Preskoč na obsah

Diskusný cyklus: Ružomberok SME aj MY!

Autor/ka: Ing. arch. Jozef Veselovský

Pracovná skupina Urbanizmus (PSU) vznikla na základe verejnej požiadavky širšieho spektra občanov zaujímajúcich sa o ďalší rozvoj mesta Ružomberok. Ide o otvorenú skupinu, momentálne tvorenú architektmi, študentmi architektúry a inými aktívnymi občanmi mesta. Kauzy, respektíve zložité, netransparentné a z pohľadu občana nevydarené procesy ako napr. výstavba tržnice, devastácia kaštieľa sv. Žofie, urbanizácia Hrabovskej doliny, rekonštrukcia židovskej synagógy, výstavba auparku, či novej čerpacej stanice pohonných hmôt napovedajú, že zvýšený občiansky záujem o aktuálne prebiehajúce procesy týkajúce sa urbánnej politiky mesta môže pôsobiť ako prevencia proti opakovaniu chýb z minulosti.

PSU je jednou z participatívnych pracovných skupín, ktoré vznkli na podnet občanov a sú súčasťou pilotného projektu participatívneho rozpočtu v Ružomberku. Občania môžu prostredníctvom tohto procesu, ktorý je jedným z nástrojov participatívnej demokracie, zadefinovať napríklad to, aké služby by im mala mestská samospráva poskytovať, aké prirority by im mala pripisovať, ale i to, aké bude ideové zameranie mesta. V rámci tohto procesu bude, okrem iného, každoročne vyhradená čiastka z rozpočtu mesta na projekty už spomínaných občianskych pracovných skupín, ktorých cieľom je skvalitňovanie fungovania samosprávy a optimalizácia procesov s dôrazom na transparentnosť, otvorenosť, komunikáciu a aktivnu participáciu občanov mesta.  Princípy fungovania participatívneho rozpočtu je možné naštudovať v sekcii proces fungovania PR.

RUŽOMEROK SME aj MY

PSU si pre rok 2013 kladie za cieľ vytvorenie nového precedensu v prístupe k urbanistickému (architektonickému) plánovaniu v meste RK.  Územný plán CMZ je jedným z najzávažnejších dokumentov ovplyvňujúcich budúci vzhľad mesta. Považujeme za nevyhnutné priblížiť sa k európskym štandardom a proces jeho obstarávania zabezpečiť čo najviac demokratickým spôsobom – verejnou urbanisticko-architektonickou súťažou.

Ako občianska iniciatíva sme nadviazali s ÚHA spoluprácu, výsledkom ktorej bude transparentný proces vyhlásenia/vyhodnotenia súťaže a obstarania ÚPZ, ktorý bude počas svojho priebehu v potrebnej miere otvorený pripomienkovaniu laickej i odbornej verejnosti.

Za týmto účelom spúšťame diskusný cyklus RUŽOMBEROK SME aj MY, účelom ktorého je medializácia problematiky, vzbudenie verejného záujmu a sprostredkovanie dialógu medzi samosprávou mesta a občanmi. Diskusné stretnutia a workšopy by mali občanom priblížiť problematiku územného plánovania, definovať hlavné problémy územia, načrtnúť možné riešenia a generovať podnety vyzývajúce občanov k vyjadreniu verejnej mienky, respektíve definovaniu verejného záujmu. Takto zozbierané údaje sa stanú platnými podkladmi pri zadaní súťaže i obstaraní územného plánu zóny.

Proces bude databázovaný na webstránke pracovnej skupiny participatívneho rozpočtu, sprístupnený ďalšej verejnej diskusií a pripomienkovaniu. Výsledkom bude elektronická (optimálne však tlačená) publikácia mapujúca jeho priebeh a výsledok.                                                                                                                            

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last