Preskoč na obsah

Participatívny rozpočet pre Ružomberok - pilotný projekt - harmonogram

Autor/ka: Albín Bella

Participatívna (tematická) komunita Ružomberok 2012

V priebehu roka 2012 sa občania na stretnutiach venovali nasledovným témam:

a)     Zelené mesto – environmentálne problémy a ekologické fungovanie mesta

b)     Mládež – problematika detských ihrísk a skúšobní pre mládežnícke kapely

V roku 2013 spúšťame pilotný projekt PR pre RK, ktorého priebeh bude vyzerať nasledovne:

 

Február - marec 2013 [1]

Formovanie participatívnej komunity (PK)

Princípy fungovania PK:

PK združuje občanov a občianky, ktorí sa zaujímajú o konkrétnu tému a chcú sa zapájať v danej oblasti na základe týchto princípov:

1.      Otvorenosť:

- do PK môže vstúpiť a zapájať sa ktokoľvek, kto žije v Ružomberku a prejaví záujem;

- stretnutia PK prebiehajú v pravidelných intervaloch a informácia o stretnutiach sa zverejňuje vopred na stránke participatívneho stromu Ružomberok;

            2.     Transparentnosť:

- rozhodnutia PK sa prijímajú len na stretnutiach na základe dohody; ak sa nepodarí dospieť k dohode, je možné hlasovať;

- rozhodnutia a priebeh stretnutia sa zverejňujú;

 

Marec – apríl 2013 

Fungovanie PK

Počas pravidelných stretnutí PK sa navrhnú ťažiskové body a ciele práce PK [2], pripravia projektové zámery a zvolia dvaja delegáti, ktorí budú PK zastupovať na verejných zvažovaniach,

Výstupy z fungovania PK:

Databáza (1) projektových zámerov [3] a (2) nedostatkov a problémov;

Projektové zámery sa zameriavajú na dve oblasti:

a/Zvýšenie participácie občanov na verejnom živote - prostredníctvom projektu sa pre občanov Ružomberku vytvárajú širšie možnosti zapájať sa do verejného života a do fungovania samosprávy;

b/Skvalitnenie služieb samosprávy a mestského prostredia - projekt skvalitňuje, približuje alebo dopĺňa služby poskytované mestom Ružomberok;

 

Apríl - máj 2013

Výber projektových zámerov na realizáciu

PK vytvorí minimálne šesť projektových zámerov.

Rozhodnutie o tom, ktoré projekty, resp. projekt sa bude realizovať, sa uskutoční na základe:

1.      Verejného zvažovania delegátov pracovných skupín a

2.      Internetového hlasovania občanov a občianok mesta Ružomberok

Vážený pomer týchto rozhodnutí je: verejné zvažovanie 90 a internetové hlasovanie 10;

 

Máj 2013

Vyhotovenie komplexnej projektovej dokumentácie a jej predloženie na schválenie mestskému zastupiteľstvu

 

Jún – december 2013

Realizácia vybraných projektov, resp. vybraného projektu

(Zapojenie delegátov PK do práce komisií zastupiteľstva)

 

September – december 2013

Príprava predbežných návrhov a projektov PK pre rok 2014 a ich prezentácia na komisiách mestskej samosprávy. Návrh finančnej čiastky na PR pre RK v roku 2014.

 

Autor: Peter Nedoroščík a Albín Bella (OZ Utopia a OZ Tvorivý Rozvoj)[1] Časový harmonogram má orientačný charakter

[2] Jednotlivé ťažiskové body a ciele PK sú zverejnené na stránke: pr.ruzomberok.sk

[3] Projektové zámery sa predkladajú v šablóne, ktorá zahŕňa: ciele projektu, finančný odhad a účasť PK na jeho realizácii;

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last