Preskoč na obsah

Musíme ochraňovať demokraciu! Boj proti chudobe je súčasťou boja za záchranu demokracie!

Konferencia EAPN 28. september 2012 Brusel

Autor/ka: EAPN - SAPN

Musíme ochraňovať demokraciu

Konferencia Európskej siete proti chudobe vyslala jasnú správu, že boj proti chudobe je súčasťou širšieho zápasu za ochranu demokracie

Brusel, 02 Október 2012 – Viac ako dvesto účastníkov debatovalo v Bruseli 28. septembra s predstaviteľmi Európskej únie na strategickej konferencii Európskej siete proti chudobe (EAPN) o tom, či stratégia Európa 2020 prispieva k znižovaniu chudoby v Európe - o úlohe EÚ a výsledkoch pri znižovaní chudoby, o dôsledkoch politík šetrenia a o nedostatočnej účasti zainteresovaných aktérov, osobitne ľudí so skúsenosťou chudoby, na rozhodovaní. Bolestivé príklady dokumentujú ako politiky šetrenia uvrhávajú čoraz viac ľudí do chudoby, a tých, čo už v chudobe sú, dostávajú do čoraz zúfalejšej situácie. Pre EAPN to bola príležitosť predstaviť svoje hlavné odporúčania ako čeliť nebezpečnej situácii, v ktorej sa nachádzame a obnoviť dôveru v európske a národné inštitúcie.

"Nebojujeme len proti chudobe, ale bojujeme za záchranu demokracie a za vytvorenie podmienok, ktoré umožnia dosiahnuť pôvodný cieľ európskej spolupráce a udržať mier" odkázal prezident EAPN  Sergio Aires.

Konferencia dala priestor ľuďom so skúsenosťou chudoby, národné siete proti chudobe, európske organizáciea ďalších kľúčových aktérov, aby mohli tým, ktorí rozhodujú v Európskej únii povedať, aká je skutočnosť chudoby a sociálneho vylúčenia, varovať pred rastúcou chudobou a diskutovať s nimi o možných riešeniach.

Portugalský aktivista s priamou skúsenosťou chudoby João Rodrigues Seabra povedal účastníkom konferencie: „Nielenže EU programy znižovania chudobe sú v súčasnosti neúčinné, ale opatrenia, ktorými sa má zvládať hospodárska kríza,  ešte zvyšujú neistotu a zbedačenie väčšiny občanov a tým len zväčšujú chudobu".

Lieve Fransenová, riaditeľka DG pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu, vo svojom vystúpení uznala, že „svedectvá, ktoré tu dnes zazneli, sú veľmi cenné a šokujúce zároveň. Nedovoľujú nám zabudnúť, že na naliehavosť dnešnej situácie. Potreba lepšej práce je jasná a Komisia bude tlačiť na väčšiu participáciu všetkých aktérov, aby stratégia Európa 2020 lepšie fungovala".  Fransenová  informovala účastníkov, že Komisia pracuje na uvedení balíku sociálnych investícií, aby sa posilnila spolupráca v boji proti chudobe.

Philippe Lamberts, člen Európskeho parlamentu za belgickú Stranu Zelených vo svojom vystúpení povedal: "Sedíme na dvoch časovaných bombách: jednou je na model hospodárskeho rozvoja, ktorý prekračuje možnosti tejto planéty a druhou je naťahovanie sociálneho tkaniva v doposiaľ neznámej miere." Lamberts varoval, že  "ak tieto bomby nedokážeme zneškodniť, čaká nás budúcnosť plná násilia , násilia prírody a násilia človeka a mali by sme pamätať na to, že ani my Európania nie sme proti násiliu imúnni".

Konferencia  Je Európa 2020 prínosom pre znižovanie chudoby? (Is Europe 2020 delivering on poverty?) sa zameriavala na pokrok pri dosahovaní záväzku stratégie Európa  2020 pri znižovaní chudoby v Európe o 20 miliónov do roku 2020 a jej takzvaného záväzku zapájať zainteresovaných aktérov na národnej úrovni do hľadania riešení. V skutočnosti však na národnej úrovni neboli sformulované ambiciózne politické ciele a od roku 2009 sa chudoba a sociálne vylúčenie v rámci EU zväčšili a počet chudobných vrástol na 115 miliónov.  

Kľúčové odporúčania EAPN predstavené na konferencii:

 1. EU nutne potrebuje zmeniť smer a vrátiť sa k sociálnej Európe  a použiť stratégiu Európa 2020 na vyváženie ekonomických a sociálnych cieľov, a uprednostniť inkluzívne východisko z krízy a inkluzívny rast (t.j. rast, z ktorého majú prospech všetci).
 2. Nový zreteľný záväzok  prispievať k znižovaniu chudoby – obmedziť šetrenie a podporiť integrované stratégie znižovania chudoby zaisťujúce prístup k právam, zdrojom a službám.
 3. Spustiť nový balík sociálnych investícií, okrem kvalitných pracovných miest a podpory dostatočnej sociálnej ochrany a minimálneho príjmu, podporovať prístup ku kvalitným službám vzdelávania, bývania, zdravia, predškolskej výchovy a k ďalším dôležitým službám a financovať ich cez nastolenú daňovú spravodlivosť  .
 4. urobiť zo štrukturálnych fondov hlavný nástroj boja proti chudobe – uskutočniť návrh Komisie vyčleniť najmenej  25% rozpočtu Kohéznej politiky do  Európskeho sociálneho fondu (ESF) a určiť najmenej 20% EFS na znižovanie chudoby a na sociálne začleňovanie.
 5. Znovu spuistiť Stratégiu  Európa 2020 ako demokratický, participačný sociálny proces v národných programoch reforiem a národných sociálnych správach a odporúčaniach pre jednotlivé štáty a priamo podporovať zapojenie mimovládnych organizácií a ľudí so skúsenosťou chudoby ako partnerov v tomto procese.

Hlavní rečníci konferencie:

 • Georgios Papageorgiou - Permanent Secretary of the Ministry of Labour and Social Insurance, Cyprus
 • Lieve Fransen - Director Europe 2020: social policies, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission (see video interview below)
 • Philippe Lamberts - Member of the European Parliament, Group of the Greens/European Free Alliance, Member of the EP Economic and Monetary Affairs Committee, Co-President of the European Green Party
 • Hugh Frazer - Coordinator of the EU network of independent experts on social inclusion (see video interview below)
 • Henri Lourdelle - Political Advisor, European Trade Union Confederation
 • Marcel Haag - Head of Unit Europe 2020, Competitiveness and Innovation, Secretariat General, European Commission
 • Maureen O'Neill - European Economic and Social Committee, Vice President of Group III, Member of the Employment, Social Affairs and Citizenship Section (see video interview below)
 • Christine Chapman - National Assembly of Wales, Committee of the Regions, Member of the Commission for Economic & Social Policy (see video interview below)
 • Vera Hinterdorfer - Person Experiencing Poverty and founding member of the Staying Visible Platform, established with other people in and fighting poverty, Austria (see video interview below)
 • Sérgio Aires - EAPN President
 • João Rodrigues Seabra - Portuguese participant in the European Meetings of People Experiencing Poverty, EAPN Portugal
 • Graciela Malgesini - EAPN Spain
 • Sian Jones - EAPN Policy Coordinator
 • Mary Collins - Policy Officer, European Women's Lobby
 • Silvia Ganzerla - Senior Policy Advisor, Eurocities
 • Freek Spinnewijn - Director, FEANTSA
 • Jana Hainsworth - Secretary General, Eurochild
 • Mik Woolley - Chair of the Employment Committee
 • Fintan Farrell - EAPN Director

 Program konferencie nájdete tu.  Za Slovenskú sieť proti chudobe sa na EAPN konferencii zúčastnili Zuzana Kusá (predsedníčka), Anna Galovičová a Peter Toman.

 

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last