Preskoč na obsah

VITAJTE NA OFICIÁLNEJ STRÁNKE PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

Autor/ka: Albín Bella a Peter Nedoroščík

V decembri minulého roka na žiadosť občianskeho združenia Tvorivý rozvoj schválilo mestské zastupiteľstvo v Ružomberku pilotný projekt participatívneho rozpočtu, na ktorý vyčlenilo z mestského rozpočtu na rok 2013 čiastku 5000 Eur. Ružomberok sa tak stal druhým mestom na Slovensku, v ktorom môžu občania priamo rozhodovať o určitej čiastke mestského rozpočtu. Toto je oficiálna stránka na ktorej sú dostupné všetky informácie týkajúce sa projektu participatívny rozpočet v Ružomberku.

 

 

 

Všeobecné informácie:

  • Mechanizmus participatívneho rozpočtu (PR) je najefektívnejším nástrojom pre samosprávy, ktoré sa snažia o naplnenie cieľov demokracie, občianskej spoluúčasti, transparentnosti, modernizácie a efektivity tak, ako ich stanovuje Agenda 21 a ďalšie dokumenty schválené a prijaté správnymi orgánmi v rámci Európskej únie na celoeurópskej, štátnej a komunálnej úrovni.
  • PR je agendou Programu OSN pre ľudské sídla (UN – Habitat), ktorý ho definuje ako „mechanizmus (alebo proces), pomocou ktorého sa obyvateľstvo rozhoduje alebo podieľa na rozhodovaní o tom, kam smerujú všetky alebo časť dostupných verejných zdrojov".
  • PR sa dnes realizuje v rozličných podobách vo viac než troch tisíckach samospráv na celom svete.
  • PR v Ružomberku (PR pre RK) vznikol ako občianska iniciatíva a túto formu si uchováva po celý čas svojej existencie.
  • Mesto a samosprávne orgány sú spolupracujúcimi subjektmi a v tomto zmysle je PR pre RK mestským projektom, ktorého hlavným nositeľom je občiansky sektor.
  • Najdôležitejšími cieľmi PR pre RK sú:
  1. umožnenie čo najširšej participácie čo najväčšiemu počtu obyvateliek a obyvateľov Ružomberka;
  2. modernizácia a zefektívnenie samosprávy tak, aby mohla čo najflexibilnejšie reagovať na potreby a požiadavky obyvateliek a obyvateľov mesta a zároveň im umožnila realizovať verejné projekty v prospech celého mesta;
  3. transparentnosť samosprávnych orgánov, zrozumiteľnosť a sprístupnenie politických procesov v meste každému, kto o jej fungovanie prejaví záujem.

Participatívny mechanizmus

Ako vyplýva aj z vyššie uvedeného, cieľom PR je zvyšovať mieru občianskej participácie pri správe vecí verejných. Správou vecí verejných nemáme na mysli len správu verejných financií (mestský rozpočet), ale aj hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta, ďalej služby, ktoré poskytuje mestská samospráva občanom, či definovanie priorít mesta a jeho ideové smerovanie. Základnou jednotkou participatívneho mechanizmu sú občianske participatívne komunity.

            Delia sa podľa dvoch základných princípov: podľa lokalitypodľa témy. V pilotnom projekte PR pre RK  sme vytvorili len jednu participatívnu komunitu, ktorú by sme mohli špecifikovať ako tematickú. V rámci tejto komunity budeme preberať všetky témy, ktoré budú občania považovať za podstatné a prioritné. V „nultom" uplynulom roku sa ako najdôležitejšie témy pre občanov mesta ukázali zeleň, cyklodopravaurbanizmus v meste, ako aj služby týkajúce  sa mládeže. Participatívne komunity sa osobne stretávajú minimálne dvakrát do mesiaca, v lepšom prípade každý týždeň. Okrem toho je interakcia zabezpečená pomocou E-participácie (elektronickej participácie). Pre tieto účely používame open source program Liferay, ktorý slúži občanom na komunikáciu a zaznamenávanie vlastných nápadov a pripomienok ohľadne fungovania mesta.

           Jednou z možností je napríklad zadefinovanie kritického bodu na digitálnej interaktívnej mape kritických miest mesta Ružomberok, ktorá bude slúžiť ako platforma pre prácu v participatívnych pracovných skupinách, ale aj pre samotných poslancov MsZ. Výstupom z pravidelných stretnutí občanov by mali byť projektové zámery, ktorých priority a financovanie občania zadefinujú prostredníctvom verejného zvažovania (deliberácie). Z vybraných projektových zámerov sa potom vytvorí komplexná projektová dokumentácia, ktorá definitívne určí, ako sa použijú prostriedky vyčlenené na projekt PR pre RK v roku 2013.

            Na záver už len uvedieme, že pôjde predovšetkým o projekty, ktoré budú podporovať rozvoj mesta a budú slúžiť výlučne verejným účelom. Budú z dielne samotných občanov, ktorých úlohou bude zlepšovať súčasné služby mestskej samosprávy, alebo navrhovať služby úplne nové, ktoré považujú za podstatné.  V projekte participatívneho rozpočtu neprichádzajú do úvahy projekty, ktoré by slúžili na súkromné účely jednotlivcov alebo záujmových skupín.

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last