Preskoč na obsah

Vitajte v sekcii participatívnej pracovnej skupiny ZELENÉ MESTO

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Participatívna pracovná skupina ZELENÉ MESTO (ďalej len PPSZM) vznikla na podnet občanov, ktorí sa zaujímajú o problematiku spravovania zelene, ochrany prírody, ekologickej dopravy a odpadového hospodárstva v meste Ružomberok. Našim cieľom je zviditeľňovať otázky tykajúce sa „zeleného" fungovania nášho mesta. Mesto Ružomberok je „preslávené" svojou vysokou prašnosťou ovzdušia, nakoľko už niekoľko rokov patrí medzi najprašnejšie mestá na Slovensku. Je dôležité, aby sa aj občania pričinili o zlepšenie životného prostredia (ŽP) v meste. Mestská samospráva má na starosti aj správu mestskej zelene, odpadu či dopravy a našou úlohou bude podávať návrhy, ktoré by zlepšovali alebo dopĺňali jej služby.

 

 

Pôjde predovšetkým o tri základné aktivity: 

  1. Vytváranie projektov
  2. Optimalizácia procesov
  3. Priorizácia služieb

Vytváranie projektov:

Ako PPSZM sa budeme v rámci verejného zvažovania uchádzať o financovanie projektov, ktoré budú výsledkom činnosti občanov v rokoch 2012 a 2013. Ich cieľom bude poskytnúť občanom služby, ktoré im doteraz mestská samosráva neposkytuje. Z doterajšej činnosti môžeme uviesť napríklad úvahy týkajúce sa vybudovania verejnej permakultúrnej záhrady v meste. Uvedomujeme si, že mesto je urbánna štruktúra, ale myslíme si, že ani to nie je dostatočným dôvodom na vytláčanie mestských záhrad mimo mesto. Preto sa pokúsime priamo v meste vybudovať ukážkovú permakultúrnu záhradu, do ktorej budú mať prístup všetci občania. Ovocné sady a zeleninové záhony môžu v urbánnej štruktúre poskytnúť dostatok priestoru na oddych a relaxáciu. Ďaľšou službou, ktorú považujeme za dôležitú, ale mesto ju občanom neposkytuje, je verejná požičovňa bicyklov. Mesto Ružomberok by sa malo viac snažiť propagovať ideu ekologickej formy prepravy, ktorá môže viesť ku zlepšeniu ŽP v meste. Ružomberok prejde denne približne 15 000 aút, a preto by mala byť minimalizácia automobilovej dopravy v meste jednou z hlavný tém. V neposlednej rade sa budeme snažiť zlepšiť služby týkajúce odpadového hospodárstva v meste. Doteraz nie je v meste možnosť kompostovať bioodpad. Až v tomto roku, a to až po nariadení „zhora", bude zavedené kompostovanie v meste. Samozrejme, pôjde len o odpad z mestských parkov a záhrad, resp. zo záhrad občanov, ktorí bývajú v domoch. Občania, ktorí bývajú na sídliskách v panelových domoch, nebudú mať ani naďalej možnosť na kompostovanie odpodu, ktorú by im poskytovalo mesto. Preto je našim cieľom vybudovať niekoľko lokálnych kompostovísk, ktoré by slúžili na spracovanie bioodpadu občanov priamo na sídliskách.

Optimalizácia procesov:

Druhou aktivitou PPSZM je optimalizácia procesov správy verejnej zelene v Ružomberku. Pôjde predovšetkým o komunikáciu s ÚHA, s Komisiou územného plánovnia, výstavby a životného prostredia ako aj s Technickými službami Ružomberok a.s.. Tieto tri mestské orgány majú na starosti mestskú zeleň a našim cieľom bude zapojiť do ich procesov aj občanov. To napríklad znamená v prípade vytvárania štúdii ÚHA, ktoré budú slúžiť ako podklad na revitalizácie a sadové úpravy, umožniť občanom aktívne sa spolupodieľať (participovať) pri vytváraní takejto štúdie, lebo poskytovať občanom informácie o aktivitách Komisie územného plánovnia, výstavby a životného prostredia, ako aj zúčastňovať sa na jej stretnutiach ako občianska štruktúra (PPSZM). Cieľom je, aby bol celý proces transparetný, particpatívny a otvorený. Nakoniec, v spolupráci s Technickými službami Ružomberok a.s. sa pokúsime nadviazať „pracovný vzťah", v ktorom im ako občania vieme poskytnúť pracovnú silu vo forme dobrovoľnej činnosti napríklad pri výsadbe, alebo pri odstraňovaní ilagálnych skládok, či edukácii obyvateľstva v oblasti separácie a recyklácie odpadu občanmi.

Priorizácia služieb:

Treťou aktivitou PPSZM je definovanie priorizácie služieb, ktoré poskytuje mestská samospráva občanom.  Našim cieľom bude prostredníctvom ankety zistiť u občanov ich náhľad na služby v oblasti „správy zelene"  a ich prirority. To znamená, že občania budú môcť povedať poslancom MsZ, ktoré služby sú pre nich prvoradé a ktoré až druhoradé. Tento „rebríček" by mal slúžiť ako odrazový mostík pre poslancov pri definovaní mestského rozpočtu a rozhodovaní o investičných akciách v nasledujúcom roku.       

Pokiaľ máte záujem participovať (spolupodieľať sa) na správe zelene v meste alebo si myslíte, že mesto nie celkom dostatočne poskytuje služby v tejto oblasti a máte nápady ako to zlepšiť, tak vás veľmi radi privítame na stretnutiach participatívnej pracovnej skupiny ZELENÉ MESTO. Pre viac informácií sledujte oficiálnu stránku participatívneho rozpočtu v Ružomberku.

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last