Preskoč na obsah

Centralná mestská zóna - participatívny mechanizmus

Autor/ka: Albín Bella

Jedným z cieľov participatívnej pracovnej skupiny Urbanizmus (PPSU) v tomto roku je umožniť občanom spolupodieľať sa na formovaní územného plánu centrálnej mestskej zóny (CMZ), na ktorej urbanisticko-architektonické riešenie by mala byť vypísaná verejná súťaž. Snahou PPSU je zapojiť občanov do tohto procesu prostredníctvom verejných diskusných stretnutí, na ktorých budeme od občanov viacerými spôsobmi získavať podnety týkajúce sa podoby a funkcie CMZ. Občania môžu do tohto procesu vstúpiť buď vypísaním dotazníkových lístkov, alebo priamo diskusným vstupom na stretnutí. Do úvahy prichádza aj zapojenie sa do verejných workshopov, ktoré sa na jednotlivých stretnutiach zrealizujú priamo nad mapami CMZ. Celý proces je transparentný, verejný, participatívny a otvorený každému občanovi. Vypracovali sme schematický postup participácie občanov v tomto procese, ktorého výsledkom je nasledujúca schéma verejného participatívneho územného plánovania...

 

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last