Preskoč na obsah

Kultúrne za-kútie

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok

Anotácia – krátky opis projektu:

Jeden z projektov, ktorý sa uchádza o financovanie z mestského rozpočtu v roku 2013 cez mechanizmus participatívneho rozpočtu je aj projekt s názvom Kultúrne zákutie. Ide o priestor, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti pri ružomberskej synagóge, ktorá sa má v budúcnosti stať domovom moderného umenia. Zámerom projektu je oživiť "mŕtvy priestor", ktorý je v súčasnoti len mierne udržiavaný. Občania mesta navrhli, aby sa tento priestor viac skultivoval a tým sprístupnil ľuďom. Podľa predstavy občanov by malo ísť v prvej fáze o vyrovnanie a spevnenie plochy, inštaláciu drobného mobiliáru na sedenie a jednoduchú trvale udržateľnú výsadbu v podobe domácich trvaliek. Revitalizovaný priestor by mal slúžiť predovšetkým na kultúrne a spoločenské účely. Návrh hovorí o verejnom premietaní, verejných prezentáciách či verejných diskusiách a inom kultúrnom programe.       

 

Projektová dokumentácia

Názov projektu:  Kultúrne za-kútie

Predkladateľ projektu a realizátori: Participatívna komunita Ružomberok

Východisková situácia:

Pozemok je definovaný ako parcela číslo 126/1 registra "C" evidovaná na katastrálnej mape a je charakterizovaný ako pozemok, na ktorom je dvor. Výmera pozemku je 443 m2 a jeho vlastníkom je mesto Ružomberok. Ide teda o verejný priestor, ktorým prejde denne niekoľko desiatok ľudí. Uličná štruktúra (Panská ulica) končí priamo pri pozemku a ďalej pokračuje len ako nespevnený chodník popri budove Mestskej knižnice smerom na ulicu Podhora. Priestor je vymedzený dvomi stenami budovy, ktorá patrí súkromnej osobe a plotom z pletiva, ktorého vlastníkom je tiež súkromná osoba. Na základe podnetu od občanov je zámerom projektu priestor revitalizovať, zviditeľniť a dať do užívania všetkým občanom.

Cieľ:

Zámerom projektu je revitalizovať verejný priestor, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Prostredníctvom inštalácie drobnej architektúry a vysadením zelene chceme priestor sprístupniť pre všetkých občanov mesta. V priestore by mala vzniknúť zóna vhodná na drobné kultúrne podujatia. Pôjde predovšetkým o letné kino, malé a voľné divadelné predstavenia, letné čítanie kníh, prezentácie aktivít občanov fungujúcich v rôznych občianskych platformách (OZ, NO...), verejné diskusie s poslancami a inými osobnosťami mesta Ružomberok a podobne. V prvej etape pôjde len o jednoduché zásahy, ktorých cieľom bude poukázať na potenciál miesta a začať s jeho kultiváciou. Projekt je charakterizovaný ako lowcostový (nízkoprahová zákazka) a jeho zámerom je okrem vyššie uvedeného aj načrtnúť pokračovanie uličnej štruktúry smerom na ulicu Mostovú cez pozemok, kde malo stáť nákupné centrum.   

Cieľová skupina:

Priestor bude slúžiť všetkým občanom mesta Ružomberok, ktorí tadiaľto budú prechádzať, alebo sem zámerne prídu s kultúrnym účelom. Status verejného priestoru zostane nezmenený. Okrem toho budú môcť miesto využívať aj všetci návštevníci mesta, ktorí ho "nájdu" a budú tu chcieť stráviť čas. Špecifickosť priestoru predurčuje aj osadenstvo, ktorým budú predovšetkým "kultúry chtiví" ľudia.

Pokračovanie projektu:

Projekt má potenciál pokračovať aj v ďalších rokov a to postupným inštalovaním profesionálnejších architektonických prvkov a mobiliáru. Na pozemku je možné vytoriť aj priestor pre malé deti, ktorý v centrálnej mestskej zóne absentuje s výnimkou Námestia Š. N. Hýroša. V budúcnosti uvažovali občania o vytvorení spevnenej plochy z drevného materiálu napríklad v podobe trojstupňového "pódia".

 

Aktivity:

Inštalácia  mobiliáru

 

Výsadba zelene

Občania navrhli vysadiť v priestore zeleň, ktorá by zmäkčovala inak "tvrdý" urbánny priestor. Malo by ísť o výsadbu popri stenách a plote, kde bude potrebné naviezť zeminu. Ako druh výsadbového materiálu uvažovali občania použiť domáce trvalky, ktoré nevyžadujú veľkú starostlivosť a podporujú myšlienku permakultúry. Ide predovšetkým o rastliny typu Levanduľa lekárska, Šalvia lekárska, Mäta pieporná, Medovka lekárska, Yzop lekársky, Materina dúška a podobne. V priestore je možné v prípade záujmu vysádzať aj jednoročné rastliny, napríklad Nechtík lekársky, Aksamietnica rozložitá a iné domorodé rastliny neinvázneho typu. Zámerom výberu zvolenej výsadby je poukázať na nevhodnú výsadbu v centrálnej mestskej zóne, ktorá si vyžaduje veľa starostlivosti, veľa financií (viacnásobná výsadba počas jedného roka), cudzokrajné rastliny a atď.

Rozpočet:

600 EUR

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last