Preskoč na obsah

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

 

Zástupcovia mesta Ružomberok v uplynulom období rokovali so súkromným investorom o možnosti  odkúpenia rozsiahlych plôch v centre do vlastníctva mesta.  Napriek tomu, že k dohode nedošlo, považujeme túto tému za dôležitú z pohľadu koncepčného smerovania mesta a možností samosprávy regulovať  novým územným plánom zóny stavebné zámery v Centrálnej mestskej zóne.

Na stretnutí Vám priblížime analitickýurbanisticko – architektonický pohľad na predmetnú lokalitu, v krátkych príspevkoch odprezentujeme  súčasný stav, pôvodný stavebný zámer súkromného investora a potenciál územia v prípade jeho odkúpenia do vlastníctva mesta. 

Cieľom stretnutia je verejné prezentovanie konceptov, ktoré zásadne ovplyvnia budúcu podobu centra mesta, vytýčenie diskusného poľa a katalyzovanie verejnej a odbornej diskusie.

Na stretnutí (neskôr aj na webe) môžete vyplniť pripravené anketové lístky, ktorými chceme mestskému zastupiteľstvu sprostredkovať názory občanov Ružomberka.

 

Orientačný harmonogram stretnutia:

16.30 – 16.45     Neformálne uvítanie, predslov

16.50 – 17.20     Analýza územia v kontexte urbanizmu a architektúry Centrálnej mestskej zóny

                         Základné varianty postupu mesta z pohľadu občana

17.20 – 17.35     Prestávka

17.35 – 17.45     Súčasný stav, pôvodný stavebný zámer

17.50 – 18.15     Potenciál územia v prípade odkúpenia do vlastníctva mesta

18.20 – 18.30     Dočasné riešenie

18.30 -               Voľná diskusia, anketa

 

Ďalšie informácie týkajúce sa tejto témy nájdete v sekcii Centrálna mestská zóna.

 

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last