Preskoč na obsah

Participatívna pracovná skupina - URBANIZMUS - manifest

Autor/ka: Albín Bella

Udalosti (nielen) poslednej doby potvrdili nevyhnutnosť zvýšenej občianskej angažovanosti v otázkach územného plánovania a ďalšieho rozvoja mesta. Strata záujmu verejnosti o participáciu na formovaní verejného priestoru nahráva rôznym záujmovým skupinám a lobistom, ktorých ciele sú spravidla v prudkom rozpore s obrazom „mesta pre ľudí".

Pri tejto príležitosti sa občianske združenie Tvorivý Rozvoj v spolupráci s participatívnou pracovnou skupinou Urbanizmus v meste rozhodli zorganizovať sériu podujatí zameranú na komunikáciu s občanmi, či už formou verejných stretnutí a prezentácii, alebo aktivitami priamo vo verejnom priestore, zameranými na aktívny zber informácií a „dynamické verejné zvažovanie" .

Za hlavné ciele iniciatívy považujeme:

  • informovať širokú verejnosť zrozumiteľným spôsobom o rizikových / záujmových priestoroch urbánnej štruktúry, ktoré v najbližšej budúcnosti vyžadujú zvýšenú občiansku kontrolu
  • zozbierať formou ankety občianske podnety týkajúce sa predmetných lokalít
  • informovať o možnostiach a nástrojoch aktívnej spoluúčasti v procesoch územného plánovania
  • rozpracovať a zdokumentovať „in situ" víziu pre využitie územia na základe verejného zvažovania
  • vytvoriť databázu zozbieraných informácií, ktorá sa stane súčasťou podkladov pre ďalšie odborné diskusie, verejné súťaže ako aj pre zadanie územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Ružomberku

Pozývame do spolupráce aj oficiálne mestské orgány z nášho mesta (Poslancov MsZ a Útvar hlavného architekta)  ale aj z mesta Trenčín (iniciatíva TRENČÍN si TY) a Martin (projekt TRANSPARENTNÉ MESTO).

Na základe predošlích skúseností v oblasti architektúry a urbanizmu v našom meste si myslíme, že ďalšie definovanie územného plánu mesta by nemalo prebiehať bez spoluúčasti občanov v tomto procese. Podľa dostupných informácii vieme, že Útvar hlavného architekta má v vblízkej dobe zadefinovať aj územný plán Centrálnej mestskej zóny a preto žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby do tohto procesu zapojili aj verejnosť. A to nielen odbornú, ale aj širokú laickú, pretože výsledok definovania nebude ovplyvňovať len životy poslancov, či architektov, ale všetkých obyvateľov mesta. Vyzývame tak poslancov, aby bol proces definovania územného plánu Centrálnej mestskej zóny, ale aj celého mesta TRANSPARENTNÝ A PARTICIPATÍVNY.

 

Postup:

Mesto Ružomberok zastúpené poslancami a Útvarom hlavného architekta by malo (či už v spolupráci s participatívnou komunitou Ružomberok, alebo bez nej) organizovať pravidelné verejné stretnutia s občanmi mesta, na ktorých by sa prezentovali plány rozvoja mesta. Na stretnutia budeme pozývať hostí, ktorí majú skúsenosti s urbanizmom, architektúrov ale aj s verejným územným plánovaním a participativizmom. Na stretnutiach sa môžu prezentovať napríklad študentské práce študentov Fakulty Architektúry (BA, Brno), ktoré by boli pripomienkované odbornou verejnosťou ale aj samotnými občanmi mesta Ružomberok. Po zapracovaní požiadaviek občanov, by sa návrhy opäť verejne odprezentovali a v prípade vhdoného spracovania by sa stali podkladmi pre zadanie na vytvorenie územného plánu mesta.

Všetky projektové dokumentácie by mali byť zverejňované na oficiálnych webových stránkach mesta, alebo by mali byť voľne k nahliadnutiu priamo na mestskom úrade. Tento proces sa týka výstavby nových objektov, búrania starých objektov, rekonštrukcie verejných budov, či budovania cestných komunikácii, cyklochodníkov ale aj parkov, oddychových zón a kynologických priestorov. Územný plán by mal usmerňovať aj výstavbu súkromných budov, aby tak zabraňoval narúšaniu mestkého priestoru z hľadiska dlhodobej a komplexnej vízie a idey mesta. Témou verejných stretnutí by malo byť aj definovanie priorít mesta v oblasti turizmu, služieb ale i priemyslu

Aktivity:

Verejné prezentácie urbanistických štúdií mesta, verejné internetové ankety, ankety priamo vo verejnom priestore, informačné reportáže a články, mapovanie urbanistických a ekologických kritických miest v meste.

 

Iniciatíva TRENČÍN si TY a projekt TRANSPARENTNÉ MESTO!

Za zmienku stojí, že naša iniciatíva nie je ani jediná ani prvá. V oblasti transaprantnosti je potrebné spomenúť projekt Transparentné mesto, ktorý sa snaží zamedzovať korupcii v oblasti verejných zákaziek a uzatvárania zmlúv. Primátor mesta sa rozhodol, že už bolo dosť lámania hláv nad nevypovedateľnými zmluvami. Preto sám navrhol, aby v rámci protikorupčných opatrení boli jeho zákonné právomoci obmedzené a primátor tak nemohol sám za zatvorenými dverami vo svojej kancelárií podpisovať nevýhodné zmluvy.

Transparentnosť sa netýka len kontrolovania toho, čo sa už udialo. Projekt transparentné mesto umožňuje sledovať a priamo kontrolovať kroky samosprávy ešte pred tým, ako sa niečo odsúhlasí a uzavrie. Občan sa tak skutočne môže spolupodieľať na chode veci verejných. Vďaka projektu môže dianie nielen kontrolovať, ale ho aj pripomienkovať, a tak ovplyvňovať prípravu a rozhodnutia mestského zastupiteľstvau. Občan sa tak priamo stáva aktívnou súčasťou samosprávy mesta.

Ďalšou iniciatívou je projekt TRENČÍN si TY. Jej cieľom je hľadáť nové funkcie centrálnych území mesta a ich vzájomné väzby. V trenčíne si uvedomujú, že ide o dlhodobý projekt participatívneho urbanistického plánovania mesta. To im však nevadí, pretože plánovanie budúceho vzhľadu mesta sa má podľa nich definovať v spolupráci s jeho občanmi. Na konci tohto procesu by mala byť vyhlásená medzinárodná urbanistická súťaž na centrálnu mestskú zónu v Trenčíne v roku 2014.

Projekt TRENČÍN si TY má za cieľ :

  • zapojiť verejnosť do plánovania rozvoja mesta
  • získať od laickej a odbornej verejnosti  návrhy na riešenie mestských priestorov
  • zapojiť verejnosť do spolurozhodovania a definovať priority rozvoja mesta podľa jej požiadaviek
  • zdieľať s verejnosťou informácie o plánoch rozvoja mesta

 

Podarilo sa nám už osloviť ľudí z Trenčína, ktorí sa podieľajú na vyššie uvedonom projkete a boli ochotní prísť do Ružomberka a podeliť sa o skusenosti z vlastnej praxe verejného územného plánovania.

 

Autor: Albín Bella & Jozef Veselovský

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last