Multifunkčná zóna - Klačno - Útvar hlavného architekta - overovacia štúdia

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Ďaľšou investičnou akciou mesta Ružomberok v roku 2013 je revitalizácia územia na Klačne. V priestoroch medzi rímsko-katolíckym kostolom a skateparkom sa má v blízkej dobe vybudovať za 200 000 eur multifunkčná zóna pre obyvateľov najväčšieho sídliska v našom meste (4300 obyvateľov). Našim cieľom je zapojiť čo najväčšie množstvo občanov do procesu vytvárania podkladov pre danú revitalizáciu. Preto sme sa po dohode s Útvarom hlavného architekta (ďalej len ÚHA) rozhodli sprostredkovať ľuďom z Klačna štúdie, ktoré sa stanú podkladom pre revitalizáciu. Prostredníctvom participatívneho procesu sa od nich pokúsime získať čo najviac podnetov, týkajúcich sa tejto zóny a posunieme ich priamo ÚHA. Občania budú môcť napríklad prostredníctvom online dotazníku prejaviť svoje názory k štúdiám a pomôcť tak pri ich dokončovaní. Rovanko tak môžu prísť na stretnutie participatívnych pracovných skupín Urbanizmus alebo Zelené mesto a priamo tam zadefinovať ich potreby a predstavy. Našou snahou bude aj v spolupráci s ÚHA zapracovať podnety občanov do finálnej podoby štúdie revitalizácie multifunkčnej zóny na Klačne.   

Čítať ďalej...