Vitajte v sekcii participatívnej pracovnej skupiny ZELENÉ MESTO

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Participatívna pracovná skupina ZELENÉ MESTO (ďalej len PPSZM) vznikla na podnet občanov, ktorí sa zaujímajú o problematiku spravovania zelene, ochrany prírody, ekologickej dopravy a odpadového hospodárstva v meste Ružomberok. Našim cieľom je zviditeľňovať otázky tykajúce sa „zeleného" fungovania nášho mesta. Mesto Ružomberok je „preslávené" svojou vysokou prašnosťou ovzdušia, nakoľko už niekoľko rokov patrí medzi najprašnejšie mestá na Slovensku. Je dôležité, aby sa aj občania pričinili o zlepšenie životného prostredia (ŽP) v meste. Mestská samospráva má na starosti aj správu mestskej zelene, odpadu či dopravy a našou úlohou bude podávať návrhy, ktoré by zlepšovali alebo dopĺňali jej služby.

Čítať ďalej...

NOVINKY

Verejná požičovňa bicyklov 2015: Montáž cykloboxu - participatívna komunita Ružomberok

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Verejná požičovňa bicyklov je projekt participatívnej komunity Ružomberok, ktorý vznikol v pilotnom roku 2013. Participatívna komunita vtedy ešte nemala personálne kapacity na vybudovanie cykloboxu a tak sa realizácia projektu odsunula na neskorší termín. Participatívna komunita zatiaľ realizovala technicky jednoduchšie prvky. Počas tohto roku sa však podarilo zrealizovať väčšinu pôvodných projektov a tak sa na rad dostala aj verejná požičovňa bicyklov. Participatívnej komunite sa do konca roka 2015 podarilo vytvoriť najdôležitejšiu časť požičovne: CYKLOBOX. 

Čítať ďalej...

Doskočisko 2015: Montáž ochranných sietí na ovocné stromy a kríky - participatívna komunita Ružomberok

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Výsadba ovocných stromov je samostatnou kapitolou participatívneho rozpočtu v Ružomberku. Participatívna komunita sa snaží o navrátenie úžitkových stromov do katastrálneho územia mesta, či už v intraviláne, alebo extraviláne. Občania mesta Ružomberok chcú zachovávať domorodý ráz výsadby a zároveň poukázať na fakt, že ovocné stromy vždy boli súčasťou mesta a jeho blízkeho okolia. Tento rok prišla na rad aj montáž ochranných sietí. 

Čítať ďalej...

FotoAnalýza využívania mobiliáru v meste - Ružomberok

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Fotografie nevyužívaného mobiliáru v meste...

Čítať ďalej...

Kostol všetkých svätých - Ružomberok a okolie - Beautiful point 3

Autor/ka: Albín Bella

V katastrálnom území obce Ludrová, v lokalite Kút, sa nachádza opevnený gotický kostol Všetkých svätých z 13. storočia so vzácnymi freskami z 15. storočia. Je súčasťou Liptovského múzea v Ružomberku.

Presný časový údaj o vzniku kostola neexistuje, ale historici a reštaurátori jeho vznik datujú do druhej polovice 13. storočia. Nakoľko ide o staré patrocínium, a v danom objekte sú použité ešte románske a ranogotické architektonické prvky, mohol by sa datovať i do prvej polovice 13. storočia. Reštaurátorský prieskum pod vedením Ing. arch. Juraja Matáka zistil, že svätyňa bola postavená spolu so sakristiou. Táto sakrálna pamiatka reprezentuje tzv. kolonizačný typ kostola, čiže kostol s pravouhlým presbytériom štvorcového pôdorysu, obdĺžnikovou loďou a sakristiou pristavanou k svätyni z jej severnej strany. Najstaršie architektonické časti kostola sa nachádzajú vo svätyni, a to: štrbinové okno na východnej stene, južné okno s poloblúkovým ukončením a rebrá klenby, ktoré zaujmú svojou jednoduchosťou, klinovým profilom a absenciou akýchkoľvek sediel alebo podstavcov. K mladším častiam kostola patrí južná bočná loď a veža kostola na jeho západnej strane. Prestavba bola realizovaná v druhej polovici 15. storočia. Pôvodný západný vstup zamurovali a ako nový, hlavný, vstup do kostola slúžil neskorogotický sedlový portál. Veža bola zvýšená vďaka renesančnej úprave v 17. storočí, čo dosvedčuje i sgrafito na jej okrajoch. Kostol obkolesuje renesančný múr, ktorý bol neskor v 19. storočí zastrešený šindľovou strieškou. Vstupná brána je postavená v klasicistickom štýle a na kovanej železnej bráne sa nachádzajú iniciály mien a priezvisk Mórica a Petronely Rakovských.

Čítať ďalej...

Na bicykli za krásami Ružomberka...

Autor/ka: Albín Bella

...je názov projektu, ktorého cieľom je vybudovať verejnú požičovňu bicyklov v meste Ružomberok. Mesto Ružomberok patrí medzi najprašnejšie mestá na Slovensku. Denne prejde cez mesto 15 000 áut. Okrem toho sa v meste nachádza aj firma Mondi SCP a.s., ktorá tiež nesie dvoj podieľ na prašnosti. Keď k tomu ešte pridáme zlé urbanistické rozloženie priemyselných zón, ktoré sa vo viacerých prípadoch nachádzajú v tesnej blízkosti obytných zón, dostaneme veľmi vysoké čísla prašnosti v meste. Všetky tieto faktory dopomáhajú k zhoršenému ovzdušiu v Ružomberku. Rekordným sa stal rok 2011 kedy v meste namerali počas 143 dní prekročený povolený limit prašnosti. Minulý rok sa číslo týkajúce meraní prekročenia limitu prašnosti v meste znížilo približne o polovicu, aj keď to bolo s vysokou pravdepodobnosťou zapríčinené ("nezavinenou") poruchou merača. Preto je hlavným zámerom projektu propagácia environmentálnej dopravy v meste.

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 15.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

V sobotu 15. 6.  sa uskutočnilo ďaľšie stretnutie participatívnej komunity Ružomberok. Cieľom stretnutia bolo bližšie definovať projektové zámery od občanov v roku 2013. Na stretnutí sme preberali tri témy:

1. Verejná požičovna bicyklov

2. Revitalizácia predstaničného územia

3. Cyklochodník: Stanica - KU

Na stretnutí mala najväčšie zastúpenie pracovná skupina Zelené mesto, to sa však výrazne nepričinilo k úzkemu profilovaniu témy a preberali saja urbánne a kultúrne zásahy v tomto priestore. Všetkým zúčastneným bolo jasné, že jednotlivé zásahy budú na seba nadväzovať a preto je potrebné chápať jednotlivé aktivity ako komplementárne (dopĺňajúce sa). Občania dospeli k nasledovným záverom...

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 1.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Dňa 1.6. 2013 sa v Bjornsonovom dome na Námestí Slobody č. 10 v Ružomberku stretli všetky pracovné skupiny, ktoré sa zapájajú do projektu "Participatívny rozpočet v Ružomberku". Cieľom ich stretnutia bolo odštartovanie záverečnej fázy participatívneho mechanizmu, ktorým je vytvorenie projektových zámerov. Projektové zámery sa následne prehodnotia prostredníctvom verejného zvažovania. Na tomto  stretnutí sa odprezentujú všetky projektové zámery a umožní sa občanom pripieť ich "hlasom". Potom a vyberie sa jeden z nich ten, ktorý bude najviac spĺňať idey projektu. Následne prebehne internetové hlasovanie, kvôli všeobecnému prehľadu vôle občanov a nakoniec sa projketový zámer, ktorý zísak najväčšiu podporu predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie a verejné obstarávanie. Na stretnutí sa občania dohodli, že vyvoria projektové zámery, ktoré budú zahŕňať potreby všetkých participatívnych pracovných skupín a skvalitnnia služby, ktoré v súčasnoti poskytuje mestská samospráva občanom. Prinášame vám priebežné navrhy týchto projektových zámerov.

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia - 6.4. 2013 - ZELENÉ MESTO a URBANIZMUS

Autor/ka: Albín Bella

Uplynulý týždeň prebehlo v Björnsonovom dome ďalšie stretnutie občanov (zúčastnilo sa ho 17 občanov) mesta Ružomberok, ktorí sa zapájajú do procesu Participatívneho rozpočtu (PR) v Ružomberku. Stretnutie (sobota 6.4. 2013) bolo špecifické tým, že sa ho zúčastnili zástupcovia dvoch participatívnych pracovných skupín (PPS), konkrétne Zeleného mesta a Urbanizmu. Tentokrát ich spájala viac ako len snaha zapojiť sa do projektu PR, pretože ústrednou témou stretnutia bola pripravovaná revitalizácia "Mariánskeho námestia", ktorá sa týka obidvoch PPS, nakoľko sa v tomto priestore uvažuje (v prvej fáze) nad inštaláciou drobnej architektúry a výsadbou zelene. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca ÚHA Ing.arch. Pavol Šrankota, ktorý odprezentoval pracovnú štúdiu, na základe ktorej sme sa občanov pýtali na ich predstavy a podnety týkajúce sa budúcej podoby odychovej zóny Majere, resp. Mariánskeho námestia. Prostredníctvom facilitácie participatívneho procesu sa ku slovu dostali všetci zúčastnení občania a tu vám prinášame ich podnety.

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia - 23.3. 2013 - ZELENÉ MESTO

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Dňa 23.3. 2013 sa uskutočnilo v Björnsonovom dome ďalšie stretnutie participatívnej pracovnej skupiny Zelené mesto (PPSZM). Na stretnutí sa zúčastnilo 7 ľudí. Ústrednou témou stretnutia bola pripravovaná revitalizácia "Mariánskeho námestia". Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca Útvaru hlavného  architekta (ÚHA) Ing. arch. Pavol Šrankota, ktorý občanom odprezentoval "pracovnú štúdiu" Mariánskeho námestia.   

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia - 9.3.2013 - ZELENÉ MESTO

Autor/ka: Albín Bella

Na stretnutie participatívnej pracovnej skupiny (PPS) Zelené mesto prišlo 15 občanov. Preberali sme možnosť aktívnej participácie občanov pri investičných akciách. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia OZ OODL, s ktorými sme sa dohodli na spolupráci. Zhodli sme sa, že v prípade potreby bude vhodné kooperovať a vytvárať spoločné aktivity v meste. Ďalej sme na stretnutí preberali kompostovanie v meste a zvolený spôsob mestskej samosprávy, ktorý považujeme za nevhodný. Padli aj návrhy týkajúce sa ekologickej formy prepravy (bicykle a električka) ako aj návrhy týkajúce sa vybudovanie verejných permakultúrnych záhrad v centre mesta.

Čítať ďalej...

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj
Čítať ďalej...

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj
Čítať ďalej...