Preskoč na obsah

Kostol všetkých svätých - Ružomberok a okolie - Beautiful point 3

Autor/ka: Albín Bella

V katastrálnom území obce Ludrová, v lokalite Kút, sa nachádza opevnený gotický kostol Všetkých svätých z 13. storočia so vzácnymi freskami z 15. storočia. Je súčasťou Liptovského múzea v Ružomberku.

Presný časový údaj o vzniku kostola neexistuje, ale historici a reštaurátori jeho vznik datujú do druhej polovice 13. storočia. Nakoľko ide o staré patrocínium, a v danom objekte sú použité ešte románske a ranogotické architektonické prvky, mohol by sa datovať i do prvej polovice 13. storočia. Reštaurátorský prieskum pod vedením Ing. arch. Juraja Matáka zistil, že svätyňa bola postavená spolu so sakristiou. Táto sakrálna pamiatka reprezentuje tzv. kolonizačný typ kostola, čiže kostol s pravouhlým presbytériom štvorcového pôdorysu, obdĺžnikovou loďou a sakristiou pristavanou k svätyni z jej severnej strany. Najstaršie architektonické časti kostola sa nachádzajú vo svätyni, a to: štrbinové okno na východnej stene, južné okno s poloblúkovým ukončením a rebrá klenby, ktoré zaujmú svojou jednoduchosťou, klinovým profilom a absenciou akýchkoľvek sediel alebo podstavcov. K mladším častiam kostola patrí južná bočná loď a veža kostola na jeho západnej strane. Prestavba bola realizovaná v druhej polovici 15. storočia. Pôvodný západný vstup zamurovali a ako nový, hlavný, vstup do kostola slúžil neskorogotický sedlový portál. Veža bola zvýšená vďaka renesančnej úprave v 17. storočí, čo dosvedčuje i sgrafito na jej okrajoch. Kostol obkolesuje renesančný múr, ktorý bol neskor v 19. storočí zastrešený šindľovou strieškou. Vstupná brána je postavená v klasicistickom štýle a na kovanej železnej bráne sa nachádzajú iniciály mien a priezvisk Mórica a Petronely Rakovských.

- Na východnej a južnej stene presbytéria sa zachovali dve štrbinové a jedno kruhové okno románskeho tvaru. Ich špalety, ako aj rebrá klenby, sú ozdobené najstaršími maľbami v kostolíku ešte neskororománskeho štýlu, využívajúcimi krížové, kosoštvorcové, trojuholníkové a ľaliové vzory.
- Do rovnakého obdobia krátko po dostavbe kostolíka patria aj viaceré konsekračné kríže na víťaznom oblúku a stenách hlavnej lode.
- Na severnej stene lode odkryli reštaurátori triptych malieb s obrazmi Bolestného Krista, Panny Márie Ochrankyne a sv. Jána Krstiteľa s dvoma ďalšími svätcami. Vznikli okolo roku 1400 a patria k taliansko-byzantskému štýlu nástenného maliarstva. Pod nimi sa zachoval zvyšok výjavu súboja sv. Juraja s drakom z o čosi mladšieho obdobia.
- Steny svätyne zdobia fresky namaľované v období okolo rokov 1420 - 1440 neznámym autorom ovplyvneným už západoeurópskym štýlom gotickej maľby (Česko). Predstavujú christologický cyklus – život Krista v celkovo 34 obrazoch.
- Ide o najrozsiahlejší cyklus fresiek zo života Krista na Slovensku. Obsahuje okrem iného aj zriedkavo zobrazovaný výjav Obesenie Judáša. Typickým pre tento kostolík je výrazne nerovný, zvlnený povrch stien svätyne.
- Zaujímavým prvkom je vzájomné previazanie jednotlivých scén, inak zasadených do samostatných rámov, pomocou presahov častí tiel alebo oblečenia postáv. Maliar takisto nedodržiaval dovtedy prísne rozvrhnutie jednotlivých scén v priestore svätyne či ich obsah. Na vnútornej ploche triumfálneho oblúka tak nájdeme nie päť múdrych a nemúdrych panien, ale iba ich trojice. Výjav Poslednej večere zasa prepojil so scénou umývania nôh a tak sa na jednom obraze objavuje Ježiš Kristus hneď dvakrát.
- V slovenskom prostredí je neobvyklý rozsah využívania nápisových pások, ktoré nájdeme prakticky pri každej scéne.
- Maľby v presbytériu zrejme neboli nikdy zamaľované, ani počas reformácie.
- Jednoduchý svorník klenby zdobí namaľovaná tvár Krista.
- Na južnej stene hlavnej lode, pri oblúku spájajúcom ju s pristavanou južnou loďou, sa zachovali malé zvyšky nástenných malieb.
- Na vonkajšej fasáde východnej steny presbytéria je zvyšok monumentálnej nástennej maľby zobrazujúcej sv. Krištofa. Vedľa neho zachytávajú staršie opisy aj obraz Ukrižovania, dnes už stratený.

Viac informácii a fotogaléria kostola Všetkých svätých

VIDEO

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last