Preskoč na obsah

Na bicykli za krásami Ružomberka...

Autor/ka: Albín Bella

...je názov projektu, ktorého cieľom je vybudovať verejnú požičovňu bicyklov v meste Ružomberok. Mesto Ružomberok patrí medzi najprašnejšie mestá na Slovensku. Denne prejde cez mesto 15 000 áut. Okrem toho sa v meste nachádza aj firma Mondi SCP a.s., ktorá tiež nesie dvoj podieľ na prašnosti. Keď k tomu ešte pridáme zlé urbanistické rozloženie priemyselných zón, ktoré sa vo viacerých prípadoch nachádzajú v tesnej blízkosti obytných zón, dostaneme veľmi vysoké čísla prašnosti v meste. Všetky tieto faktory dopomáhajú k zhoršenému ovzdušiu v Ružomberku. Rekordným sa stal rok 2011 kedy v meste namerali počas 143 dní prekročený povolený limit prašnosti. Minulý rok sa číslo týkajúce meraní prekročenia limitu prašnosti v meste znížilo približne o polovicu, aj keď to bolo s vysokou pravdepodobnosťou zapríčinené ("nezavinenou") poruchou merača. Preto je hlavným zámerom projektu propagácia environmentálnej dopravy v meste.

 Mesto Ružomberok má na to negatívny (prašné ŽP) aj pozitívny potenciál (rozloha mesta, okolitá príroda). V okolí mesta je vybudovaných niekoľko desiatok kilometrov cyklotrás, ktoré vedú cez tri národné parky a  jednu chránenú krajinnú oblasť. Projekt podporuje ekologické súžitie ľudí s prírodou a zároveň občanom aktívne umožňuje urobiť niečo pre svoje zdravie, ale aj pre poznávanie samotnej krajiny a krás Slovenska. Požičovňa by mala byť umiestnená na parkovisku pri Mestskom úrade (ďalej len MÚ) v Ružomberku. Na tomto mieste chceme vybudovať krytú úschovňu verejných bicyklov, ktoré budú slúžiť všetkým občanom. Bicykle, ktoré budú použité na tento účel, budú taktiež podporovať ideu environmentálneho uvažovania a fungovania v meste. Prostredníctvom verejných workshopov spolu s mladými ľuďmi zrecyklujeme staré bicykle, ktoré kompletne opravíme znovu spojazdním. Druhou časťou projektu je vypracovanie interaktívnej mapy mesta Ružomberok, ktorá bude zobrazovať rôznorodé kultúrne, architektonické a rekreačno-športové „krásy" mesta (BP – beautiful points), ku ktorým sa bude dať dostať na bicykli. Chceme tak upozorniť na dostupnosť a mnohosť takýchto fascinujúcich miest v meste Ružomberok. Celý projekt finančne podporuje nadácia INTENDA.

Projekt finančne a inak podporujú:

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last