Participatívna pracovná skupina - URBANIZMUS - manifest

Autor/ka: Albín Bella

Udalosti (nielen) poslednej doby potvrdili nevyhnutnosť zvýšenej občianskej angažovanosti v otázkach územného plánovania a ďalšieho rozvoja mesta. Strata záujmu verejnosti o participáciu na formovaní verejného priestoru nahráva rôznym záujmovým skupinám a lobistom, ktorých ciele sú spravidla v prudkom rozpore s obrazom „mesta pre ľudí".

Pri tejto príležitosti sa občianske združenie Tvorivý Rozvoj v spolupráci s participatívnou pracovnou skupinou Urbanizmus v meste rozhodli zorganizovať sériu podujatí zameranú na komunikáciu s občanmi, či už formou verejných stretnutí a prezentácii, alebo aktivitami priamo vo verejnom priestore, zameranými na aktívny zber informácií a „dynamické verejné zvažovanie" .

Čítať ďalej...

ZÁPISY Z PRACOVNÝCH STRETNUTÍ

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 15.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

V sobotu 15. 6.  sa uskutočnilo ďaľšie stretnutie participatívnej komunity Ružomberok. Cieľom stretnutia bolo bližšie definovať projektové zámery od občanov v roku 2013. Na stretnutí sme preberali tri témy:

1. Verejná požičovna bicyklov

2. Revitalizácia predstaničného územia

3. Cyklochodník: Stanica - KU

Na stretnutí mala najväčšie zastúpenie pracovná skupina Zelené mesto, to sa však výrazne nepričinilo k úzkemu profilovaniu témy a preberali saja urbánne a kultúrne zásahy v tomto priestore. Všetkým zúčastneným bolo jasné, že jednotlivé zásahy budú na seba nadväzovať a preto je potrebné chápať jednotlivé aktivity ako komplementárne (dopĺňajúce sa). Občania dospeli k nasledovným záverom...

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 1.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Dňa 1.6. 2013 sa v Bjornsonovom dome na Námestí Slobody č. 10 v Ružomberku stretli všetky pracovné skupiny, ktoré sa zapájajú do projektu "Participatívny rozpočet v Ružomberku". Cieľom ich stretnutia bolo odštartovanie záverečnej fázy participatívneho mechanizmu, ktorým je vytvorenie projektových zámerov. Projektové zámery sa následne prehodnotia prostredníctvom verejného zvažovania. Na tomto  stretnutí sa odprezentujú všetky projektové zámery a umožní sa občanom pripieť ich "hlasom". Potom a vyberie sa jeden z nich ten, ktorý bude najviac spĺňať idey projektu. Následne prebehne internetové hlasovanie, kvôli všeobecnému prehľadu vôle občanov a nakoniec sa projketový zámer, ktorý zísak najväčšiu podporu predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie a verejné obstarávanie. Na stretnutí sa občania dohodli, že vyvoria projektové zámery, ktoré budú zahŕňať potreby všetkých participatívnych pracovných skupín a skvalitnnia služby, ktoré v súčasnoti poskytuje mestská samospráva občanom. Prinášame vám priebežné navrhy týchto projektových zámerov.

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia - 6.4. 2013 - ZELENÉ MESTO a URBANIZMUS

Autor/ka: Albín Bella

Uplynulý týždeň prebehlo v Björnsonovom dome ďalšie stretnutie občanov (zúčastnilo sa ho 17 občanov) mesta Ružomberok, ktorí sa zapájajú do procesu Participatívneho rozpočtu (PR) v Ružomberku. Stretnutie (sobota 6.4. 2013) bolo špecifické tým, že sa ho zúčastnili zástupcovia dvoch participatívnych pracovných skupín (PPS), konkrétne Zeleného mesta a Urbanizmu. Tentokrát ich spájala viac ako len snaha zapojiť sa do projektu PR, pretože ústrednou témou stretnutia bola pripravovaná revitalizácia "Mariánskeho námestia", ktorá sa týka obidvoch PPS, nakoľko sa v tomto priestore uvažuje (v prvej fáze) nad inštaláciou drobnej architektúry a výsadbou zelene. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca ÚHA Ing.arch. Pavol Šrankota, ktorý odprezentoval pracovnú štúdiu, na základe ktorej sme sa občanov pýtali na ich predstavy a podnety týkajúce sa budúcej podoby odychovej zóny Majere, resp. Mariánskeho námestia. Prostredníctvom facilitácie participatívneho procesu sa ku slovu dostali všetci zúčastnení občania a tu vám prinášame ich podnety.

Čítať ďalej...

UDIALO SA V RUŽOMBERKU

Verejná prezentácia urbanistických štúdií mesta Ružomberok - vol. 2

Autor/ka: Mestská televízia Ružomberok

Čítať ďalej...

Architektúra a urbanizmus v Ružomberku

Autor/ka: Mestská televízia Ružomberok

Čítať ďalej...

Verejná prezentácia urbanistických štúdií mesta Ružomberok - vol. 1

Autor/ka: Mestská televízia Ružomberok

 

Čítať ďalej...

Späť

Mesto a jeho (kon)text... po stopách AGORY...

Reflexia mesta je možná z mnohých perspektív pohľadu. Nejde o to, stanoviť ktorá je objektívne pravdivá, ale postaviť ich vedľa seba a vykresliť tak čo najkomplexnejší obraz mesta, jeho funkcií, jeho možností, ale aj nedostatkov. Na základné problémy socio-kultúrno-ekologickej interakcie môžeme nahliadať napríklad z pohľadu urbánnej filozofie, permakultúry, ekológie, ekonómie, psychológie, či súčasnej architektúry (ale aj iných "oborov"). Každý z pohľadov vykresľuje svoj vlastný postoj k mestu a jeho fungovaniu. Zámerom je získať čo najširšie spektrum.emoticon

Zatiaľ len veľmi laicky...čo Vás prvé napadne, keď sa povie MESTO?

U mňa to boli budovy! Je to smutné, ale vedome si to priznávam. Pojem mesta mám v nevedomí v prvom rade ako množstvo budov. Celkom ma to zarazilo a to z jednoduchého dôvodu: Kde sú ľudia? Samozrejme že v tých budovách, ale prečo najprv budovy, až potom ľudia? Azda preto, že vo väčšine svetových miest sú dominantou budovy a nie ľudia. Budovy veľké. Budovy lesklé. Budovy mnohé. V tom lepšom prípade aj budovy historické. Ale prečo budovy?? Nie je mesto predovšetkým o ľuďoch? Mesto ako veľká komunita spolu-nažývajúcich ľudí?

Možno kedysi bolo. Dnes je však realita iná. Miliónom ľudí sa počas svojho života ani nepodarí stretnúť a nie to ešte spolu tvoriť, nebodaj samotné mesto. Možno by im práve mesto malo poskytnúť priestor aby sa stretávali. AGORA! Dnes spĺňa vo väčšine prípadov len estetickú funkciu. Kedysi však predovšetkým priestor kde sa stretávali ľudia verejne a diskutovali o samotnom meste jeho fungovaní, smerovaní a orientácii. Miesto kde mohli prejaviť svoj názor na chod mesta. Názor na to ako a s kým viesť obchody.

No dnes sa na nich vyjadrujú predovšetkým skorumpovaní politici, ktorí sa snažia obalamútiť svojich potenciálnych voličov. V lepšom prípade sa agora (námestie) stáva priestorom pre kultúrne podujatia, ktoré však tiež často bývajú organizované tými istými ľuďmi, aby sa tak mohli zviditeľniť a namotávať ľudí. Samozrejme historicky daný potenciál agory je stále prítomný. Ešte stále sa na námestiach môžu ľudia stretnúť a porozprávať o tom ako funguje ich mesto, alebo vyjadriť svoj názor verejne. Škoda len, že sa potenciálna možnosť tak málo stáva reálnym aktom a manifestáciou aktívnej participácie.

Mestskou dominantou sa dnes stalo úplne niečo iné ako stretnutia ľudí. Budovy, siahajúce do neba - babylónske veže, ktoré robia z ľudí zanedbateľných a nepodstatných. Alebo nám majú vysoké budovy pripomenúť naše postavenie v kozme? Vyvolať bázeň pred nekonečnosťou miliardy rokov rozpínajúceho a formujúceho sa vesmíru? To zaváňa až prílišným idealizmom. V súčasnej dobe ide skôr o manifestáciu ekonomickej sily investora. Stačí keď sa pozrieme na štatistiku. Najvyššia budova na svete a zároveň najprudší stavebný boom prebieha v najbohatšej krajine sveta, ktorá takmer pláva na čiernom zlate - Saudská Arábia.

Vyzerá to tak, že teória odcudzenia sa človeka, sa odráža aj v súčasnej architektúre. Nejde o tom dať ľuďom priestor pre život, ale demonštrovať silu. Viete čo mi príde na tom všetkom najsmutnejšie? Presun! Lebo ľudia z agory nezmizli. Presunuli sa. Hádajte, čo im tak učarovalo...

...TRHOVISKO... emoticon

 

 

Predchádzajúci