Preskoč na obsah

Ružomberok - Kvitnúce mesto

Autor/ka: Albín Bella

Projektová dokumentácia

Názov projektuRužomberok - Kvitnúce mesto                                                          

Názov organizácie - predkladateľa projektu: Participatívna komunita - Zelené mesto

Ulica / číslo domu: Námestie slobody 10 (miesto stretávania)

Obec / PSČ:  Ružomberok, 03401


 

 

Presná poloha miesta, kde sa bude projekt realizovať: Ružomberok

Okres: Ružomberok                          Kraj: Žilinský            


 

Anotácia – krátky opis projektu:

Zámerom projektu je dobrovoľná výsadba zelene vo verejnom priestore mesta Ružomberok. V súčasnom stave je výsadba zelene v meste realizovaná na objednávku vo firme Technické služby Ružomberok a.s.. Našou snahou bude ušetriť mestské peniaze, ktoré musí samospráva vynakladať na túto činnosť, a zároveň zaktivizovať samotných občanov pri starostlivosti o zeleň v meste.

Východisková situácia:

Mesto Ružomberok každoročne vysádza konkrétne množstvo zelene. Za každý vyrúbaný strom je mesto povinné vysadiť dva nové stromy. Okrem tejto povinnosti zachovávania zelene v meste investuje mestská samospráva financie do výsadby okrasnej zelene ale aj do budovania živých bariér popri cestných komunikáciách. Za všetky služby týkajúce sa výsadby musí mesto platiť spoločnosti Technické služby Ružomberok a.s.. Navyše mesto v súčasnosti nevytvára možnosti pre občanov na výsadbu zelene vo verejnom priestore, jedine ak tak urobia z vlastných zdrojov. 

Cieľ:

Primárnym cieľom je zaktivizovanie občanov mesta Ružomberok, aby reálne prispievali k zlepšovaniu životného prostredia v meste. Chceme im dať možnosť zveľaďovať verejný priestor, čím sa zároveň posilní komunitné zmýšľanie občanov a starostlivosť o ich okolie. Sekundárnym cieľom je šetrenie mestských financií, ktoré musí mesto každoročne platiť za výsadbu zelene, nakoľko celý projekt je postavený na dobrovoľnej báze a činnosti aktívnych občanov mesta Ružomberok. Medzi občanmi je množstvo dobrovoľníkov, ktorí majú odborné znalosti v oblasti záhradníctva a permakultúry. Projekt by im umožňoval zadarmo poskytnúť tieto znalosti a s nimi späté služby mestu, ktoré by ich bezplatne využívalo pri krátkodobej aj dlhodobej starostlivosti o mestskú zeleň.


 

Cieľová skupina/miesto:

Priestor na výsadbu budú mať všetci dobrovoľníci, ktorí sa budú chcieť podieľať na zvyšovaní kvality životného prostredia v Ružomberku. Výsadba sa týka všetkých častí mesta Ružomberok, vrátene centra a oddychových zón mesta ako sú Kalvária, Hrabovo, alebo Čutkovská dolina.


 

 Pokračovanie projektu

Ako pokračovanie projektu je možné chápať budovanie verejných permakultúrnych záhrad v centre mesta, ktoré by boli dostupné pre všetkých občanov mesta. Rovnako tak projekt ružomberského Rozária, ktoré by malo podporovať ideu mesta na Ružovom kopci, ako tomu bolo aj v minulosti.


 

Aktivity:

Výsadba

  • účelové stromy používané pri vytváraní živých bariér v okolí cestných komunikácii ako ochrana občanov pred prachom, hlukom a výfukovými plynmi


 

  • jednoročné alebo trvalé estetické a úžitkové rastliny vysádzané v centre mesta


 

  • úžitkové rastliny a stromy, predovšetkým ovocné a viacúčelové stromy, vysádzané podľa princípov permakultúry

 

Rozpočet projektu:

Výsadbový materiál  (stromy, kríky, jednoročné a viacročné rastliny - trvalky) bude dodávať  mesto Ružomberok a Mestské lesy spol. s r.o. - Ružomberok. Nástroje, ktoré budú dlhodobo používané na verejnoprospešné účely a budú majetkom mesta, zabezpečí komunita "Zelené mesto" z mestského rozpočtu prostredníctvom položky participatívny rozpočet. Výsadbovú prácu zabezpečí participatívna komunita Zelené mesto zadarmo ako dobrovoľnú činnosť občanov pri rozvoji mesta.

 

 

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last