Preskoč na obsah

Zápis zo stretnutia - 23.3. 2013 - ZELENÉ MESTO

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Dňa 23.3. 2013 sa uskutočnilo v Björnsonovom dome ďalšie stretnutie participatívnej pracovnej skupiny Zelené mesto (PPSZM). Na stretnutí sa zúčastnilo 7 ľudí. Ústrednou témou stretnutia bola pripravovaná revitalizácia "Mariánskeho námestia". Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca Útvaru hlavného  architekta (ÚHA) Ing. arch. Pavol Šrankota, ktorý občanom odprezentoval "pracovnú štúdiu" Mariánskeho námestia.   

Štúdia obsahovala historické review (ohliadnutia) tejto lokality, ďalej boli odprezentované už spracované urbanisticko-architektonické návrhy a nakoniec súčasná štúdia priestoru, ktorá sa mala stať podkladom pre verejnú urbanisticko-architektnickú sútaž. Podľa zápisu zo zasadanie Komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia vieme, že tento návrh bol odmietnutý niektorými členmi komisie. Celá odborná diskusia sa nachádza tu v komplexnom dokumente zasadnutia komisie. PPSZM sa po dohode s ÚHA rozhodla získať čo najviac podnetov od občanov ohľadne tohto priestoru. ÚHA poskytol potrebné kompletné dokumenty, ktoré nájdete v sekcii Mariánske námestie. Priamo na stránke participatívneho rozpočtu (PR) tak budú môcť občania vyjadriť svoj názor anonymne prostredníctvom vyplnania dotazníka. V prípade potreby sa môžu na stránke PR zaregistrovať a pridávať komentáre rovno tam pod svojim menom. Nakoniec je tu ešte možnosť zasielať dotazy na emailovú adresu OZ Tvorivý rozvoj: tvorivyrozvoj@gmail.com.

Občania z PPSZM mali niekoľko zaujímavých podnetov už hned po prezentácii, ktoré sme zaznamenali. 

1. Priestor by nebolo vhodné zastavať, mal by slúžiť ako priestor s parkom alebo námestím s výhľadom na mestskú dominantu.

2. Do priestoru by určite mala byť vysadená nová zeleň, avšak celá výsadba by mala byť doplnkom urbanisticko-architektonického zásahu. Mali by byť komplementárne (dopĺňajúce sa).

3. Nová zeleň by nemusela byť len okrasného charakteru. Možno by bolo vhodné vysadiť aj úžitkovú zeleň (bylinky či ovocné kríky), samozrejme so zreteľom na jednoduché obhospodárovanie a správu miesta. Okrem toho by bolo vhodné uvažovať nad výsadbou stromov, ktoré by tvorili esteticko-praktickú funkciu vizuálneho vymedzenia priestoru. V priestore by bolo vhodné pracovať zo zeleňou "na múre", ktorý by tak ožil  a zároveň by bolo zviditeľnená jeho monumentalita, ktorá vhodne dopĺňa kostol sv. Ondreja na návrší. Je treba uvažovať aj nad akumuláciou tepla skalného prostredia a teda nad výsadbou teplomilnejších rastlín (napríklad vinič, melón,...)

4. Bolo by vhodné využiť otvor v múre, ktorý by po doplnení umelckým prvkom mohol slúžiť ako turistická atrakcia.⇒

5. Priestor by mohol slúžiť aj na rôzne kultúrne vystúpenia, uvažovalo sa nad drevenou zástavbou v podobe pódia alebo nad umiestnením drevených pergol v ucelenej štruktúre.

6. Výsadba by mal byť domorodého typu a nemali by sme do priestoru vysádzať cudzokrajné rastliny. 

7. Bolo by vhodné využiť prirodzený svah, ktorý sa v priestore nachádza a nebolo by dobré ho zarovnávať. Členitosť terénu nie je na škodu, ale obohacuje priestor iným rozmerom.

8. Bolo by vhodné uvažovať nad terénnym sedením z dreva.⇒

9. Celý koncept je potrebné rozpracovať aj v spolupráci s PPS Urbanizmus

Do budúceho stretnutia sme sa dohodli, že dohľadáme zaujímavé príkladové prvky práce so zeleňou z už existujúcich urbánnych štruktúr. Rovnako tak treba dohľadať zoznam stromov vhodných na výsadbu v našom prostredí, aby sa tým znížili náklady na údržbu a starostlivosť. Je dôležité odkomunikovať aj s ÚHA funkciu zelene v meste, jej pozitíva a možnosti. Ďalšie stretnutie je naplánované na 6.4. 2013, ktoré bude špecifické v tom, že sa budú prekrývať stretnutia PPSZM a PPSU.   

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last