Preskoč na obsah

Zápis zo stretnutia - 9.3.2013 - ZELENÉ MESTO

Autor/ka: Albín Bella

Na stretnutie participatívnej pracovnej skupiny (PPS) Zelené mesto prišlo 15 občanov. Preberali sme možnosť aktívnej participácie občanov pri investičných akciách. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia OZ OODL, s ktorými sme sa dohodli na spolupráci. Zhodli sme sa, že v prípade potreby bude vhodné kooperovať a vytvárať spoločné aktivity v meste. Ďalej sme na stretnutí preberali kompostovanie v meste a zvolený spôsob mestskej samosprávy, ktorý považujeme za nevhodný. Padli aj návrhy týkajúce sa ekologickej formy prepravy (bicykle a električka) ako aj návrhy týkajúce sa vybudovanie verejných permakultúrnych záhrad v centre mesta.

 

Revitalizácia územia – vnútroblok - Roveň (južne od Bottovej ulice)

 

Zámer: Na stretnutí sme preberali možnosť zapojiť do tejto investičnej akcie priamo občanov danej lokality. Oslovili sme Útvar hlavného architekta (ÚHA) s požiadavkou verejne odprezentovať nimi navrhovanú štúdiu. Zástupca ÚHA povedal, že túto aktivitu prekomunikuje ešte so zodpovednou poslankyňou, ktorou je pani Mária Kramárová, ale osobne v tom nevidí problém.

 

Postup: Prostredníctvom ankety a verejného workshopu priamo v priestore získať podnety od občanov ohľadne revitalizovaného územia. Cieľom bude zmapovať ich potreby týkajúce sa tohto priestoru. Zhodli sme sa, že vytvoríme databázu výsadby, drobnej architektúry a že budeme analyzovať možnosti pre spevnené plochy, športové a iné interaktívne prvky. Dohodli sme sa, že zanalyzujeme stromy, ktoré by boli vhodné do obytných zón. Predovšetkým treba dbať na alergikov a tiež na funkciu výsadby. Ďalej treba zmapovať drobnú zeleň – trvalky, bylinky a okrasné rastliny. Uvažovali sme aj nad protiprašnou bariérou, ktorá by odfiltrovala prach z okoloidúcej cesty. Na stretnutí boli aj členovia PPS Urbanizmus, ktorí prejavili záujem spolupodieľať sa na tejto aktivite, pričom prisľúbili, že urobia analýzu a databázu drobnej architektúry, ako aj analýzu celého prostredia.

 

Občania navrhli, aby sme rovnaký participatívny postup aplikovali aj pri minimálne ďalších dvoch investičných akciách mesta Ružomberok v tomto roku, ktorými sú – Nábrežie Revúcej (ulica Hollého) a Mariánske námestie.


Ekologická doprava v meste:

Cyklodoprava – bavili sme sa o možnosti vybudovať krytý prístrešok pre verejné bicykle, ktoré by chceli členovia PPS Zelené mesto zrekonštruovať vlastnými silami. Dohodli sme sa na nástrele základného rozpočtu pre prístrešok,

ale aj pre rozpočet na rekonštrukciu štandardného bicykla. To znamená konkrétne súčiastky a ich ceny, ktoré budú pri oprave bicyklov nevyhnutné.

 

V rámci mestského rozpočtu bola vyčlenená čiastka 2000 EUR na cyklotrasy. Medzi investičnými akciami sa nachádza položka 2000 EUR za novú projektovú dokumentáciu cyklochodníka na Hrabovskej ceste. Treba zistiť či sa jedná o rovnakú položku alebo nie. Spolu s PPS Urbanizmus sme sa dohodli, že vyzveme ÚHA, aby verejne odprezentoval svoju ideu cyklodopravy (sieť cyklochodníkov).

 

Električka do Korytnica - na stretnutí sa občania dozvedeli niečo o možnosti využívania ďalšej formy ekologickej prepravy. Člen PPS Urbanizmus Vavrinec Kendera odprezentoval možnosť vybudovania elektičkovej trate do Korytnice. Jeho návrh by zabezpečoval MHD aj pre ďalšie okolité dediny na trase RK-Korytnica. Dohodli sme sa, že v zmysle podpory tejto idey odprezentujeme základné úvahy na stránke particpatívneho rozpočtu, kde by ju mohli občania prostredníctvom hlasovania podporiť. Nazdávame sa, že by samospráva mesta Ružomberok mala uvažovať nad možnosťou dobudovania infraštruktúry v tejto podobe napríklad prostredníctvom eurofondov.

 

Odpadové hospodárstvo:

V rámci rozpočtu mesta Ružomberok na rok 2013 figuruje aj čiastka 20 000 EUR na spracovanie bioodpadu/kompostovanie. Z médii sme sa dozvedeli, ako by mal byť bioodpad spracúvaný a myslíme si, že je tento postup vrcholne neekologický, nakoľko sa má tento druh odpadu spolu s komunálnym odpadom transportovať do Hričovského Podhradia ako zmesový odpad, kde bude následne roztriedený a odvezený naspäť. Existujú aj rozumnejšie alternatívy, lokálneho spracovania kompostu, preto sme sa rozhodli vypracovať návrh ako tento odpad spracovať priamo v Ružomberku a odprezentovať to riaditeľovi Technických služieb v Ružomberku.

 

Verejné permakultúrne záhrady v centre mesta:

S občanmi sme sa dohodli, že budeme pokračovať pri hľadaní a mapovaní potenciálnych vhodných miest na vybudovanie verejných permakultúrnych záhrad v meste. Vytvoríme archív v podobe fotogalérie.

 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 23.3. 2013 o 17.30...

 

 

 

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last