Participatívna pracovná skupina - URBANIZMUS - manifest

Autor/ka: Albín Bella

Udalosti (nielen) poslednej doby potvrdili nevyhnutnosť zvýšenej občianskej angažovanosti v otázkach územného plánovania a ďalšieho rozvoja mesta. Strata záujmu verejnosti o participáciu na formovaní verejného priestoru nahráva rôznym záujmovým skupinám a lobistom, ktorých ciele sú spravidla v prudkom rozpore s obrazom „mesta pre ľudí".

Pri tejto príležitosti sa občianske združenie Tvorivý Rozvoj v spolupráci s participatívnou pracovnou skupinou Urbanizmus v meste rozhodli zorganizovať sériu podujatí zameranú na komunikáciu s občanmi, či už formou verejných stretnutí a prezentácii, alebo aktivitami priamo vo verejnom priestore, zameranými na aktívny zber informácií a „dynamické verejné zvažovanie" .

Čítať ďalej...

ZÁPISY Z PRACOVNÝCH STRETNUTÍ

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 15.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

V sobotu 15. 6.  sa uskutočnilo ďaľšie stretnutie participatívnej komunity Ružomberok. Cieľom stretnutia bolo bližšie definovať projektové zámery od občanov v roku 2013. Na stretnutí sme preberali tri témy:

1. Verejná požičovna bicyklov

2. Revitalizácia predstaničného územia

3. Cyklochodník: Stanica - KU

Na stretnutí mala najväčšie zastúpenie pracovná skupina Zelené mesto, to sa však výrazne nepričinilo k úzkemu profilovaniu témy a preberali saja urbánne a kultúrne zásahy v tomto priestore. Všetkým zúčastneným bolo jasné, že jednotlivé zásahy budú na seba nadväzovať a preto je potrebné chápať jednotlivé aktivity ako komplementárne (dopĺňajúce sa). Občania dospeli k nasledovným záverom...

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 1.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Dňa 1.6. 2013 sa v Bjornsonovom dome na Námestí Slobody č. 10 v Ružomberku stretli všetky pracovné skupiny, ktoré sa zapájajú do projektu "Participatívny rozpočet v Ružomberku". Cieľom ich stretnutia bolo odštartovanie záverečnej fázy participatívneho mechanizmu, ktorým je vytvorenie projektových zámerov. Projektové zámery sa následne prehodnotia prostredníctvom verejného zvažovania. Na tomto  stretnutí sa odprezentujú všetky projektové zámery a umožní sa občanom pripieť ich "hlasom". Potom a vyberie sa jeden z nich ten, ktorý bude najviac spĺňať idey projektu. Následne prebehne internetové hlasovanie, kvôli všeobecnému prehľadu vôle občanov a nakoniec sa projketový zámer, ktorý zísak najväčšiu podporu predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie a verejné obstarávanie. Na stretnutí sa občania dohodli, že vyvoria projektové zámery, ktoré budú zahŕňať potreby všetkých participatívnych pracovných skupín a skvalitnnia služby, ktoré v súčasnoti poskytuje mestská samospráva občanom. Prinášame vám priebežné navrhy týchto projektových zámerov.

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia - 6.4. 2013 - ZELENÉ MESTO a URBANIZMUS

Autor/ka: Albín Bella

Uplynulý týždeň prebehlo v Björnsonovom dome ďalšie stretnutie občanov (zúčastnilo sa ho 17 občanov) mesta Ružomberok, ktorí sa zapájajú do procesu Participatívneho rozpočtu (PR) v Ružomberku. Stretnutie (sobota 6.4. 2013) bolo špecifické tým, že sa ho zúčastnili zástupcovia dvoch participatívnych pracovných skupín (PPS), konkrétne Zeleného mesta a Urbanizmu. Tentokrát ich spájala viac ako len snaha zapojiť sa do projektu PR, pretože ústrednou témou stretnutia bola pripravovaná revitalizácia "Mariánskeho námestia", ktorá sa týka obidvoch PPS, nakoľko sa v tomto priestore uvažuje (v prvej fáze) nad inštaláciou drobnej architektúry a výsadbou zelene. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca ÚHA Ing.arch. Pavol Šrankota, ktorý odprezentoval pracovnú štúdiu, na základe ktorej sme sa občanov pýtali na ich predstavy a podnety týkajúce sa budúcej podoby odychovej zóny Majere, resp. Mariánskeho námestia. Prostredníctvom facilitácie participatívneho procesu sa ku slovu dostali všetci zúčastnení občania a tu vám prinášame ich podnety.

Čítať ďalej...

UDIALO SA V RUŽOMBERKU

Verejná prezentácia urbanistických štúdií mesta Ružomberok - vol. 2

Autor/ka: Mestská televízia Ružomberok

Čítať ďalej...

Architektúra a urbanizmus v Ružomberku

Autor/ka: Mestská televízia Ružomberok

Čítať ďalej...

Verejná prezentácia urbanistických štúdií mesta Ružomberok - vol. 1

Autor/ka: Mestská televízia Ružomberok

 

Čítať ďalej...

Späť

Mesto a jeho (kon)text... kam sa podeli ľudia?

TRHOVISKO...v súčasnosti asi najpodstatnejšia časť mesta. Samozrejme nehovorím o jednej či dvoch budovách, alebo miestach. Mám na mysli jeho nespočetné formy a transmutácie v podobe obrovských nákupných centier typu AUPARK, EUROVEA, či RIVER PARK, a nielen to. trhovisko je zosobnením obchodu a výmeny tovaru. A práve tieto ukazovatele sa stali v dnešnej dobe dominantné. Kapitalizmus sa implementoval takmer na všetky úrovne: štátna správa, podnikateľská sféra, rodina a dokonca virtuálny svet (internet).

Ekonomické ukazovatele sú dôležité pri reforme školstva, pri lákaní investorov a dnes už aj pri výchove detí. Mesto sa tak ako celok stáva veľkým trhoviskom, ktoré sa pokúša o neustály ekonomický rast. Dnes nejde o to, aby sa prostredníctvom práce a obchodu podarilo naplniť základné potreby obyvateľov mesta. Cieľom je schopnosť vyrábať a produkovať viac, čo najviac. Mesto, ktorému sa podarí čo najväčší boom produkcie je uznávané ako idol. Mesto je miestom kde sa jednotlivci môžu jednoduchšie predať. Predať svoju prácu, aby tak aspoň z časti naplnili svoje základné potreby. Veľké množstvo obchodov a predávaných služieb, patrí popri budovách k základným dominantám súčasného mesta. Premnohých ľudí znamená mesto práve len možnosť výhodne a veľa nakúpiť. Kvalita nie je až taká dôležitá (príklad: Made in China).

Dnes je aktívna participácia občanov pri správe mesta nielen ojedinelou záležitosťou, ale dokonca nežiadúcim trendom. Redistribúcia moci a správy služieb je viac než len opovážlivá. Je podozrivá. Cieľom nie je transparentné hospodárenie, ale ekonomický rast. Mesto svojich obyvateľov neuspokojuje, ale používa. Kto vie, koľko ľudí by bývalo v meste, keby dokázalo naplniť svoje potreby mimo neho. Je pravda, že v súčasnosti žije už vyše polovica ľudí v mestách, ale pýtajme sa prečo?

Pokiaľ ide o samotný priestor trhoviska, môžem len povedať, že je veľmi dôležitý. No zároveň je dôležité, akou formou bude trhovisko fungovať a čo bude jeho cieľom. Výmena tovaru je dôležitá vec. Zabezpečuje tak možnosť naplniť rôznorodé potreby aj popri určitej špecializácii výroby. Asi len ťažko by si každý vyrobil všetko čo potrebuje na pokojný a príjemný život, sám. Preto idea výmeny tovaru je pre nás nesmierne dôležitá. Nesmieme však zabúdať na to, že cieľom tu je ešte stále napĺňanie základných potrieb a nemám na mysli len tie materiálne, fyziologické, ale aj tie, ktoré rozvíjajú ľudského ducha (Marxov princíp ekonomickej základne a duchovnej nadstavby). Pokiaľ je však cieľom obchodu akumulácia kapitálu, ľudia sú dôležitý len ako pracovná sila. Ich voľný čas sa mení na nadprácu, aby tak produkovali nadhodnotu v zmysle kapitálu. Mnohí si myslia, že dnes to ani inak fungovať nemôže. Lebo takto to aspoň ako tak funguje.

Je to však omyl. TINA Thatcher je len kapitalistický klam. Existujú ALTERNATÍVY! A my by sme ich mali nielen vidieť, ale ich aj podrobovať analýze a následne ich aplikovať. Zásadne by sa tým zmenil aj pohľad na mesto a jeho funkciu. Jednou z takých možností je napríklad: PERMAKULTÚRA...emoticon