Preskoč na obsah

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 1.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Dňa 1.6. 2013 sa v Bjornsonovom dome na Námestí Slobody č. 10 v Ružomberku stretli všetky pracovné skupiny, ktoré sa zapájajú do projektu "Participatívny rozpočet v Ružomberku". Cieľom ich stretnutia bolo odštartovanie záverečnej fázy participatívneho mechanizmu, ktorým je vytvorenie projektových zámerov. Projektové zámery sa následne prehodnotia prostredníctvom verejného zvažovania. Na tomto  stretnutí sa odprezentujú všetky projektové zámery a umožní sa občanom pripieť ich "hlasom". Potom a vyberie sa jeden z nich ten, ktorý bude najviac spĺňať idey projektu. Následne prebehne internetové hlasovanie, kvôli všeobecnému prehľadu vôle občanov a nakoniec sa projketový zámer, ktorý zísak najväčšiu podporu predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie a verejné obstarávanie. Na stretnutí sa občania dohodli, že vyvoria projektové zámery, ktoré budú zahŕňať potreby všetkých participatívnych pracovných skupín a skvalitnnia služby, ktoré v súčasnoti poskytuje mestská samospráva občanom. Prinášame vám priebežné navrhy týchto projektových zámerov.

Cyklochodník: Železničná stanica - Katolícka Univerzita

Občania z participatívnej komunity Ružomberok sa zhodli, že by bolo vhdoné v našom meste podporiť myšlienku využívania cyklodopravy v meste. Mesto Ružomberok už dlhodobo patrí medzi najprašnejšie na Slovensku. Občania sa nazdávajú, že mestská samospráva čiastočne rieši znečisťovanie ovzdušia prostredníctvom "techniky", ale len málo sa  zameriava predchádzaniu takéhoto znečisťovania. Tým máme na mysli predovšetkým minimalizovanie automobilovej dopravy (s emisiami CO2), prostredníctvom využívania ekologickejších spôsobov prepravy. Spomedzi rôznych návrhov (vybudovanie električkovej trati na osi RK - Lipt. Osada, podpora využívania MHD, spoplatnenie parkovísk v centre mesta, ...) sa ako reálny pre tento rok ukázal nápad vybudovania prvého cyklochodníka v rámci mesta. Občania navrhli vybudovať cyklochodník popri rieke Váh smerom zo stanice až po Katolícku Univerzitu.

Postup:

1. Urobiť cenový odhad prác

2. vypracovať urbanistickú štúdiu cyklochodníka

3. prerokovať  využívanie územia, ktoré sa nachádza v areáli Vojenskej nemocnice

4. prerokovať územie pozdĺž rieky Váh s vedením Povodia Váhu

5. navrhnúť harmonogram prác

6. zmapovať terén a možnosti

7. hľadať iné príklady budovania cyklochodníkov vo svete

Niekoľko pohľadov na územie

Cyklochodník
<Ružomberok, Slovenská republika>

<Ružomberok, Slovenská republika>

<Ružomberok, Slovenská republika>

<Ružomberok, Slovenská republika>

<Ružomberok, Slovenská republika>

<Ružomberok, Slovenská republika>

druhá strana cesty...

 

K tomuto návrhu sa pripojila idea vybudovať verejnú požičovňu bicyklov v Ružomberku. v požičovni by bolo možné vypožičať si bicykel spolu s mapou krásnych miest (BP - Beatiful Points) úplne zadarmo, ku ktorým sa na bicykli v pohode dostanete a stoja za to vidieť. Malo by ísť o architektonické skvosty mesta Ružomberok a jeho okolia, ako aj o kultúrno-umelecké krasy nášho regiónu. V prípade, že máte záujem podieľať sa na tomto nápade, ste vítaní na ďalšom stretnutí aj s relevantnými podkladmi.

 

Revitalizácia "predstaničného námestia"

Ďalším návrhom zo strany občanov ako použiť čiastku 5000 EUR, bol návrh revitalizácie predstaničného námestia. Občanom sa nepáči, ako priestor pred železničnou stanicou vyzerá a aké možnosti "ponúka". Preto navrhujú upraviť tento priestor tak, aby umožňoval občanom, ktorí práve pricestovali získavať potrebné informácie o meste ajeho možnostiach. Zaroveň im umožní aspoň dôstojne stráviť čas počas čakania na stanici.

Revitalizácia tohto priestoru predpokladá nasledovné:

1. Zmapovanie priestoru (architektonicko-urbanistická analýza)

2. prerokovanie územia s mestom a ŽSR

3. vytvorenie urbanistickej štúdie revitalizácie priestoru

4. cenový odhad revitalizácie

5. návrh "mobilnej" výsadby v predstaničnom priestore

6. inštalácia umelecko-kultúrnych a informačných prvkov

7. prerokovanie územia s obcou Likavka (malý park vedľa stanice)

Tu je niekoľko pohľadov na problematické územie

<Ružomberok, Slovenská republika>

<Ružomberok, Slovenská republika>

<Ružomberok, Slovenská republika>

<Ružomberok, Slovenská republika>

<Ružomberok, Slovenská republika>

Fotodokumentácia železničnej stanice v Ružomberku

V prípade, že máte záujem podieľať sa na rozvíjaní tejto myšlienky, ste vítaní na ďalšom stretnutí aj s relevantnými podkladmi.

 

Treťou možnosťou je kombinácia vyššie uvedených nápadov, teda vybudovanie verjnej požičovnbe bicyklov a revitalizácia územia v centre mesta, ktoré by následne slúžilo občanom. Preto sa stále uvažuje aj nad ďalším potenciálnym priestorom, ktorý by bol vhodný na tieto účely. Samozrejme cieľom je vypracovať komplexné riešenie, ktoré bude poukazovať na aplikačné možnosti aj v budúcnosti a vo väčšom merítku.

Ďalšie potenciálne miesta:

Na vyhliadke
<Ružomberok, Slovenská republika>

Pri Revúcej

<Ružomberok, Slovenská republika>

<Ružomberok, Slovenská republika>

atď.

Všeobecné informácie k projektovým zámerom:

Pri rozvíjaní všetkých projektových zámerov treba dbať na naslevobné úvahy. Koncepty by mali byť čo najkomplexnejšie spracované, mali by poskytovať návod ako riešiť podobné problémy na iných miestach v meste, alebo vo väčšom merítku. Mali by podporovať ideu občianskej participácie, participatívnej demokracie a komunitného riešenia mestských problémov. Tiež by mali kreatívnym spôsobom prepájať ciele všetkých troch participatývnych pracovných skupín.     

 

Diskusie k projektovým zámerom.

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last