Preskoč na obsah

PRoject 2014 - Revitalizácia verejných športovísk - Plavisko

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Druhým športoviskom v meste Ružomberok, ktoré sa rozhodla participatívna komunita v roku 2014 aspoň symbolicky revitalizovať je verejné priestranstvo v okolí športovej haly na Plavisku, známej pod menom T 18. Špecifikom tohto priestoru je, že sa nachádza v tesnej blízkosti obytnej zóny, ale aj rieky Revúca. Umiestnenie a rozloha pozemku boli jedným z kľúčových dôvodov, prečo sa občania mesta rozhodli umiestniť pingpongový stôl práve sem. Okrem spomínanej športovej haly (T18), sa v jej blízkosti nachádza aj ďalšie basketbalové ihrisko a niekoľko lavičiek na sedenie. Napriek tomu považuje participatívna komunita toto priestranstvo za slabo využívané, nakoľko je jeho potenciál oveľa väčší. Nehovoriac o tom, že sa jedná o jedno z dvoch basketbalových ihrísk, ktoré sa v tejto mestskej časti (Plavisko) nachádzajú. Ak k ním ešte pripočítame „Detské dopravné ihrisko Mesta Ružomberok"  dostaneme úplný zoznam športovísk nachádzajúcich sa v tomto verejnom priestore. Zámerom projektu však bolo podporiť predovšetkým mládež (10+), ktorej sa na území Mesta Ružomberok pri práci s verejným priestorom nevenuje veľká pozornosť. Zámerom bolo túto situáciu zmeniť...

Participatívna komunita sa aj týmto malým zásahom snaží poukázať na väčší „problém". Týmto problémom je predovšetkým slabé využívaniu potenciálu verejných priestranstiev so silnou spoločenskou hodnotou. Predmetné územie takým bezpochyby je. Mesto Ružomberok už má vo svojich „archívoch" spracovanú projektovú dokumentáciu revitalizácie takmer celého nábrežia Revúcej na území mesta. S komisiou pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie sme sa bavili o možnosti zosúladenia drobných zásahov  v tejto lokalite s územným plánom a spracovanou dokumentáciou. Participatívna komunita navrhla, aby sa zatiaľ (kým mesto získa peniaze na väčšiu revitalizáciu), v priestore realizovali aspoň malé zásahy, ktoré budú v súlade s územný plánom mesta. Ako je nám z každodennej praxe známe, tie najdrahšie prvky a ich veľký počet nie sú zárukou zvládnutej revitalizácie či rekonštrukcie verejného priestoru. Vzorovým príkladom môže byť revitalizácia Madačovej ulice a vybudovanie oddychového areálu na Klačne. Jedným so zámerov činnosti participatívnej komunity je aj predfinovanie postupov revitalizácie verejných priestorov a realizácie projektov v meste. Niekedy môže byť menej viac...

 

Projektová dokumentácia

Názov projektu: Revitalizácia verejných športovísk - Plavisko

Predkladateľ projektu: Participatívna komunita - Ružomberok

Cieľ:

Zabezpečiť možnosť pre športovanie  a aktívne trávenie voľného času priamo v meste a bezplatne. Skvalitniť a diverzifikovať príležitosti športového vyžitia pre občanov a podporiť komunitné chápanie sídliska, kde občania trávia svoj voľný čas spolu vo verejnom priestore.   

Fotografie súčasného stavu a vizualizácie "revitalizácie"...

 

Cieľová skupina:

Primárnou cieľovou skupinou je mládež vo veku od 10 do 18 rokov, ktorá nemá v súčasnosti veľa možností ako tráviť voľný čas vo verejnom priestore, samozrejme ak nerátame návštevu pohostinstiev či inú, niekedy až kriminálnu činnosť.  Sekundárnou cieľovou skupinou sú vyššie vekové kategórie (18+).

Pokračovanie projektu:

Po dokončení prvej fázy projektu (osadenie športových prvkov), je možné ďalej pracovať na skvalitňovaní v prvom prípade starých prvkov (lavičky a odpadkové koše), ako aj nových prvkov - podložie pre stôl na stolný tenis, inštalácia stĺpov na tenis, nohejbal, či volejbal.

Aktivity:

  1. Osadenie stolu na stolný tenis (zloženie stola)
 

Rozpočet:

Rozpočet na projekt celkovo: 733.175 €

 

Stôl na stolný tenis: 542,26 €

Kovová sieťka na stôl: 56,47€

Doprava z ČR: 134,445 €

 

Fotografie z realizácie...

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last