Preskoč na obsah

RUŽOMBEROK SME AJ MY vol. 3

Autor/ka: Jozef Veselovský

Tretie diskusné stretnutie z cyklu Ružomberok sme aj my sa uskutočnilo 15.3.2013 v Galérií Ľ Fullu. Na úvod bol predstavený harmonogram stretnutí, ktoré budú v galérií prebiehať  každý tretí piatok  až do konca augusta 2013, s cieľom prezentovať koncepcie rozvoja centra mesta, diskutovať  o nich, zbierať občianske podnety a pripomienky.

Zozbierané občianske hlasy a prípadné varianty konkrétnych riešení by mali byť  jednými z podkladov pre definovanie zadania urbanisticko-architektonickej súťaže riešiacej novú podobu vybraných častí centrálnej mestskej zóny.

Pracovná skupina "Urbanizmus" odprezentovala koncept participácie občanov v procesoch územného plánovania na príkladoch obstarávania Územného plánu zóny (ÚPZ) a revitalizácie vnútrobloku panelového sídliska. Tieto investičné akcie mesta môžu byť precedensom z pohľadu transparentnosti a možností občanov spolupodielať sa na ich výsledkoch.

Zúčastnení  boli ďalej v krátkych príspevkoch prevedení historickým vývojom Ružomberka a informovaní o najkritickejších polohách súčasnej urbánnej štruktúry centra mesta v kontexte obstarávania nového ÚPZ. Hovorilo sa o variantoch umiestnenia námestia, o potenciáloch vzniku nových ulíc, o urbanisticko architektonických prešľapoch posledných dvadsiatich rokov a úlohe občanov pri definovaní verejného záujmu, ktorý by mali volení zástupcovia ochraňovať.

V diskusií nad mapami a staršou štúdiou ÚPZ  priblížil Pavol Šrankota z Útvaru hlavného architekta princípy obstarávania ÚPZ a možné koncepčné prístupy k rozvoju predmetných lokalít. Architekti upozornili na nepríjemné skúsenosti s netransparentnou organizáciou predošlej architektonickej súťaže v Ružomberku a vyzdvihli nevyhnutnosť celospoločenskej diskusie v tak dôležitom procese akým obstarávanie Územného plánu centrálnej mestskej zóny je.

Témou ďalšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční v GĽF  5.4.2013 budú plochy vyhradené na výstavbu obchodného centra Aupark. Predstavené budú varianty možného odkúpenia pozemku mestom a ponechania vo vlastníctve developera s definovaním pozitívnych a negatívnych aspektov jednotlivých riešení a načrtnutím možných scenárov z nich vychádzajúcich.

Ďalšie informácia o projekte Participatívneho rozpočtu mesta Ružomberok a verejných pracovných skupinách budú uverejňované na webstránke pr.ruzomberok.sk.

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last