií a otváranie procesov spolurozhodovania občanov aj v mestských podnikoch a zariadeniach.

Ťažiskové témy komunity:

 • Vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny zamestnancov samosprávy zodpovedných za zverejňovanie informácií a členov participatívnej komunity

 • Sprístupnenie informácií a vytváranie podmienok pre spolurozhodovanie občanov v mestských podnikoch a zariadeniach

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last