Preskoč na obsah

Sumár ankety - Ružomberok SME aj MY! CMZ a SOLO

Autor/ka: Ľubica Dopaterová & Albín Bella

Na druhom stretnutí z cyklu RUŽOMBEROK SME aj MY sme distribuovali anketu, ktorej úlohou bolo získať spätnú väzbu od občanov v súvislotsi s prezentáciami prác študentov Fakulty Architektúry na STU V Bratislave. V sále bolo síce takmer 50 ľudí no anketu nevyplnili všetci. Tí, čo tak urobili, prispeli svojimi podnetmi k mapovaniu potrieb občanov a ich predstáv o centrálnej mestskej zóne. V závere ankety pripájame aj foto dokumentáciu z akcie.

Dotazník č.2

Dotazníka sa zúčastnilo 18 občanov, z toho sedem žien (22-33 rokov), desať mužov (21-58rokov) a jeden respondent s neuvedenými údajmi.

Úlohou zúčastnených bolo odpovedať na otázky formou krúžkovania v rámci číselného hodnotenia 1(najlepšie) až 5 (najhoršie).

Otázka č.1: Ako by ste ohodnotili samosprávu mesta Ružomberok v oblasti transparentnosti správy vecí verejných?

Odpovedalo 17 účastníkov.

  • Najpočetnejším hodnotením bola dvojka (41,1%), jednotku nekrúžkoval ani jeden respondent.
  • Priemernú kvalitu posúdilo 23,5% účastníkov dotazníka
  • Zhodne (po 17,7%) boli zvolené číselné hodnotenia 4 a 5.

 

Otázka č.2: Ako by ste ohodnotili politiku mesta Ružomberok v otázkach územného plánovania, urbanizmu a architektúry?

Odpovedalo 18 účastníkov.

  • V očiach jedného účastníka (5,5%) je mesto v tejto oblasti kvalitatívne najlepšie riešené.
  • Hodnotenie 2 udelilo 16,7%.
  • Väčšina zúčastnených občanov sa priklonilo k druhej polovici škály hodnotenia – po 27,5% zvolilo známku 3 a 4, o jedného menej (22,2%) mala päťka.

 

Otázka č.3: Ako by ste ohodnotili Váš záujem podieľať sa na formovaní stratégie rozvoja mesta Ružomberok?

Odpovedalo 17 účastníkov.

  • Najviac občanov sa zaradilo pod dvojku (47%), nasledovala trojka (23,5%), treťou najpočetnejšou odpoveďou bola jednotka (17,7%)
  • Zvyšné možnosti 4 a 5 si rovným dielom rozdelili dvaja respondenti  (t.j. po 5,9%)

 

Otázka č.4: Aké by mali byť podľa Vás ideové zameranie mesta?

Najpočetnejšou odpoveďou v otázke s viacnásobnou možnosťou výberu bol cestovný ruch (11 odpovedí), nasledovalo vzdelávanie (7 odpovedí), treticu uzatvára zdravotníctvo a šport (po štyri odpovede). Poslednou respondentmi krúžkovanou voľbou bol priemysel (3 odpovede), pre poľnohospodárstvo sa nerozhodol ani jeden zúčastnený.

 

Otázka č.5: Súhlasili by ste s vypísaním urbanisticko - architektonickej súťaže na riešenie územia centrálnej mestskej zóny?

Odpovedalo 17 účastníkov.

  • Škálu tentokrát zaplnili zúčastnení len v rozmedzí prvých dvoch čísel – občania sa väčšinovo rozhodli pre jednotku (88,2%), súhlas na úrovni hodnotenia 2 vyjadrilo zvyšných 11,8%

 

Otázka č.6: Čo považujete za najvážnejší nedostatok centra mesta Ružomberok?

 

Hypernova, neprístupné nábrežie (3x), infraštruktúra (2x), cestná komunikácia popri Váhu (2x), Zlý stav stavieb v centre mesta, nedostatok zelene, relaxačných zón, námestie (3x), prepojenie so stanicou (2x), plán rozvoja mesta, nedostatok práce, absencia aktívneho „zhromaždiska" (tržnica, športové centrum), benzínky, nezastavané voľné plochy, údržba verejného priestoru, peší pohyb, korupcia, netransparentnosť, ignorácia.

 

Otázka č.7: Napíšte, čo Vás najviac oslovilo z dnešných prezentácií urbanistických štúdií mesta.

Jav komunikácie občanov, zástupcov mesta a odborníkov, všetko, eko mesto

 

Študenti FA STU v Bratislave...

 

Obecenstvo druhého stretnutia RUŽOMBEROK SME aj MY...

 

 

Študenti prezentujú svoje návrhy pred odbornou "komisiou"...

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last