Preskoč na obsah

Zápis zo stretnutia - 6.4. 2013 - ZELENÉ MESTO a URBANIZMUS

Autor/ka: Albín Bella

Uplynulý týždeň prebehlo v Björnsonovom dome ďalšie stretnutie občanov (zúčastnilo sa ho 17 občanov) mesta Ružomberok, ktorí sa zapájajú do procesu Participatívneho rozpočtu (PR) v Ružomberku. Stretnutie (sobota 6.4. 2013) bolo špecifické tým, že sa ho zúčastnili zástupcovia dvoch participatívnych pracovných skupín (PPS), konkrétne Zeleného mesta a Urbanizmu. Tentokrát ich spájala viac ako len snaha zapojiť sa do projektu PR, pretože ústrednou témou stretnutia bola pripravovaná revitalizácia "Mariánskeho námestia", ktorá sa týka obidvoch PPS, nakoľko sa v tomto priestore uvažuje (v prvej fáze) nad inštaláciou drobnej architektúry a výsadbou zelene. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca ÚHA Ing.arch. Pavol Šrankota, ktorý odprezentoval pracovnú štúdiu, na základe ktorej sme sa občanov pýtali na ich predstavy a podnety týkajúce sa budúcej podoby odychovej zóny Majere, resp. Mariánskeho námestia. Prostredníctvom facilitácie participatívneho procesu sa ku slovu dostali všetci zúčastnení občania a tu vám prinášame ich podnety.

"MARIÁNSKE NÁMESTIE" - predstava občanov:

 • Oddelenie parkovacej plochy od revitalizovaného územia
 • Stromy na tienenie, pikniková zóna
 • Úprava múrov, voľný pohyb po celom území
 • Vodná plocha, potôčik
 • Jednoduché, ľahko odstrániteľné riešenie revitalizácie
 • Priestor by mal byť riešený v rámci celkového konceptu CMZ
 • Stromoradie na oddelenie parkovacej plochy
 • Presun lavičiek spod schodov na opačnú stranu
 • Upraviť prácu so zeleňou, borievky sú rizikové (zima)
 • Práca zo svahom, kaskádové sedenie
 • Voľná parková úprava a alternatívna práca so zeleňou
 • Letné divadlo
 • Povrchová úprava chodníkov (kameň)
 • Fontána s pitnou vodou, úprava múru - využitie popínavých ruží
 • Architektonická súťaž, riziko revitalizácie - prípad úpravy Námestia Slobody a Námestie Š.N. Hýroša
 • Súlad parku a stavebného zámeru investora
 • vhodné umiestnenie pódia, stena ako kulisa
 • Výsadba ruží, identita miesta
 • Násyp, resp. ďalšia terasa
 • Odklonenie chodníka, ochrana od cesty
 • Otvorený priestor, lavičky v rôznych formách, sedenie pri fontáne
 • Dostupnosť/bezbariérovosť
 • Oplotenie, v návrhu je duplicita peších ťahov popri ceste
 • Nevhodná orientácia lavičiek
 • Príliš veľa oplotenia
 • Prehodnotiť výsadbový materiál (škulpa - jedovatá a invazívna rastlina)
 • Záujmové územie rozšíriť aj na druhú stranu schodov
 • Minimum spevnených plôch na pozemku súkromného majiteľa
 • Súťaž (občianska) na koncepčné riešenie revitalizáciu územia

Toto sú základné požiadavky občanov, ktoré sa týkajú pripravovanej revitalizácie "Mariánskeho námestia".

Na záver stretnutia sa občania venovali aj možnosti vybudovania verejnej permakultúrnej záhrady v meste. Občania si uvedomujú, že výsadba úžitkových rastlín (ovocie a zelenina) môže byť problematická, zároveň však požadujú od mesta aj možnosť vysádazania takýchto rastlín na vopred určenom mieste. Úžitkové rastliny patria odjakživa k životu ľudí a preto by sme ich nemali z mesta úplne vytláčať. Ešte aj dnes je zreteľné, že obyvatelia mesta Ružomberok vysádzali takýto druh rastlín aj priamo v CMZ. Samozrejme je tiež zreteľné, že tak robia obyvatelia aj dodnes a to v prípade, že majú v meste obytný dom so záhradou. Problémom je, čo majú robiť občania, ktorí bývajú na sídliskách, v panelových domoch, ktorí väčšinou takúto možnosť nemajú. Preto prišli občania mesta Ružomberok s myšlienkou vybudovať verejnú permakultúrnu záhradu, ktorá by poskytovala občanom takúto možnosť - možnosť výsadby úžitkových rastlín. Cieľom je vybudovať v  meste, alebo jejho tesnej blízkosti, ovocný sad a zeleninové záhony - Permakultúrnu záhradu, ktorá by slúžila ako miesto oddychu a environmentálneho vzdelávania. Občani sa rozhodli, že zdokumentujú všetky plochy v meste, ktoré by boli pre tento zámer vhodné. Viac nájdete v sekcii komunitná správa zelene.    

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last