Preskoč na obsah

PRoject 2014 - Inštalácia krbu - Doskočisko

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Jedným so základných zámerov participatívnej komunity v Ružomberku  v roku 2014 bola aj inštalácia pevného ohniska - záhradného krbu v prírodnom amfiteátri na Kalvárii na mieste Doskočiska. Občania mesta Ružomberok sa tak rozhodli predovšetkým z toho dôvodu, že v tejto oddychovej lokalite (celé územie Ružomberskej kalvárie) sa nenachádza ani jedno oficiálne miesto na kladenie ohňa. Ružomberčania tak zakladajú ohne na Kalvárii na vlastné riziko. Okrem toho, aj v samotnom prírodnom amfiteátri na Doskočisku už došlo niekoľkokrát k poškodzovaniu prírody  nekontrolovaným zakladaním nových a nových ohnísk (v blízkosti ovocných stromov, ale aj lavičiek). Ak sa na túto problematiku pozrieme z ešte širšej perspektívy, tak v Ružomberku s výnimkou Čutkovskej doliny neexistuje žiadne oficiálne miesto na zakladanie ohňov, ktoré by mohli využívať občania mesta. Ak si to porovnáme napríklad s okolím Bratislavy (Malé Karpaty), tak vidíme veľký rozdiel. Malé Karpaty sú posiate takýmito prvkami a miestami na spoločenské vyžitie v prírode. Samozrejme sme si vedomí, že v okolí Ružomberka sa nachádza veľmi vzácne prírodné dedičstvo a bohatstvo, no ignorovaním potreby „trávenia času v prírode pri ohni" sa tento Slovenský skvost vôbec neuchráni. Práve naopak je v ešte väčšom ohrození. Tento projekt chce ukázať vedeniu mesta, ako rozumne pracovať s takouto potrebou, ako ju naplniť bez ohrozenia prírody, alebo aspoň to, ako minimalizovať možnosť vzniku požiaru...

Cieľ:

Zabezpečiť možnosť pre aktívne trávenie voľného času aj v extraviláne mesta a bezplatne. Skvalitniť a diverzifikovať príležitosti rekreácie a oddychového vyžitia pre občanov a podporiť komunitné zveľaďovanie okrajových častí mesta, kde občania trávia svoj voľný čas spolu vo verejnom priestore.   

Fotografie súčasného stavu a vizualizácie "revitalizácie"...

 

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou sú všetci občania mesta Ružomberok, ktorí navštevujú túto lokalitu na Kalvárii, alebo okolo nej len prechádzajú. Priestor je voľne dostupný, preto predpokladáme, že ho využijú tak občania mesta Ružomberok ako aj jeho návštevníci, ktorí sa zdržujú v jeho extraviláne.

Pokračovanie projektu:

Po dokončení druhej fázy projektu (osadenie záhradného krbu), je možné ďalej pracovať na skvalitňovaní celého amfiteátru, napríklad zvyšovaním počtu miest na sedenie, vytvorením poloprirodzeného jazierka prostrednícvtom permakultúrneho prvku na zachytávanie dažďovej vody - swejlu. Okrem toho je možné pokračovať vybudovaním viacúčelového pódia, či vybudovaním osvetlenia napojeného na zabezpečený jednoduchý solárny systém. 

Aktivity:

Osadenie záhradného krbu

 

Rozpočet:

Rozpočet na projekt celkovo: 718 €

 

Betónový krb s bočnými stolíkmi                610 €

Dovoz (200 km)                                            53 €

Zemina                                                           30 €

Vyvezenie krbu a zeminy  (váha: 2 t)           25 €

 

Fotografie z realizácie

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last