Preskoč na obsah

Prečo separovať odpad?

Autor/ka: Peter Pekár

 

VEDELI STE, ŽE...

·           Jeden Slovák vyprodukuje cca 320 kg odpadu za rok

·           670 vyzbieraných a zrecyklovaných hliníkových plechoviek 1 bycikel

·           30   vyzbieraných a zrecyklovaných PET fľiaš = 1 fleecová bunda

·           150 vyzbieraných a zrecyklovaných PET fľiaš = 1 koberec

·           11 nápojových kartónových obalov 1 m2 kuchynských utierok

·           vyzbierané a zrecyklované oceľové plechovky nové plechovky, kľúče,...

·           vyzbierané a zrecyklované nápojové kartónové obaly darčekové tašky, stavebné dosky,...

·           vyzbieraný a zrecyklovaný papier a lepenka nový papier, hygienické potreby, puzzle,...

·           vyzbierané a zrecyklované zmesové plasty plastové profily (večné drevo),...

·           vyzbierané a zrecyklované pneumatiky povrchy na detské a športové ihriská,...

·           vyzbieraný a zhodnotený bio-odpad = kvalitné hnojivo, bioplyn,...

·           recykláciou 110 ton starého papiera sa ušetrí 1 ha 80 ročného lesa a 70 % energie

·           recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetria 4 kg rudy a 74 % energie

·           recykláciou odpadovej medi sa ušetia 4 kg rudy a 80 % energie

·           recykláciou plastov sa ušetrí ropa a 9,4 kWh energie

·           recykláciou skla sa ušetrí 43 %, plastov 97 % a hliníka 95 % energie potrebnej na získanie prvotných surovín a ich spracovanie

 

·           Recykláciou oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme energiu - pre jednotlivé suroviny to predstavuje percentuálnu úsporu energie 97% v prípade plastov, 95% pri triedení hliníka, 74% pri oceli, 70% pri papieri a 25% pri skle. 

·           Na výrobu a likvidáciu polystyrénu sa spotrebuje 7-násobne viac vody, viac energie a z toho plynúcich škodlivých emisií ako na výrobu porcelánu.

·           Vratné, opakovane používané obaly nápojov sa vracajú späť k výrobcom nápojov a opätovne plnia v priemere 20–50 krát (podľa Zákona o odpadoch majú predajne s predajnou plochou nad 100m2 povinnosť ponúkať nápoje aj vo vratných obaloch tých druhov, ktoré predávajú aj v jednorazových). 

·           Pri súčasnej spotrebe 33 ton ropy na obyvateľa Zeme ročne by sa vyčerpali ropné zásoby za 13 rokov. 

·           Množstvo odpadov z obalov neustále narastá, tvorí až 45% objemu domácich odpadov.

·           Jedna prevádzka McDonald's (McD) vyprodukuje denne v priemere 64kg obalového odpadu (okrem balenia pokrmov), ročne do 24 ton. Ak to vynásobíme počtom cca 25 000 stravovacích zariadení McD, vyjde nám takmer 6 000 000 ton odpadov ročne. Spolu s balením pokrmov sa toto množstvo môže šplhať až k 10 miliónom ton obalového materiálu, ktorý sa v priemere po 5 minútach používania vyhadzuje ako odpad.

Dôvodov skutočne nie je málo. Správne triedenie, teda separovanie odpadov okrem iného zabezpečuje čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje surovín a energie, redukuje množstvo odpadu na skládkach, vrátane čiernych, ktoré sa takto eliminujú a umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou.

 

Dôslednou separáciou sa zníži množstvo odpadu zneškodňovaného skládkovaním, alebo spaľovaním a tým aj dlhodobé negatívne zaťaženie životného prostredia a ohrozenie zdravia ľudí pretože na skládkach a v spaľovniach odpadov:

·         sa uložený odpad rozkladá dlhé obdobie (plasty až niekoľko desiatok rokov)

·         zmiešaním rôznorodých odpadov vznikajú chemické látky, ktorých zloženie a nebezpečnosť nepoznáme

·         vznikajú skládkové plyny a priesakové vody, ktoré môžu kontaminovať spodné vody, pôdu, ovzdušie,...

·         pri rozklade biologicky rozložiteľných odpadov vzniká metán, ktorý prispieva k tvorbe skleníkového efektu

·         vznikajú pri spaľovaní rôznorodého odpadu a odpadu s obsahom chlóru (bielený papier, kuchynský odpad s obsahom soli) nebezpečné chemické látky (dioxíny, furány) a toxický popolček 

·         vznikajú odpadové vody z čistenia komínových filtrov, práčiek vzduchu a ďalšie odpady (popol, škvára, toxické usadeniny z komínových filtrov), ktoré je potrebné ďalej ZNEŠKODNIŤ!!!

Separácia a recyklácia zároveň napomáha tvorbe pracovných miest a trvaloudržateľnému nakladaniu s odpadmi. V rámci našeho nakladania s odpadmi by sme sa preto mali snažiť:

 

REDUCE = v čo najväčšej miere predchádzať vzniku odpadov

REUSE = v prípade vzniku odpadu sa ho snažiť opätovne využiť

RECYCLE = ak nie je možné odpad znovupoužiť odpady dôsledne separovať                                               

 

 

Zaujímavé stránky pre Ružomberčanov:

http://www.envira.sk/02_06pdf/6.pdf

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=17&eventid=1790

http://www.mtr.sk/videoarchiv/2008-02-04_SPRAVY_04_Separovanie_odpadu/

 

 

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last