Preskoč na obsah

Multifunkčná zóna - Klačno - Útvar hlavného architekta - overovacia štúdia

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Ďaľšou investičnou akciou mesta Ružomberok v roku 2013 je revitalizácia územia na Klačne. V priestoroch medzi rímsko-katolíckym kostolom a skateparkom sa má v blízkej dobe vybudovať za 200 000 eur multifunkčná zóna pre obyvateľov najväčšieho sídliska v našom meste (4300 obyvateľov). Našim cieľom je zapojiť čo najväčšie množstvo občanov do procesu vytvárania podkladov pre danú revitalizáciu. Preto sme sa po dohode s Útvarom hlavného architekta (ďalej len ÚHA) rozhodli sprostredkovať ľuďom z Klačna štúdie, ktoré sa stanú podkladom pre revitalizáciu. Prostredníctvom participatívneho procesu sa od nich pokúsime získať čo najviac podnetov, týkajúcich sa tejto zóny a posunieme ich priamo ÚHA. Občania budú môcť napríklad prostredníctvom online dotazníku prejaviť svoje názory k štúdiám a pomôcť tak pri ich dokončovaní. Rovanko tak môžu prísť na stretnutie participatívnych pracovných skupín Urbanizmus alebo Zelené mesto a priamo tam zadefinovať ich potreby a predstavy. Našou snahou bude aj v spolupráci s ÚHA zapracovať podnety občanov do finálnej podoby štúdie revitalizácie multifunkčnej zóny na Klačne.   

Multifunkčná zóna Klačno - oficiálny popis z ÚHA...

1. Identifikačné údaje
Investor: MESTO RUŽOMBEROK, Nám. Andreja Hlinku č. 1, 034 01 Ružomberok
IČO 315 737

Miesto stavby:
Účel stavby:
Katastrálne územie: katastrálne územie Ružomberok

2. Opis predmetu zákazky

2.1. Názov zákazky

Revitalizácia územia pod Kľačnom

2.2. Požadovaný stupeň projektovej dokumentácie
Požaduje sa spracovanie projektovej dokumentácie v nasledovných stupňoch:

 • Projekt pre územné rozhodnutie (6 sád)
 • Projekt pre Stavebné povolenie (6 sád)
 • Projekt pre realizáciu stavby (4 sady)


2.3. Účel projektovaného diela
Účelom projektovaného diela je za minimálne vstupné náklady vytvoriť multifunkčný oddychový areál pre primárne obyvateľov sídliska Kľačno a ďalších obyvateľov širšieho spádového územia. Plochy pre šport a oddych by mali komplexne zabezpečovať potreby obyvateľov navštevujúcich reál k čomu patrí aj príprava inžinierskych sietí pre lokalizovanie malej občianskej vybavenosti so samostatným sociálnym zariadením. Nástupné body budú riešené s ohľadom na prístup matiek z deťmi (kočík a pod.), starších obyvateľov, obyvateľov so zhoršenou schopnosťou orientácie a pohybu (bezbariérové úpravy rámp a chodníkov), cyklistov (odstavné stojany na bicykle) a pod... Cieľom projektu je formou športových voľno časových a duchovných (situovanie kostola s možnosťou pridruženia pastoračného centra) aktivít urbanisticky stabilizovať územie s inak vysokým indexom podlažnosti monotónnym charakterom zástavby a nízkou možnosťou zamestnania v tomto území čo sú negatívne pôsobiace faktory.

2.4. Opis predmetu projektovaného diela
Územie bude využívané pre aktívne športy najmä v napojení na skatepark viacúčelová tráv natá plocha a in-line korčuliarska dráha, ďalej bude plocha využívaná na oddych detské ihriská parkové úpravy pre oddych a relaxáciu.

Územie určené na navrhovanú revitalizáciu je rozčlenené na nasledovné celky :
2.4.1. Multifunkčná trávnatá plocha terénne úpravy technické, rekultivácia, parkové úpravy vrátane finálnych terénnych úprav.

Plocha bude vyžadovať nevyhnutné terénne úpravy s rekultiváciou a založením novej trávnatej zelene. Plocha je situovaná na existujúcom násype ktorý je po niekoľkých rokoch dostatočne stabilizovaný a nie je potrebné dodatočné zhutnenie, avšak násyp má nesúrodé zloženie, v násype sa nachádzajú prvky staveného odpadu, skaly a pod. V tejto ploche je potrebné vykonať opatrenia pre čo najlepšie vyrovnanie a navrhnúť spôsob zúrodnenia vrchnej vrstvy. Táto plocha je zároveň prístupná autom z hlavnej cesty preto sa jej využitie predpokladá aj pre migrujúce cirkusové predstavenia alebo menšie kolotoče s atrakciami. Vo zvyšnej časti plochy severná a severovýchodná časť územia budú realizované násypy ako prípravné vyrovnávacie práce pre plánovaný atletický štadión podľa pôvodného projektu – p. Ing. arch. Kočajdu projekt bude doložený ako podklad k projektantovi, alebo bude možné do neho nahliadnuť na požiadanie na oddelení investícií a nákupu MsÚ Ružomberok.

2.4.2. Plochy detských ihrísk a doplnkových aktivít
- terénne úpravy, parkové úpravy, rekultivácie, nespevnené chodníky, spevnené chodníky, zariadenia detských ihrísk, fitness outdoor zariadenia, výsatba stromovej zelene, osvetlenie a drobná architektúra. Plochy detských ihrísk budú riešené v ucelenej ploche v intenzívnej forme. Súčasťou môže byť aj menšie trávnaté ihrisko pre hry s loptou, aby bolo možné vybudovať detské ihrisko bude potrebné previesť nevyhnutné terénne úpravy a vytvoriť spevnené a nespevnené pešie chodníky. V okolí detských ihrísk dopadové plochy s najvyžšiou záťažou budú riešené použitím povrchu na báze gumených granulátov, menej intenzívne namáhané dopadové plochy budú riešené drevenou štiepkou s frakcie 16-32mm, ešte menej namáhané dopadové plochy budú riešené riečnym premývaným štrkom frakcie 4-8mm a zatrávnením. Chodníky v okolí plochy detského ihriska v napojení na asfaltovú komunikáciu budú riešené ako zhutnené štrkové prípadne s povrchovou úpravou dlažbou.

2.4.3. Ostatné plochy
- úpravy terénu vrátane odlesnenia, rekultivácie technické, úpravy parkové vrátane príslušných úprav terénu, parkovacie plochy a prístupová komunikácia, drobná architektúra, spevnené a nespevnené plochy chodníkov a ciest, výsadba stromovej a kríkovej zelene. Ostatné plochy zarastené náletovou zeleňou (hlavne v severovýchodnej časti riešeného územia) je potrebné upraviť do takej formy aby spĺňali štandardné požiadavky na bezpečnosť a estetiku počas užívania. Všetky plochy je potrebné opatriť primeraným osvetlením. Tam kde to bude umožňovať členenie terénu bude odvodnenie potrebných plôch riešené formou bioswale. V nadväznosti na plochy športovísk a korčuliarskej dráhy je potrebné riešiť prívod vody vo forme pitnej fontánky a lokalizovať sociálne a hygienické zariadenia. Pozdĺž obslužnej cestnej komunikácie je potrebné navrhnúť prívod vody, kanalizácie a elektriny tak aby sa v budúcnosti mohli napojiť nerušivé prevádzky občianskej vybavenosti, obchodu a služieb. Chodník pre korčuliarov – Môže byť riešený ako samostatný stavebný objekt SO-04. Jeho povrch bude riešený živicovým asfaltovým krytom so šírkou profilu chodníka 2,4 – 3,6m. výškové prevýšenie jednotlivých častí chodníka bude terénnymi úpravami vyspádované podľa možnosti do minimálnych sklonov a polomery zákrut optimálne 7m. Ovál bude tvoriť korčuliarsku alebo bežeckú dráhu s dĺžkou 250m a bude napojený na ostatné spevnené pešie komunikácie asfaltovým alebo dláždeným chodníkom. Plochy hlavných peších ťahov budú ideálne asfaltové. Jestvujúce znehodnotené povrchy hlavných peších ťahov sa v riešenom území odporúča opraviť parciálne alebo po celej ploche. Vo voľných plochách na západnej strane územia je vhodné si tuovať plochy pre voľný výbeh psov, v kontexte s detskými ihriskami je vhodné vyčleniť oplotené územie a umiestniť ľahké prekážky pre oddychové výcvikové aktivity so psom pre obyvateľov blízkeho okolia.

2.5. Umiestnenie projektovaného diela
Projektované dielo sa nachádza v katastrálnom území Ružomberok, v lokalite Klačno tak ako je so spádovým územím viditeľné na osobitnom výkrese (Príloha č.1).

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!

2.6. Majetkovoprávne vzťahy

Majetkovoprávne vzťahy a vyčlenenie riešeného územia sú uvedené na osobitnom výkrese (Príloha č.2).

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!


Stavba bude postavená na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Ružomberok a pozemkoch Rim. Katolíckej Cirkvi.

2.7. Opis súčasného stavu
V súčasnosti je plocha využívaná len obmedzene v častiach kde je trávnatá zeleň a relatívna rovina pre detské hry s loptou a pod. inak je plocha využívaná ako peší prechod od hlavnej cesty I/18 hlavný peší ťah z Černovej do mesta a tiež pre peší prístup ku kostolu a k škole. Prípadné parkovanie pre návštevníkov oddychového areálu z ďalej je riešené pri nástupných bodoch do plochy – Skatepark a kolmé parkovanie pozdĺž ulice Klačno.

2.8. Navrhované riešenie
Predpokladá sa urbanistické členenie ako je uvedené na osobitnom výkrese (Príloha č.3).

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!


Navrhované riešenie môže byť modifikované v súčinnosti s obstarávateľom na základe zistenia nových skutočností z premietnutia navrhovaného riešenia do výškopisného a polohopisného podkladu. Plochy ihrísk zariadenia outdoor fitness piknik a podobne budú aj s jednoduchými chodníkmi a ostatnými prvkami drobnej architektúry v detailnejšej mierke navrhnuté osobitne na základe konzultácie s poslancami za miestny volebný obvod a Útvarom Hlavného architekta. Prípadné napojenia na komunikácie v miestach vlastníctva Rim. Katol. Cirkvi bude rozprcovaný návrh konzultovaný aj s kompetentnými osobami, konzultácie zabezpečuje útvar hlavného architekt. Pri zabezpečení komplexnej revitalizácie je plánovaná výška investície 350.000 EUR.

2.9. Predpokladané členenie stavby a profesie

SO – 01 Multifunkčná trávnatá plocha
Profesie:

 • Terénne úpravy
 • Parkové a sadové úpravy
 • Elektroinštalácia
 • Drobná architektúra

SO – 02 Plochy detských ihrísk a doplnkových aktivít
Profesie:

 • Terénne úpravy
 • Sadové a parkové úpravy
 • Spevnené a nespevnené plochy
 • Drobná architektúra

SO – 03 Ostatné plochy
Profesie:

 • Terénne úpravy
 • Sadové a parkové úpravy
 • Spevnené a nespevnené plochy
 • Drobná architektúra
 • Elektroinštalácia
 • Technická infraštruktúra voda, kanalizácia
 • Zdravotechnika


Predpokladané členenie stavby a rozsah profesií môžu byť upravené počas realizácie zákazky na základe odborného posúdenia zhotoviteľa projektu v tomto zadaní predstavujú len orientačný rozsah.

2.10. Požiadavky na vyhotovenie projektovej dokumentácie

2.10.1. Projekt sa požaduje dodať v tlačenej podobe

 • 6x kompletná sada
 • 4x realizačný projekt

2.10.2. Projekt bude dodaný v elektronickej podobe

 • 2 x na CD/DVD nosiči

2.10.3. Požadované formáty elektronickej podoby:

 • ACAD, min. verzia 2000
 • PDF
 • MS WORD, EXCELL

2.10.4. Súčasť dodanej projektovej dokumentácie je aj dokladová časť, ktorá preukazuje, že navrhované technické riešenie projektu bolo odkonzultované a odsúhlasené dotknutými orgánmi.

2.10.5. Projektant je povinný zabezpečiť polohopisné a výškopisné zameranie jestvujúceho stavu.

2.10.6. Projektant je povinný dielo v jednotlivých etapách spracovania konzultovať s Útvarom hlavného architekta mesta Ružomberok

2.11. Východiskové podklady použité pre projektovanie

2.11.1. Použité útvarom hlavného architekta pre spracovanie urbanistickej štúdie

 • Územný plán mesta Ružomberok
 • Pôvodné architektonické štúdie riešeného územia
 • Fotografie a obhliadka skutkového stavu
 • Katastrálna mapa z r. 2008
 • Ortofotomapa z r. 2009
 • Výškopisné a polohopisné zameranie (r. 1999)
 • Konzultácie so zástupcami príslušných volebných obvodov

2.11.2. Ďalšie potrebné podklady k spracovaniu projektovej dokumentácie vyšších stupňov

 • Aktuálne výškopisné a polohopisné zameranie územia
 • Zameranie vedenia jestvujúcich inžinierskych sietí
 • Predbežné vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov a organizácií

Pripájame aj niekoľko pracovných podkladov od ÚHA:

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!

 

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!

 

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!

 

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!

Koncept územia Klačno sme riešili na základe vzorového riešenia participácie ALBION PARK kde boli na základe komunikácie s obyvateľmi navrhnuté postupne tri riešenia s finálnym riešením. Uvedené linky sú výstupmi jednotlivých participačných postupov:

http://www.albionparkproject.org/Albionpark/Survey_files/010409-ALBION-A_1.jpg

http://www.albionparkproject.org/Albionpark/Survey_files/010710_ALBION%20B_1.jpg

http://albionparkproject.org/Albionpark/designs_files/Albion%20Final%20Community%20Design_1.jpg

v prílohe sú digitálne podklady aj s textovou časťou riešenie je navrhované vo vymedzených plochách v prílohe: Klacno_Priloha_c.3

v ploche sme uvažovali s podobným zakomponovaním prvkov a tie sú zobrazené na nasledujúcich linkoch:

bioswale - zachytávanie dažďovej vody:

http://www.kehoe.org/owen/blog2/wp-content/uploads/2010/11/Mt-Vernon-Bioswale-1.jpg

http://www.mta.info/sustainability/images/Water/bioswale_rend.jpg

http://jbellnow.com/test/wp-content/uploads/2011/01/MC-Bioswale1-sm.jpg

http://baysoundings.com/spring04/photos/swale.jpg

http://www.picstopin.com/640/bioswales-and-rain-gardens/http:||ecosrq*com|bioswale%20before*JPG/

http://envisionplusjax.com/?page_id=252

bicyklové stania:

http://thinkactbehealthy.org/grantees/photos/bikerack.jpg

http://www.localecology.org/images/bike_arc_paloalto_7.JPG

outdoor fitness:

http://www.gleneira.vic.gov.au/files/4b77c07c-5fcc-40a6-89ac-a0a0010f64e3/Halley_Park_Fitness_Equipment1.jpg?w=365

http://s1.djyimg.com/i6/1005200347352208.jpg

piknik:

http://1.bp.blogspot.com/-MILbhSykyUs/ULCk_4ZyRAI/AAAAAAAAAC8/vNP92jmAKlo/s1600/Picnic+area450.jpg

http://www.baylham-house-farm.co.uk/uploads/images/Visitor%20information/Picnic%20AreaA.JPG

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/8/8d/Picnic_area_at_Ohio%27s_Van_Buren_State_Park.JPG/1280px-Picnic_area_at_Ohio%27s_Van_Buren_State_Park.JPG

šach:

http://re-actor.net/uploads/posts/2011-01/1295974807_21.jpg

vyhliadka:

http://andyarthur.org/data/photos/0/0/5/9/8/photo_005984_large.jpg

korčuliari a cyklisti:

http://3.bp.blogspot.com/-L1hPS1WJcvs/T1_zH3RGE4I/AAAAAAAAHa4/uaLxU96Ka6Q/s1600/park1.jpg

psí park:

http://www.petsastepping.com.php53-23.dfw1-1.websitetestlink.com/wp-content/uploads/2012/09/dogs-playing.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5056/5486568714_4cecd95d9a_z.jpg

futbal a iné športy:

http://cdn.newsday.com/polopoly_fs/1.1476247.1253922205!/image/2135378637.JPG_gen/derivatives/display_600/2135378637.JPG

detské ihriská:

Foto...

amfiteáter:

http://earthmover.info/yahoo_site_admin/assets/images/MHN_LAWN_DESIGNED_AMPHITHEATRE.267205344_std.jpg

nespevnené plochy:

http://www.acapulcorock.com/wp-content/gallery/california-gold/website215californiagold.jpg

možné rozšírenie o občiansku vybavenosť:

http://www.freshtilt.com/wp-content/uploads/2010/10/DSCF0921.jpg

 

Vaše podnety k tejto revitalizácii prijímame na emailovej adrese: tvorivyrozvoj@gmail.com

Alebo nám ich môžete prísť povedať osobne na verejné stretnutie participatívnych pracovných skupín

URBANIZMUS alebo ZELENÉ MESTO.

Nakoniec môžete vyplniť anketu priamo v sekcii Územie pod Klačnom

Tešíme sa na Vaše podnety!

 

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last