Participatívna pracovná skupina - URBANIZMUS - manifest

Autor/ka: Albín Bella

Udalosti (nielen) poslednej doby potvrdili nevyhnutnosť zvýšenej občianskej angažovanosti v otázkach územného plánovania a ďalšieho rozvoja mesta. Strata záujmu verejnosti o participáciu na formovaní verejného priestoru nahráva rôznym záujmovým skupinám a lobistom, ktorých ciele sú spravidla v prudkom rozpore s obrazom „mesta pre ľudí".

Pri tejto príležitosti sa občianske združenie Tvorivý Rozvoj v spolupráci s participatívnou pracovnou skupinou Urbanizmus v meste rozhodli zorganizovať sériu podujatí zameranú na komunikáciu s občanmi, či už formou verejných stretnutí a prezentácii, alebo aktivitami priamo vo verejnom priestore, zameranými na aktívny zber informácií a „dynamické verejné zvažovanie" .

Čítať ďalej...

ZÁPISY Z PRACOVNÝCH STRETNUTÍ

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 15.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

V sobotu 15. 6.  sa uskutočnilo ďaľšie stretnutie participatívnej komunity Ružomberok. Cieľom stretnutia bolo bližšie definovať projektové zámery od občanov v roku 2013. Na stretnutí sme preberali tri témy:

1. Verejná požičovna bicyklov

2. Revitalizácia predstaničného územia

3. Cyklochodník: Stanica - KU

Na stretnutí mala najväčšie zastúpenie pracovná skupina Zelené mesto, to sa však výrazne nepričinilo k úzkemu profilovaniu témy a preberali saja urbánne a kultúrne zásahy v tomto priestore. Všetkým zúčastneným bolo jasné, že jednotlivé zásahy budú na seba nadväzovať a preto je potrebné chápať jednotlivé aktivity ako komplementárne (dopĺňajúce sa). Občania dospeli k nasledovným záverom...

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 1.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Dňa 1.6. 2013 sa v Bjornsonovom dome na Námestí Slobody č. 10 v Ružomberku stretli všetky pracovné skupiny, ktoré sa zapájajú do projektu "Participatívny rozpočet v Ružomberku". Cieľom ich stretnutia bolo odštartovanie záverečnej fázy participatívneho mechanizmu, ktorým je vytvorenie projektových zámerov. Projektové zámery sa následne prehodnotia prostredníctvom verejného zvažovania. Na tomto  stretnutí sa odprezentujú všetky projektové zámery a umožní sa občanom pripieť ich "hlasom". Potom a vyberie sa jeden z nich ten, ktorý bude najviac spĺňať idey projektu. Následne prebehne internetové hlasovanie, kvôli všeobecnému prehľadu vôle občanov a nakoniec sa projketový zámer, ktorý zísak najväčšiu podporu predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie a verejné obstarávanie. Na stretnutí sa občania dohodli, že vyvoria projektové zámery, ktoré budú zahŕňať potreby všetkých participatívnych pracovných skupín a skvalitnnia služby, ktoré v súčasnoti poskytuje mestská samospráva občanom. Prinášame vám priebežné navrhy týchto projektových zámerov.

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia - 6.4. 2013 - ZELENÉ MESTO a URBANIZMUS

Autor/ka: Albín Bella

Uplynulý týždeň prebehlo v Björnsonovom dome ďalšie stretnutie občanov (zúčastnilo sa ho 17 občanov) mesta Ružomberok, ktorí sa zapájajú do procesu Participatívneho rozpočtu (PR) v Ružomberku. Stretnutie (sobota 6.4. 2013) bolo špecifické tým, že sa ho zúčastnili zástupcovia dvoch participatívnych pracovných skupín (PPS), konkrétne Zeleného mesta a Urbanizmu. Tentokrát ich spájala viac ako len snaha zapojiť sa do projektu PR, pretože ústrednou témou stretnutia bola pripravovaná revitalizácia "Mariánskeho námestia", ktorá sa týka obidvoch PPS, nakoľko sa v tomto priestore uvažuje (v prvej fáze) nad inštaláciou drobnej architektúry a výsadbou zelene. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca ÚHA Ing.arch. Pavol Šrankota, ktorý odprezentoval pracovnú štúdiu, na základe ktorej sme sa občanov pýtali na ich predstavy a podnety týkajúce sa budúcej podoby odychovej zóny Majere, resp. Mariánskeho námestia. Prostredníctvom facilitácie participatívneho procesu sa ku slovu dostali všetci zúčastnení občania a tu vám prinášame ich podnety.

Čítať ďalej...

UDIALO SA V RUŽOMBERKU

Verejná prezentácia urbanistických štúdií mesta Ružomberok - vol. 2

Autor/ka: Mestská televízia Ružomberok

Čítať ďalej...

Architektúra a urbanizmus v Ružomberku

Autor/ka: Mestská televízia Ružomberok

Čítať ďalej...

Verejná prezentácia urbanistických štúdií mesta Ružomberok - vol. 1

Autor/ka: Mestská televízia Ružomberok

 

Čítať ďalej...

Späť

Mesto a jeho (kon)text... PERMAKULTÚRA...

Prejdime teda k jednej z alternatív fungovania mesta, ktorou je PERMAKULTÚRA.
V skratke sa ale najprv pokúsim upresniť čo to permakultúra vôbec je. Keď sa na to pýtam ľudí, ktorí o tom niečo už počuli, väčšinou sa dopátram k niečomu takému ako dizajn záhrad, alebo princíp ako správne pestovať jedlé plodiny. Nieže by to nebola z časti pravda, ale takáto definícia je len partikulárna a tým poškodzuje celú ideu permakultúry, pretože neukazuje asi to najdôležitejšie na celom permakultúrnom systéme - jeho komplexnosť. Ak by som sa mal vyjadriť a zároveň tým upraviť vyššie spomínané definície vychádzal by som najprv z etymológie slova permakultúra. Bill Mollison ako jeden z ľudí, ktorí tieto princípy rozširovali hovorili o "trvalom poľnohospodárstve" z anglického Permanent Agriculture, teda o permakultúre - Permaculture.

Áno je pravda, že na začiatku stálo poľnohospodárstvo, nakoľko Mollisona a iných trápilo predovšetkým to, že v súčasnosti máme technológie na to, aby sme zabezpečili jedlo pre všetkých ľudí na planéte, ale aj tak sa väčšina ľudí stále borí s jednou zo základných potrieb - potravou. Navyše v minulom storočí ľudia zahodili za hlavu tisícročné tradície a vedomosti ohľadne obrábania pôdy a začali pestovať jedlo monokultúrne, so zameraním na akumuláciu kapitálu. Prestalo im záležať aké kvalitné jedlo vyprodukujeme a zamerali sa na kvantitu - ako veľa ho vyprodukujeme. Pridali sa k tomu postreky a chemické prípravky na "ošetrovanie" a silno deštruktívne jedlo bolo na svete.

Mollison sa však rozhodol inak, rozhodol sa nezahodiť tisícročné skúsenosti našich predkov v oblasti poľnohospodárstva, ale naopak využíval ich, zdokonaľoval na základe vlastných pozorovaní a výskumov a dotváral tak komplexný systém koexistovania človeka s prírodou.

Pripájam základné dokumentárne filmy o permakultúre:
prvé je priamo od Billa Mollisona - Permakultura (1991) (CZ)

druhé je o hospodárení Seppa Holzera - rakúskeho permakultúrnika - Permakultura - farmaření s přírodou CZ titulky(Permaculture Farming with Nature)

Ak by som sa teda vrátil k vymedzeniu pojmu permakultúra, je dôležité povedať, že je to systém,ktorý umožňuje človeku existovať s prírodou tak, že obidve entity tejto interakcie sa chápu ako rovnocenné a zároveň komplementárne - dopĺňajúce sa. Nejde v nej o to ako vyťažiť s prírody maximum, ale o to, ako fungovať s prírodou tak, aby bola naša kultúra nie protiprírodná (pojem používaný prof. Šmajsom - český ekofilozof), ale naopak s prírodou spolupracujúca a trvale udržateľná. Komplexnosť tohto systému je naozaj prepracovaná a stále sa dopracúva, nakoľko sa stále vytvárajú nové aplikácie v závislosti od upravovaných lokalít. V čom spočíva permakultúrna komplexnosť? Je to jednoduché. Prepája všetky úrovne pôsobenia človeka a dáva ich do súladu s fungovaním celej biosféry GAIA (pojem používaný Jamesom Lovelockom - ekofilozof).

Pôsobenie permakultúry sa tak rozšírilo z pestovania jedlých plodín na navrhovanie komplexných dizajnov krajiny, toho ako má daná lokalita získavať energiu z prírody a prírodných zdrojov, aké domy by sa tu mali stavať, z akých materiálov, aké plodiny a nielen jedlé, ale aj inak úžitkové, by sme mali pestovať, tiež ako by mala fungovať správna biofarma, alebo družstvo no a pokiaľ ide o mesto, ale platí to aj pre menšie a väčšie ľudské celky (dedina, resp. štát a únie), tak permakultúra analyzuje aj spracovanie odpadov, dopravu, obchod a výmenu tovaru, ako aj rovnako dôležité komunitné fungovanie ľudí žijúcich v danom priestore.

Pokúsim sa teda opäť len postupne naznačiť ako je možné aplikovať permakultúrny systém v meste, ako ho môžeme prepojiť s inými projektami napríklad participatívnej demokracie (mechanizmus participatívneho rozpočtu), a vytvárať tak komplexný alternatívny systém k súdobému kapitalizmu. Postupne sa tu pokúsim ukázať možnosti ako riešiť základné otázky mesta a jeho fungovania z pohľadu permakultúry.

Pôjde predovšetkým o tieto základné oblasti:
1. získavanie a produkovanie energie v meste - energetická sebestačnosť mesta
2. stavba obytných a úžitkových budov a zón - ekologické stavby a architektúra
3. pestovanie a produkcia jedla a iných úžitkových plodín - biofarmy a družstvá, diverzita mestskej krajiny
4. zabezpečenie dopravy v meste - ekologická a trvale udržateľná doprava
5. spracovanie odpadov v meste - separácia a recyklácia odpadu, rozumná (ne)produkcia odpadu
6. obchod a výmena tovaru, služieb - Lets, participatívny rozpočet a iné možnosti komunitného spravovania kapitálu
7. utváranie komunitného priestoru - edukácia obyvateľstva v oblasti vzájomnej koexistencie ľudí a prírody.

Pripájam aj základné dokumenty o permakultúre v meste...

NYC Gardens Urban Permaculture 1 (Bill Mollison - Global Gardener)

Urban Permaculture Strategies - Pt2

Urban Permaculture Strategies - Pt3

Urban Permaculture Strategies - Pt4

emoticon

Ďalej